Główna » Aktualności

OCZEKIWANE ZMIANY W USTAWIE

Autor: Red. dnia 6 czerwca 2011

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20 grudnia 1990 roku przeżywała już kilka zmian jednak wciąż nie jest doskonała.
System ubezpieczenia społecznego dla rolników jest wyodrębnioną strukturą i rządzi się nieco innymi zasadami jak system powszechny.

Na zdjęciu dyrektor OR KRUS w Zielonej Górze – Krzysztof Pawlak oraz Przewodniczący Zespołu ds. zmian Ustawy przy Radzie Rolników KRUS – Mariusz Markiewicz

Wynika to ze specyfiki środowiska rolniczego jak i poziomu dochodów.

W ostatnich kilku latach następują jednak zmiany na wsi poprzez wsparcie różnymi funduszami.

Myślenie rolnika również zmienia się.

  Organem ustawodawczym jest Sejm jednak nie czekając na odgórną inicjatywę Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników nowej VIII kadencji powołała specjalny zespół do zaproponowania koniecznych i oczekiwanych zmian w Ustawie.

  Na czele tego zespołu stoi Mariusz Markiewicz – reprezentant województwa lubuskiego w Radzie Rolników KRUS.

  Oto niektóre wypracowane propozycje zmian do ustawy.

-Stworzenie możliwości wykonywania prac w ramach umów zleceń bez konieczności ubezpieczania się w ZUS ,

-Zmniejszenie z 3 lat do 1 roku okresu podlegania ubezpieczeniu przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej ,

-zwiększenie kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej do poziomu 4500 zł  i uzależnienie tej kwoty od limitu przejścia na VAT ( 150 tys. zł ) ,

-wprowadzenie większej składki po przekroczeniu kwoty należnego podatku zamiast wykluczania z systemu KRUS,

-wprowadzenie 3 letniego okresu roszczenia o świadczenie od daty wypadku ,

-podwyższenie wieku dziecka do 7 lat , na wychowanie którego przysługuje zasiłek macierzyński,

-wydłużenie do 12 miesięcy okresu ubiegania się o zasiłek macierzyński,

-umożliwienie osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku ubiegania się o przyznanie prawa do emerytury rolniczej również na podstawie przepisów dotychczasowych,

-umożliwienie uzyskania prawa do ustawowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy przez osoby posiadające długi okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu – co najmniej 25 lat ,

-pozostawienie pełnej wysokości wypłaty świadczeń dla emerytów i rencistów lub ich małżonków w przypadku nabycia gospodarstwa w drodze dziedziczenia , lecz bez prowadzenia działalności rolniczej,

-przyznanie prawa do wypłaty 100% części uzupełniającej w sytuacji gdy emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem , który nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie spełnia warunków do uzyskania emerytury rolniczej albo renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

-ograniczenie możliwości wypłaty dwóch emerytur ( z KRUS i z ZUS ) do osób uprawnionych do emerytury rolniczej przyznanej wyłącznie na podstawie okresów ubezpieczenia społecznego rolników,

-zmiana dotycząca wysokości składki w przypadku wspólnego prowadzenia gospodarstwa przez kilku rolników proporcjonalnie do ilości wielkości udziałów,

-dopisanie Agencji Nieruchomości Rolnych do grupy instytucji zobowiązanych udzielać informacji KRUS dotyczących własności lub dzierżaw gruntów będących w użytkowaniu prze ubezpieczonego rolnika,

-wprowadzenie minimalnej wielkości działki rolnej 10 arów do celów ubezpieczenia,

Propozycji jest więcej i dotyczą wielu aspektów podlegania ubezpieczeniu.

Prace zespołu niebawem zostaną zakończone , tak aby jeszcze w bieżącej kadencji sejmu skonkretyzowane propozycje zmian trafiły na ścieżkę legislacyjną.

  Wraz z pracami w Warszawie trwają prace i odbywają się konsultacje w przy udziale placówek terenowych KRUS.

Mariusz Markiewicz

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.