Główna » Aktualności

NALEŻY KONTROLOWAĆ SKALĘ PRODUKCJI

Autor: Red. dnia 10 listopada 2008

(Relacja z odwiedzin wiceministra rolnictwa Artura Ławniczaka)

Odwiedziny wiceministra rolnictwa Artura Ławniczaka w województwie lubuskim (7.11.2008r. w Zielonej Górze) były okazją do spotkania się z delegatami LIR, szefami związków i organizacji rolniczych  oraz dyrektorami jednostek okołorolniczych.

Prezes LIR Władysław Piasecki przedstawił w imieniu lubuskich rolników najbardziej dotkliwe problemy związane z produkcją rolną w  naszym województwie.

Za kluczowe uznał już dwuletnie odcięcie od finansowania inwestycyjnego w związku z brakiem akredytacji ARiMR oraz czekające rolników zobowiązania cross compleins, brak odpowiedniej dochodowości i wzrost kosztów produkcji. W kontekście wieloletniej walki samorządu rolniczego o zwiększenie kompetencji -poinformował zebranych o decyzji Sejmowej Komisji Rolnictwa, która 1 głosem przeważyła o przekazaniu doradztwa rolniczego do sejmików wojewódzkich. 

Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej - Władysław Piasecki

Minister A. Ławniczak wspomniał o sentymencie jakim darzy na Ziemi Lubuskiej – Jezioro Sławskie, gdzie często przebywał podczas działalności w ZMW.

Minister wcześniej przebywał na konferencji polsko-niemieckiej nt. bioenergii – stwierdził, iż    warunkiem koniecznym do rozwoju tego kierunku w rolnictwie jest by biomasa stanowiła  opłacalną formę dochodu dla rolnika.

Natomiast w związku z trudną sytuacją na rynku  produktów rolnych – należy ciągle kontrolować skalę produkcji, gdyż trudno przekonać Komisję Europejską do wprowadzenia ceł.  W sierpniu Polska zgłosiła wniosek o cła na zboże, do dziś brak decyzji. Na pierwszy plan wysuwają się  problemy z bezpieczeństwem żywności, należy wiec zwiększać świadomość jakości żywności. Planowane są działania ministerstwa związane z większym  monitorowaniem jakości żywności w przetwórniach, gdyż produkt bazowy od rolnika  jest dobrej jakości. Konieczna jest walka z fałszerzami żywności np. masła, kary mają wynieść nawet 10% obrotu.

Polska, jako duży producent żywności musi szukać swoich sojuszników na Wschodzie – „Nie trzeba kochać niektórych krajów, ale  należy z nimi handlować“ – podkreślił minister. Wejście do strefy euro  powinno ustabilizować rynek wg ministra.

W związku z propozycjami  dotyczącymi  szybkiego zagospodarowania ziemi popegerowskiej, minister zgodził się z lubuskimi rolnikami, iż pierwszy projekt był zbyt radykalny. Oczekiwanie środowisk jest w kierunku zagospodarowania przez polskich użytkowników w celu zapewnienia stabilizacji. Po rozmowach z  dzierżawcami zmodyfikowano część warunków- propozycja ministerialna to raty na 15 lat  przy zakupie dzierżaw przy 10% wkładzie własnym.

W sprawie zmian w KRUS minister stwierdził, iż z analiz wynika, iż z systemu należałoby wyłączyć ok. 200 tys. osób, może nawet 300 tys. Licząc jednak wszystkie koszty, które rolnicy płacą we wszelkich podatkach – to do KRUS-u nic się nie dopłaca (np.  rolnicy nie korzystają z odliczeń VAT).

Minister wspomniał o niekorzystnej relacji – PRZETWÓRCA-ROLNIK, gdzie nie wytworzyły się trwałe związki a spółdzielczość upada. Szansą w tym zakresie są grupy producenckie, jest to praca na kolejne lata.

Stół prezydialny (od lewej) Artur Ławniczak - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa, Jarosław Gniazdowski - Dyrektor ARiMR Oddziałw Zielonej Górze, Władysław Piasecki - Wiceprezes KRIR, Prezes LIR oraz Stanisław Tomczyszyn - członek Zarządu Województwa Lubuskiego

 DYSKUSJA

W dyskusji, która przebiegała w spokojnej rzeczowej atmosferze poruszono problemy zarówno o lokalnym, jak i ogólnokrajowym znaczeniu.

Zbigniew Żywień:
-wnioskował o pilne ujęcie gminy Szprotawa do ONW, gdyż jest to gmina typowo rolnicza i została skrzywdzona przez kryterium „gęstość zaludnienia“, co skutkuje obecnie negatywnie dla gospodarki rolnej regionu;

–         przedstawił problem warunku uzyskania  kwalifikacji rolniczych z programu „Młody rolnik“, gdzie skróceniu o 1 rok uległ czas z uwagi na procedury (licząc od nabycia gospodarstwa a nie od podpisania umowy). W tej sytuacji osoby, które podjęły kształcenie  nie zdążą uzyskać kwalifikacji pod groźbą zwrotu dotacji z odsetkami.

( podobny problem zgłosił Jarosław Wasilewski, delegat w podobnej sytuacji).

W odpowiedzi minister wyjaśnił, iż problem powinien być rozpatrywany indywidualnie i brane pod uwagę czynniki np. siły wyższej. Natomiast przypadki rażące naruszenia ustaleń  umów będą egzekwowane.

Andrzej Bawłowicz:
– wnioskował o pilne uruchomienie kredytów klęskowych ciągle niedostępnych w bankach lubuskich oraz skrytykował złą konstrukcję ubezpieczeń rolniczych.

Komentarz ministra – istnieje potrzeba kolejnych rozmów i uzgodnień z ubezpieczycielami, gdyż firmy  nie nabrały pokory i oferują bardzo komercyjne oferty.

Andrzej Kuziemski:
– poruszył problem przetwórstwa przy gospodarstwie i braku uregulowań pomocnych rolnikowi oraz poparł przedmówcę w sprawie ubezpieczeń rolniczych

Stanisław Zawadzki:
– wnioskował w imieniu zaniepokojonych dzierżawców o konieczność ustawy o dzierżawie rolnej nawet przy wyłączeniach 30%, ale liczonych od początku dzierżawy.

Kazimierz Partocki:
– wnioskował o problem  gorzelni na skraju bankructw oraz sytuacji  spółdzielni rolniczych bez wsparcia państwa.

Grzegorz Grabarek:
– poinformował zebranych o demonstracji w Brukseli zorganizowanej na dzień 17-18 listopada w sprawie podniesienia interwencyjnej ceny skupu zbóż ze 101 euro do 160 euro/tonę.

Ireneusz Ganczar:
– wnioskował o zwiększenie środków na melioracje dla województwa oraz zmianę  klucza podziału środków wg ilości cieków wodnych a nie ilości ludności w województwie.

W słowie końcowym minister przedstawił dobrą wiadomość dla Lubuskiego, gdzie od 2009 roku będzie możliwa sprzedaż win z rodzimych winnic wg modelu węgiersko-czesko-słowackiego. Do 1 tys. litrów będzie można sprzedać wino  w gospodarstwie agroturystycznym, pod pewnymi warunkami.

Przedstawione jednomyślnie przez lubuskie środowisko rolnicze zagadnienia, jak i inne spotkania samorządu – było dla ministra owocnym doświadczeniem, które wysoko ocenił  do kierunku prac nad krajową polityką rolną.

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

mp

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.