Główna » Aktualności, Walne Zgromadzenia LIR, Wyróżnione

OSTATNIE POSIEDZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ V KADENCJI

Autor: Red. dnia 1 lipca 2019

W dniu 21 maja 2019r. w sali konferencyjnej Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się ostatnie już Walne Zgromadzenie LIR w V kadencji.

Posiedzenie otworzył prezes Stanisław Myśliwiec który na wstępie powitał delegatów LIR, zaproszonych gości, pracowników biura LIR z panią dyrektor Anną Słowik na czele, radcę prawnego Eleonorę Urbanowicz-Cichocką oraz Małgorzatę Łukowczyk której biuro od stycznia br. prowadzi księgowość Izby.

Gośćmi Posiedzenia byli: Wojciech Perczak – wicewojewoda lubuski, Władysław Piasecki – honorowy prezes LIR, Stanisław Domaszewicz – zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi, Bożena Ronowicz – dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS, Roman Jabłoński – zastępca dyrektora Oddziału Terenowego KOWR, Zbigniew Kołodziej – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Woj. Lubuskiego, Jerzy Bielawski – dyrektor LODR, Agata Bobrowska – zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Wet., Andrzej Krzywiecki – dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, Józef Kruczkowski – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Sylwia Gutkowska – zastepca dyrektora Biura Regionalnego TUW „TUW”, Ryszard Mróz – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Jerzy Łaboński – Okręgowy Inspektor Pracy, Mariusz Krepski – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian, Jacek Banaszek – ZO PZŁ, Tomasz Czajkowski – prezes Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego, Marian Grzywacz – prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, Lesław Tetera – prezes Lubuskiego Związku Pszczelarzy oraz przedstawiciele Urzędu Statystycznego i Lubuskiego Forum Rolniczego.

Obrady prowadził prezes Stanisław Myśliwiec, który jednogłośnie został wybrany na Przewodniczącego. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego WZ, członek Zarządu Alfred Kałużny przedstawił sprawozdanie Zarządu LIR z działalności statutowej V kadencji, w którym zestawił zrealizowane zadania, projekty i wydarzenia oraz najważniejsze sprawy jakimi zajmował się Zarząd, które wynikają z obowiązków statutowych i ustawowych, dotyczących problemów wsi i rolnictwa.

Prezes LIR Stanisław Myśliwiec w krótkim podsumowaniu V kadencji przypomniał o problemach z jakimi borykali się rolnicy. Kadencja ta upływała pod znakiem różnego rodzaju klęsk żywiołowych: na początku susza, w kolejnym roku ulewne deszcze, huragany, w 2018r. wielka susza i w bieżącym już od wiosny brakuje opadów. Wspomniał o sprawach których nie udało się zrealizować, o regułach i zasadach których nie udało się wdrożyć w życie dla lepszego funkcjonowania rolnictwa oraz o zrealizowanych przedsięwzięciach, spośród których jednym z ważniejszych było uzyskanie dofinansowania na budowę 6 stacji meteorologicznych w województwie. Podziękował delegatom za pracę i zaangażowanie, zwłaszcza za pracę w komisjach szacujących szkody klęskowe.

Następnie zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poprosił zaproszonych gości o zabranie głosu.

Jako pierwszy wystąpił wicewojewoda lubuski, który przedstawił sprawy związane z obrotem ziemią, obrotem produktami rolnymi oraz żywności, ze szkodami wyrządzanymi przez klęski żywiołowe, dotyczące stałego zagrożenia choroby ASF pomimo podejmowanych wysiłków w celu opanowania wirusa oraz związane z współdziałaniem Izby Rolniczej z instytucjami rolnymi. Zdaniem wicewojewody współpraca instytucjonalna na poziomie wojewódzkim funkcjonuje dobrze. Należałoby doprecyzować model gospodarstwa rodzinnego, jaka ma być jego powierzchnia i rodzaj działalności, w jaki sposób należy przeprowadzić restrukturyzację agrarną. Wicewojewoda podkreślał, że ważnym zadaniem izb rolniczych jest przepływ informacji do szczebla krajowego, dla procedowania legislacyjnego.

Następnie głos zabrał Władysław Piasecki, który ocenił okres V kadencji jako okres trudny zarówno politycznie jak i gospodarczo i klimatycznie. Były próby ingerencji na szczeblu krajowym w organizację izb rolniczych, próby ograniczenia finansowania. Podkreślił, że działalność w izbach rolniczych to działalność społeczna. Izba Rolnicza to najbardziej rozwinięty twór demokratyczny. Wybierany delegat jest poddawany kilkukrotnej weryfikacji. Siłą izby jest siła ludzi działających w radach powiatowych. Działalność izby ma na celu rozwój rolnictwa lubuskiego. Politycy przez to że, pomimo zapraszania, nie uczestniczą w spotkaniach rolniczych, nie znają problemów rolnictwa.

Podziękował prezesowi Izby, Zarządowi i szefom związków zawodowych za utrzymanie formuły i działalność Lubuskiego Forum Rolniczego. Podkreślił, że Izby nie uzurpują sobie praw do niczego, ale powinny mieć moc decyzyjną. Apelował o uczestnictwo w nadchodzących wyborach do rad powiatowych Izby Rolniczej.

Kolejno głos zabrali:

Zygmunt Jodko – zmiana polityki rolnej w bieżącej kadencji doprowadziła do powstania konfliktów na obszarach wiejskich w sprawach dotyczących ziemi. Pomimo starań i prowadzonych działań do dzisiaj rolnicy nie doczekali się uchwalenia ustawy o dzierżawie rolnej. Uważa, że na dzisiaj należałoby przedstawić polskie rolnictwo – jakie ono jest, jakie są szanse dla gospodarstw rolnych w poszczególnych kategoriach podziałowych pod względem ich powierzchni. Dla przyszłości polskiego rolnictwa bardzo ważnym jest współpraca rządzących z produkującymi.

Stanisław Zawadzki – złożył na ręce wicewojewody w imieniu rolników-hodowców bydła, producentów mleka  prośbę o wprowadzenie ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców w rolnictwie, aby w takich gospodarstwach była możliwość zatrudniania cudzoziemców na okres dłuższy niż do pół roku (do prac sezonowych), ponieważ praca przy produkcji zwierzęcej nie jest wykonywana sezonowo, lecz na okrągło, w soboty i w niedziele. Zapytał także o obiecane dotacje do krów.

Stanisław Domaszewicz – podziękował za współpracę w mijającej kadencji samorządu rolniczego z samorządem województwa. Poinformował, że na wniosek prezesa S. Myśliwca Sejmik uchwalił dotację na zakup pakietów bioasekuracyjnych dla kół łowieckich z terenu woj. lubuskiego dla celów profilaktyki przed ASF. Przygotowany jest projekt uchwały nowego podziału województwa na obwody łowieckie do jego granic i określenie ich kategoryzacji. Załatwiana jest sprawa wyłączonych obwodów łowieckich na terenie powiatu żagańskiego aby mogła być prowadzona tu stała i normalna gospodarka łowiecka. Urząd Marszałkowski rozpoczął prace nad strategią rozwoju woj. lubuskiego, dlatego zachęcał o zgłaszanie uwag i wniosków jeżeli chodzi o obszary rolnictwa, zwłaszcza w kontekście regionalizacji polityki rolnej.

Henryk Ostrowski – podziękował za dobrą współpracę Lubuskiej Izby Rolniczej ze związkami i organizacjami rolniczymi w ramach Lubuskiego Forum Rolniczego, co jest siłą Izby. Wyraził obawy o stan lubuskiego rolnictwa, o duże gospodarstwa które zgodnie z zapowiedzią ministra rolnictwa nie będą wspierane, a są to gospodarstwa towarowe. Wskazywał na aktualność problemów związanych ze szkodami łowieckimi oraz ich szacowaniem, a także związanych z zagrożeniem ASF.

Roman Jabłoński – podsumowując 4-letni okres zwrócił uwagę na działania rządu mające na celu zabezpieczenie polskiej ziemi. W 2016r. wprowadzona została ustawa o zakazie sprzedaży państwowych gruntów rolnych. W obrocie prywatnym państwo ma wgląd poprzez wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na zmianę właściciela gruntów. W ostatnich 3 latach grunty nie drożały. Średnia wartość gruntów klasy IVb to 25-28 tys. zł a przedtem cena kształtowała się w granicach 32-34 tys. zł, a nawet 35 tys. zł. Ceny spadły średnio o 15%. Obecnie często nie ma już gruntów państwowych na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Pozostaje więc możliwość powiększania gospodarstw w oparciu o grunty prywatne. Dla rolników ważnym jest stabilność gospodarowania, dlatego powinny być opracowane w Strategii założenia istotne dla rozwoju naszego regionu. W Zasobie do zagospodarowania pozostało jeszcze ok. 20 tys. ha, w 30 tysiącach działek. Są to grunty słabe, o niewielkich areałach (średnia wielkość działki 0,80 ha), często od wielu lat nieużytkowane.

W latach 2016-2019 wydzierżawionych zostało 16273 ha dla rolników, średnio 8,97 ha/ na jedną umowę. Sprzedanych zostało 3395 ha, głównie w ramach kontynuacji rozpoczętych procedur pierwszeństwa nabycia. Organizowane przetargi w większości przypadków były na powiększenie gospodarstw rodzinnych.

Zbigniew Kołodziej – poinformował o sprawach które były tematem posiedzeń Komisji Rolnictwa oraz obrad Sejmiku Województwa Lubuskiego a dotyczyły rolnictwa: powołany został Zespół do opracowania Strategii Woj. Lubuskiego, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele Lubuskiego Forum Rolniczego, przyjęto stanowisko w sprawie remontu mostów dla umożliwienia rolnikom przejazdu sprzętem rolniczym, dot. wsparcia inicjatywy ubojni rolniczych stymulujących rozwój handlu detalicznego, problemu nasilenia się szkód łowieckich w wyłączonych obszarach oraz wzrostu populacji wilków.

Jacek Banaszek – przypomniał, że od 2016r. Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze rozpoczął współpracę z Lubuską Izbą Rolniczą w zakresie szkód łowieckich. W mijającym okresie procedowana była ustawa Prawo Łowieckie. Niektóre zaproponowane rozwiązania dotyczące szkód łowieckich nie przyjęły się i ustawa została zmieniona. Rozwiązana została sprawa obwodów łowieckich nr 206 i 207. Były one przykładem jakie niesie zagrożenia i powoduje straty źle prowadzona gospodarka łowiecka. Odstrzał redukcyjny dzików został wdrożony od 8 maja br., który jest realizowany przez myśliwych okręgu. Do dnia dzisiejszego odstrzelono prawie 90 szt. a dla porównania – w kwietniu w całym okręgu odstrzelono prawie 600 szt. Konfliktowe sprawy w zakresie szkód łowieckich zaczęły wreszcie być wyjaśniane i rozwiązywane.

Bożena Ronowicz – poinformowała że KRUS umarza na wniosek rolnika składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do 30 kwietnia wpłynęło 487 wniosków, z których 427 zostało rozpatrzone pozytywnie. Przypomniała o realizowanych świadczeniach dla rolników, w tym rehabilitacyjne dla dzieci.

             Po przerwie przystąpiono do głosowania nad uchwałami. Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały zatwierdzające sprawozdanie Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej z działalności statutowej za 2018 rok, zatwierdzające sprawozdanie finansowe Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej za 2018 rok, zatwierdzające sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LIR z działalności Izby za 2018 rok, udzieliło absolutorium Zarządowi LIR za 2018 rok oraz uchwaliło budżet Lubuskiej Izby Rolniczej na rok 2019. Walne Zgromadzenie przyjęło również uchwałę w sprawie wyboru Wojewódzkiej Komisji Wyborczej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych Izby oraz uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów dojazdu dla członków Komisji Wojewódzkiej i Komisji Okręgowych w związku z przeprowadzaniem wyborów na VI kadencję izb rolniczych.

             Zamykając posiedzenie Walnego Zgromadzenia Stanisław Myśliwiec podziękował wszystkim za udział w spotkaniu, za pracę w ciągu 4 lat oraz zaprosił delegatów do kandydowania na następną kadencję.

E.R.

Sprawozdanie statutowe Zarządu LIR >> czytaj

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.