Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

NOWELIZACJA USTAWY O BIOPALIWACH

Autor: Red. dnia 7 kwietnia 2014

Prezydent RP w dniu 3 kwietnia br. podpisał ustawę z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Celem omawianej ustawy jest wdrożenie do krajowego systemu prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Zmiany w obowiązujących przepisach ujęte
w ustawie dotyczą w szczególności kwestii wynikających z wprowadzonego przez
ww. dyrektywę celu tj. 10% udziału energii odnawialnej w transporcie w 2020 r. Nowelizacja przepisów ustawy w zakresie implementacji dyrektywy ogranicza się jedynie do przepisów obejmujących kwestie wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych
w transporcie. Ustawa wprowadza przepisy dotyczące określenia kryteriów zrównoważonego rozwoju (zwanego dalej „KRZ”) obowiązujących dla biokomponentów i biopaliw ciekłych. Ponadto celem nowelizacji ustawy
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych jest m.in. zapewnienie trwałych
i stabilnych dochodów dla gospodarstw podejmujących się produkcji biomasy przeznaczonej do wytwarzania biokomponentów, stabilny rozwój rynku produkcji rolnej przeznaczonej na cele nieżywnościowe, zwiększenie aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich, jak również poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa. Zaproponowane zmiany przyczynić się mają do skuteczniejszej ochrony rynku krajowego
i wspólnotowego przed napływem biokomponentów z krajów, co do których istnieje potencjalne zagrożenie, iż nie spełniają one KZR. Ustawa zawiera przede wszystkim: propozycje nowych definicji, wprowadzenie dodatkowych obowiązków rejestracyjnych, jak również uregulowania w zakresie sprawozdawczości podmiotów, które umożliwią bardziej efektywne monitorowanie rynku wytwarzania biokomponentów w związku
z wprowadzeniem do ustawy przepisów dotyczących konieczności spełnienia KZR. Zakres regulacji obejmuje wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem biokomponentów funkcjonujące na poszczególnych etapach tego procesu, czyli: producentów rolnych, pośredników, przetwórców, wytwórców, podmioty sprowadzające,
jak również przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu paliw ciekłych z zawartością biokomponentów i biopaliw ciekłych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów, które wejdą w życie z dniem 1 października 2014 r.
oraz z dniem 1 stycznia 2015 r.

BRANŻA BIOPALIW  ZADOWOLONA 

Adam Stępień, dyrektor Krajowej Izby Biopaliw komentuje podpisanie ustawy:
Oczywiście jesteśmy zadowoleni z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy biopaliwowej. Sporo wysiłku zajęła nam walka o dobre zapisy
i pozostawienie niektórych przepisów we wcześniej już obowiązującym kształcie.
Główny nurt zmian to przede wszystkim konieczność certyfikacji biopaliw
pod kątem tzw. kryteriów zrównoważonego rozwoju („KZR”)
oraz wprowadzenie mechanizmu podwójnego naliczania biopaliw z odpadów
w ramach realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych. Wejście kryteriów KZR ma bezpośredni wpływ na rolników, którzy sprzedając zboża na etanol lub rzepak na estry będą składali specjalne oświadczenia, a w przypadku działania w grupach producentów sama grupa będzie musiała uzyskać certyfikat KZR, żeby nie wypaść z rynku biopaliw.

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.