Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

PISMO MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI WS. TRUSKAWEK

Autor: Red. dnia 3 lipca 2012

W związku z pismem z dnia 27 kwietnia 2012 r. znak KRIR/KK/1521/12 przy którym przesłane zostało wystąpienie Lubuskiej Izby Rolniczej w sprawie rozszerzenia zakresu pomocy określonej w § 14b ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z dnia 16 kwietnia 2012 r. poz. 408) o uprawy truskawek – uprzejmie informuję, Pana Prezesa, że zgodnie z przepisami ww. rozpoczęta pomoc udzielana jest do powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych, wymagających ponownego obsiania. Zakres pomocy określony w ww. rozporządzeniu został ustalony na spotkaniu z Ogólnopolskim Komitetem Protestacyjnym Rolników z siedziba w Bydgoszczy w dniu 30 marca 2012 r.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Rada Ministrów w dniu 3 kwietnia br. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania. W ramach tego programu producenci rolni, którzy ponieśli szkody np. w uprawach truskawek mogą ubiegać się o:

1)     kredyty preferencyjne na wznowienie  produkcji w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarach, na których szkody powstały w związku z ujemnymi skutkami przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 udzielane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.) oraz poręczenia i gwarancje spłaty wyżej wymienionych kredytów bankowych; kredyty te oprocentowane są obecnie dla kredytobiorcy w wysokości 0,1%  w skali roku, jeżeli producent rolny w dniu wystąpienia szkód posiadał ważna umowę ubezpieczenia obejmującego ochroną co najmniej 50% powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich albo w wysokości 4,05% w skali roku, jeśli producent rolny takiej umowy nie posiada, powyższe kredyty uruchamiane są wniosek wojewody;

2)     udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na podstawie art. 41a 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.) pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania;

3)     odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie w części lub całości przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych należności Agencji;

4)     udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2012 r. na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póżn.zm.).

Kazimierz Plocke

Sekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.