Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

PETYCJA O WŁĄCZENIE IZB DO PROW-U

Autor: Red. dnia 13 grudnia 2013

Pod koniec listopada poseł Jan Bury skierował do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Stanisława Kalemby interpelację w sprawie włączenia izb rolniczych do grona beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jak zauważył, w PROW na lata 2007-2013 samorząd rolniczy nie należał do grona beneficjentów Programu, tym samym nie mógł być samodzielnym podmiotem prowadzącym projekty finansowe ze środków unijnych. Izby rolnicze by móc prowadzić szkolenia na terenach wiejskich musiały tworzyć konsorcja z innymi instytucjami, najczęściej z ośrodkami doradztwa rolniczego. To niewątpliwie prowadziło to do ograniczeń inicjatyw podejmowanych przez samorząd rolniczy.

Interpelacja posła Burego to reakcja na projekt PROW 2014-2020, który w priorytecie pierwszym „Ułatwianie transferu wiedzy i innowacje w rolnictwie leśnictwie i na obszarach wiejskich” nie uwzględnił izb rolniczych jako organizacji, która samodzielnie mogłaby prowadzić szkolenia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych rolników.

Poseł Bury w przesłanej interpelacji podkreślił, że samorząd rolniczy doskonale zna problemy rolnictwa, potrafi diagnozować sytuację rolników i od wielu lat podejmuje szereg inicjatyw mających na celu podniesienie poziomu wiedzy rolników, bezpośrednio przekładającej się na wzrost konkurencyjności rolnictwa i podniesienie jego dochodowości.

– Izby rolnicze dostrzegły, że w naszym kraju dość słabo rozwinięte są mechanizmy transferu wiedzy i że wyniki badań naukowych często nie znajdują zastosowania w praktyce, dlatego też krajowy samorząd rolniczy podpisał porozumienie o współpracy w ramach działań: Transfer wiedzy, Doradztwo i Współpraca PROW 2014-2020 z instytucjami naukowo-badawczymi i uczelniami wyższymi by ten  transfer wiedzy ze środowiska naukowego do rolniczego ułatwić – mówił poseł Bury. – Myślę, że należy dostrzec aktywność samorządu rolniczego i w większym niż dotychczas stopniu wykorzystać jego struktury i potencjał na rzecz rozwoju polskiej wsi- mówił i dodawał: – Pamiętajmy o tym, że w nadchodzącej perspektywie będziemy mieć sporą pulę pieniędzy, którą musimy maksymalnie wykorzystać na podniesienie standardów sektora rolnictwa. Wiemy, że paliwo unijne kiedyś się skończy, więc moim zdaniem należy wykorzystać wszystkie instytucje, w tym samorząd rolniczy, do tego by jak najwięcej tych środków wpłynęło na polską wieś.

Według posła w procesie zmian i modernizacji wsi szkolenia odgrywają ogromną rolę, bo kwestie związane z wymaganiami stawianymi sektorowi rolnictwa wynikającymi z globalizacji, presji konkurencyjności, bezpieczeństwa żywności oraz kwestii środowiskowych i klimatycznych wymagają doskonalenia wiedzy wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego i wdrażania rozwiązań innowacyjnych. – W tym kontekście szkolenia prowadzone również przez izby rolnicze mogłyby w znacznym stopniu zwiększyć innowacyjność na terenach wiejskich. Moim zdaniem istnieje realna potrzeba by do bazy instytucji mogących poprzez szkolenia upowszechniać aktualną wiedzę bezwzględnie dopisać izby rolnicze.

za PIR


Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.