Główna » Aktualności, RP Gorzowska, RP Międzyrzecka

NOWE ZASADY UTYLIZACJI PADŁYCH SZTUK ZWIERZĄT HODOWLANYCH

Autor: Red. dnia 21 stycznia 2008

Rozmowa z Prezesem LIR

Dzień dobry, Panie Prezesie. Z nowym rokiem zmieniły się zasady utylizacji padłych sztuk. Na czym polegają te zmiany?

W.P. Zmiany mają charakter fundamentalny. W starym układzie zakład utylizacyjny był stroną dla ARiMR, przy nowych zasadach rolnik jest tym, który będzie się z agencją rozliczał. Po pierwszym stycznia nie ma problemu z odbiorem i utylizacją padłych sztuk, jest za to problem z pieniędzmi na utylizację. Do tej pory tzn. do końca 2007 r. rolnik płacił za sztukę małą 10 złotych, a za sztukę dużą 20 złotych. Od 1 stycznia, ze względu na brak nowego rozporządzenia i brak porozumień miedzy zakładami a ARiMR co do dofinansowania utylizacji rolnik ma pokrywać 100% kosztów tj. 400 zł. za sztukę dużą i 200 zł. za sztukę małą. Jest to dwudziestokrotny wzrost opłat rolnika, który przy dzisiejszej opłacalności produkcji zwierzęcej jest rozbojem i bandytyzmem w biały dzień.

Czy w województwie lubuskim są zakłady, które będą odbierać padłe sztuki?

W.P. W naszym województwie, oczywiście są zakłady, które odbierają padłe sztuki np. Promarol w Ciepielówku, a przy granicy z lubuskiem zakład Pana Stokłosy Wroniawy koło Wolsztyna, który odbiera z północnej części województwa. Nie ma problemu z odbiorem padłych sztuk, jest problem z oszacowaniem kosztów odbioru i utylizacji. Zakłady utylizacyjne uważają, że stawki zaproponowane w rozporządzeniu Rady Ministrów są za niskie w stosunku do ponoszonych przez nie kosztów. Ich rozrzut jest bardzo duży. Niektóre zakłady zbierają padłe sztuki w promieniu 50 km, inne w promieniu 400 km, a stawka jest stała. Ważną zmianą jest to, że partnerami dla ARiMR przy podpisywaniu umów są  tylko zakłady, które faktycznie utylizują. Wcześniej umowy podpisywały też zakłady, które zajmują się transportem padłych sztuk do utylizacji. Zakłady te zostały wyeliminowane z rynku. Rodzi to kolejne problemy. Nie wszystkie zakłady utylizacyjne dysponują koniecznym do tego taborem, bo wcześniej  firmy transportowe wykonywały im tą usługę.

Czy KRIR interweniowała widząc problemy rolników i zakładów utylizacyjnych?

W.P. Oczywiście, KRIR widząc to całe zamieszanie, opóźnienie w wydaniu rozporządzenia  zorganizowała na początku stycznia spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele zakładów utylizacyjnych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ARiMR i KRIR. Celem tego spotkania było jak najszybsze rozwiązanie nabrzmiałego problemu i osiągnięcie kompromisu. W rozwiązaniu tego utylizacyjnego węzła gordyjskiego wiodącą rolę przyjęła KRIR, co podkreślali przedstawiciele rządu.

 Dziękuję za rozmowę

Umowy na utylizację padłych zwierząt gospodarskich zawarte

W dniach 24 i 25 stycznia 2008 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała z ośmioma zakładami przetwórczymi i jedną spalarnią zwłok padłych zwierząt umowy dotyczące finansowania lub dofinansowania ponoszonych przez producenta rolnego kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich w 2008 r. Są to następujące zakłady: (P.W. UTIRES sp.z o.o, HETMAN Sp.z o.o FARMUTIL S.A., SARIA MAŁOPOLSKA, PROMAROL – PLUS, AMBA S.A., Z.U.Lucyna Pierzchlewicz, W.M.Z. B.Rakowska, STRUGA S.A).
Z pozostałymi dwoma firmami umowy zostaną podpisane 30 stycznia br. (Bakutil Sp.J , Profet Sp. z o.o.).
Treść umowy została uzgodniona ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego.
Pomocą Agencji objęty jest obszar całego kraju.
Maksymalna cena zbioru, transportu i unieszkodliwienia zwierząt może wynieść w przypadku szt. dużej – 304,01 zł, szt. małej 181,98 zł, świni przelicz. 168,24 zł.
Agencja opłaca w 100% ponoszony przez producenta rolnego koszt zbioru i transportu wszystkich padłych zwierząt i koszt unieszkodliwiania bydła, które ukończyło 24 miesiąc życia, a w przypadku owiec i kóz, zwierzę, które ukończyło 12 miesiąc życia.
Natomiast za unieszkodliwienie bydła poniżej 24 miesiąca życia, owiec i kóz poniżej 12 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku Agencja dopłaca 75% tego kosztu. Producent rolny powinien zapłacić w przypadku bydła w wieku od 12 do 24 miesiąca życia i koni powyżej 12 miesiąca życia – 43,58 zł, a przypadku pozostałych zwierząt -13,07 zł, natomiast na obszarze województw lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego odpowiednio 43,34 zł i 12,84 zł.
W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, Agencja nie finansuje podatku VAT za wykonanie usługi w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt.

Agencja refunduje koszty wykonania usług poniesione od 1 stycznia 2008r. do dnia podpisania umowy, pod warunkiem dokonania zwrotu różnicy środków pobranych od producenta rolnego w wysokościach wyższych niż ceny ustalone w umowach zawartych pomiędzy Agencją a zakładami utylizacyjnymi.
 

(ARiMR)

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.