Główna » Aktualności, Wyróżnione

NOWE ZASADY DZIERŻAWY ZIEMI

Autor: Red. dnia 8 lutego 2016

nowe logo?LUBUSKA IZBA ROLNICZA INFORMUJE!

Uwaga rolnicy !!!

Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz pozytywną opinią Rady Terenowej przy Oddziale Terenowym ANR w Gorzowie Wlkp., na terenie województwa lubuskiego obowiązują następujące zasady rozdysponowania gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa:

  • Podstawową formą zagospodarowania gruntów rolnych będą przetargi ograniczone na dzierżawę dla osób zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne.
  • Okres trwania nowozawieranych umów dzierżawy, co do zasady, będzie wynosić 10 lat.
  • Do przetargów ograniczonych na dzierżawę będą przeznaczane nieruchomości rolne o powierzchni powyżej 5 ha.
  • Nieruchomości rolne o powierzchni od 0,01 ha do 5 ha będą wydzierżawiane w drodze przetargu nieograniczonego, a na wniosek rolników pozytywnie zaopiniowany przez Lubuską Izbę Rolniczą, będą wydzierżawiane w trybie przetargu ograniczonego.
  • Jeżeli przetarg ograniczony okaże się nieskuteczny, kolejne przetargi na daną nieruchomość będą organizowane jako przetargi nieograniczone.
  • Na wniosek grupy rolników, pozytywnie zaopiniowany przez Lubuską Izbę Rolniczą i Radę Terenową, będą organizowane przetargi ograniczone ofert pisemnych.
  • Na wniosek organizacji rolniczych, w tym Lubuskiej Izby Rolniczej, skład komisji przetargowej może być poszerzony o nie więcej niż 3 osoby reprezentujące te organizacje.
  • Po ogłoszeniu przetargu ograniczonego (ofertowego) nie będzie możliwości wnioskowania o jego odwołanie i zmianę formy przetargu.

Wnioski dotyczące formy przetargu lub poszerzenia składu komisji przetargowej o przedstawiciela LIR należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem w biurze Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze lub biurze Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie z przyjętą zasadą, wnioski pozytywnie zaopiniowane, w imieniu rolników Lubuska Izba Rolnicza będzie kierować do Dyrektora OT ANR lub Filii w Zielonej Górze.

Wnioski o uczestnictwo przedstawicieli organizacji rolniczych w komisjach przetargowych, w przypadku przetargów ograniczonych, muszą wpłynąć do OT ANR na 18 dni przed terminem przetargu.

Powyższe zasady będą obowiązywać do wejścia w życie nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. do 30 kwietnia 2016r.

E. R.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.