Główna » Aktualności, Wyróżnione

ODPOWIEDŹ MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO MODELU ŁOWIECTWA

Autor: Red. dnia 15 maja 2019

W marcu 2019 r. Zarząd KRIR skierował do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego wniosek przyjęty podczas XV Posiedzenia KRIR V Kadencji, w sprawie podjęcia działań mających na celu zmiany ustawy Prawo łowieckie i dostosowanie jej do przepisów prawa obowiązującego w krajach europejskich.

Wniosek skierowany przez KRIR do Prezesa Rady Ministrów został przekierowany do resortu środowiska, w związku z tym minister środowiska udzielił odpowiedzi w przedmiotowej sprawie pismem z dnia 19 kwietnia 2019 r., którego treść prezentujemy poniżej.

Obecnie obowiązujący model łowiectwa opiera się na jednej organizacji łowieckiej – Polskim Związku Łowieckim, dzięki czemu możliwe jest właściwe realizowanie polityki państwa wobec dobra ogólnonarodowego, jakim są zwierzęta łowne. Nie widzę potrzeby zmiany tego modelu. Utworzenie wielu związków, czy nawet zniesienie obowiązku przynależności do jakiegokolwiek zrzeszenia w celu realizacji gospodarki łowieckiej, spowodowałoby utrudnienie nadzoru Państwa nad tą działalnością. Mogłoby to również negatywnie wpłynąć na skuteczność walki z afrykańskim pomorem świń, szczególnie w momencie, gdy koła łowieckie zmieniałyby przynależność do organizacji łowieckich w czasie, gdy dzierżawy obwodów łowieckich nie byłyby jeszcze ustalone. Ponadto, jeżeli Państwo scedowałoby prowadzenie działalności w tym zakresie na podmiot prywatny, chociaż powołany ustawą, to musiałaby to być jedna organizacja, w przeciwnym razie należałoby rozbudować aparat nadzorczy i ponosić dodatkowe koszty. Znowelizowana ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 poz. 2033 z późn. zm.) wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., zapewniając prawne środki ochrony praw właściciela nieruchomości, która została objęta reżimem obwodu łowieckiego. Obowiązujące przepisy prawa łowieckiego przewidują wystarczające, z punktu widzenia standardu konstytucyjnego, środki umożliwiające właścicielowi nieruchomości, objętej granicami obwodu łowieckiego, ochronę prawa jego własności. Procedura tworzenia obwodów łowieckich umożliwia także czynny udział właścicielom nieruchomości na etapie tworzenia podziału województwa na obwody. Ponadto w skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa. Ustawa powyższa wzmocniła także prawa osób mieszkających na terenie danego obwodu łowieckiego w zakresie pierwszeństwa przyjmowania ich do lokalnie działających kół łowieckich, po uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowania oraz członkostwa w Polskim Związku Łowieckim. Zmiana w zakresie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych oraz zapewnienie możliwości odwołania od prowadzonych działań w tym zakresie, wpłynęła na zwiększenie obiektywności szacowania szkód i zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie uzyskania odszkodowania.

Nowelizacja ustawy – Prawo łowieckie wzmocniła również nadzór Ministra Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim.

W następstwie ww. nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie rozpoczął się istotny proces zmian w samym Polskim Związku Łowieckim. Funkcjonuje już nowa Naczelna Rada Łowiecka, której członkowie zostali wyłonieni podczas okręgowych zjazdów delegatów PZŁ. Na Prezesa NRŁ został wybrany Pan Rafał Malec. Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego uchwalił też nowy Statut Polskieo Związku Łowieckiego, który został zatwierdzony, zgodnie z nowymi zasadami, przez Ministra Środowiska. Minister Środowiska powołał również nowego Łowczego Krajowego spośród trzech kandydatów wskazanych przez NRŁ. Ww. stanowisko objął Pan Albert Kołodziejski. Podstawowym celem jego pracy będzie zapewnienie transparentności działań PZŁ  oraz otwarcie związku na potrzeby i problemy zarówno myśliwych, jak również rolników.

Źródło: KRIR 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.