Główna » Aktualności, Wyróżnione

ODPOWIEDŹ GDOŚ W SPRAWIE DOKUMENTÓW ZAŁĄCZANYCH DO WNIOSKÓW O ODSZKODOWANIE ZA SZKODY WYRZĄDZANE PRZEZ BOBRY

Autor: Red. dnia 18 kwietnia 2019

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego, skierowany do Ministra Środowiska ws. wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową poprzez wprowadzenie możliwości składania oświadczeń zamiast zaświadczeń i kopii dokumentów do wniosków za szkody wyrządzane przez bobry, poniżej przedstawiamy odpowiedź Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiotowej sprawie.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych przez bobry podlegają ocenie w kontekście art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. u. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz.U. z 2018 r. poz. 645).

Wniosek o odszkodowania za szkodę musi zawierać informacje, o których mowa w § 2 ust.4 rozporządzenia i do wniosku muszą być załączone dokumenty wskazane w § 2 ust.5 rozporządzenia. Do wniosku dołącza się:

1) kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności mienia, które uległo szkodzie, a w przypadku szkody wyrządzonej w pogłowiu zwierząt gospodarskich,

a) oświadczenie poszkodowanego, że zwierzę będące przedmiotem szkody jest własnością poszkodowanego,

b) kopię dokumentacji hodowlanej albo oświadczenie poszkodowanego o gotowości udostępnienia dokumentacji hodowlanej do wglądu podczas oględzin szkody, albo

2) kopię dokumentu potwierdzającego oddanie poszkodowanemu mienia, które uległo szkodzie, do gospodarczego korzystania, w szczególności umowy użytkowania, najmu, dzierżawcy lub oświadczenia właściciela gruntu, albo

3) oświadczenie poszkodowanego o posiadaniu samoistnym mienia, które uległo szkodzie;

4) odpowiednio do przedmiotu szkody;

a) oświadczenie poszkodowanego, że powstała szkoda skutkuje zmniejszeniem przychodów z działalności rolniczej w rozumieniu art.2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) – jeżeli poszkodowanym jest rolnik,

b) kopię pozwolenia wodnoprawnego wydanego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) pozwolenia na budowę wydanego albo zgłoszenia dokonanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202, z późń.zm.) – jeżeli były wymagane dla przedmiotu szkody,

c) oświadczenie poszkodowanego o planowanym terminu sprzętu uprawy lub płodów rolnych, które uległy szkodzie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dnia od dnia zgłoszenia szkody.

Wskazany powyżej przepis nie obliguje poszkodowanego do złożenia żadnego zaświadczenia, lecz wyłącznie oświadczeń i kopii dokumentów, których sporządzenie nie jest czynnością ani pracochłonną, ani kosztowną.

w związku z powyższym, odnosząc się do postulatu rozważenia podjęcia stosownych kroków legislacyjnych zmierzających do zmiany rozporządzenia w zakresie, o którym mowa powyżej, GDOŚ uprzejmie informuje, że w jego ocenie zmiana tego stanu prawnego nie jest zasadna. Należy zauważyć, że wydatkowanie środków publicznych musi być poparte konkretnymi dowodami, a tymi jest dokumentacja zgromadzona w procesie szacowania szkód. Ponadto procedura szacowania i wyceny szkód jest bardzo pracochłonna, w związku z czym działania w tej materii winny być podejmowane w sytuacjach klarownych, gdzie nie ma wątpliwości co do prawa własności uszkodzonego mienia, czy posiadania stosownego pozwolenia.

Źródło: KRIR

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.