Główna » Aktualności, RP Krośnieńska

PODATEK DOCHODOWY W ROLNICTWIE – JUŻ NIE TAKI STRASZNY

Autor: Red. dnia 27 listopada 2013

W dniach od 16 października do 15 listopada br. Lubuska Izba Rolnicza zorganizowała i przeprowadziła cykl 12 szkoleń dla rolników z województwa lubuskiego pn. „Gospodarstwo rolne to też przedsiębiorstwo”. Projekt został sfinansowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Szkolenia odbyły się w każdym powiecie województwa lubuskiego. Wzięło w nich udział łącznie 231 rolniczek i rolników. Głównym celem przeprowadzenia szkoleń było przybliżenie uczestnikom tematyki podatku dochodowego, który Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić dla rolników w 2015 roku. Poprzez wdrożenie tej formy opodatkowania, budżet państwa liczy na dodatkowe wpływy, ponadto urząd skarbowy pozna dochody gospodarstw rolnych, czyli będzie mógł je w tym obszarze kontrolować. W związku z powyższym na producentów rolnych zostaną nałożone dodatkowe obowiązki w postaci prowadzenia rachunkowości i rozliczanie się z urzędem skarbowym z podatku od dochodu wypracowanego w gospodarstwie. Nie obejmie to co prawda wszystkich rolników, warunkiem prowadzenia księgowości będzie uzyskanie dochodu na odpowiednim, ustalonym poziomie.

W celu jak najlepszego poznania zagadnienia podatku dochodowego do poprowadzenia szkoleń zaproszona została Joanna Jankowska z biura podatkowego z Zielonej Góry. Spotkania zostały podzielone na trzy bloki tematyczne, a mianowicie: wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej, podstawy prowadzenia rachunkowości oraz dział poświęcony podatkom.

Informacje przekazane przez wykładowcę podczas szkoleń, wpłynęły przede wszystkim na zdobycie, bądź podniesienie wiedzy z zakresu rachunkowości w gospodarstwach rolnych i to nie tylko tej stricte książkowej, ale przede wszystkim informacji praktycznych, pomocnych przy prowadzeniu działalności rolniczej. Samo wprowadzenie podatku dochodowego wymusi na rolnikach przeprowadzenie czynności przygotowawczych, analiz, zestawień, jak również wpłynie na cechy osobowe w pracy księgowej, takie jak: sumienność, skrupulatność czy systematyczność.

Szkolenia to również czas spotkań rolników, wymiana informacji, dzielenie się problemami i sytuacjami powstałymi w gospodarstwach. Dzięki takiej wymianie wiedzy większa jest aktywność uczestników, łatwiej jest zadawać istotne pytania wykładowcy. Część pytań podczas spotkań dotyczyło spraw indywidualnych, ale były również takie, które powtarzały się niemal na każdym szkoleniu. Oto najważniejsze z tych pytań i odpowiedzi udzielone przez wykładowcę Joannę Jankowską:

1. Czy każdy rolnik będzie musiał płacić podatek dochodowy?

Tak, jednak w zależności od przychodu osiągniętego w poprzednim roku będzie miał do wyboru trzy formy podatku.

– Rolnik którego przychód nie przekraczałby 100 tys. zł w roku gospodarczym, byłby zwolniony z podatku dochodowego i prowadzenia rachunkowości. Płaciłby zryczałtowany podatek w wysokości 185 zł od tzw. hektara przeliczeniowego rocznie. Na potrzeby rozliczenia rolnik musiałby rejestrować tylko swoje przychody.

-Rolnik z przychodami do 150.000 euro /ok. 630 tys. zł/ może wybrać podatek dochodowy 19% lub 4% ryczałtowy podatek od przychodów.

-Rolnik z przychodami powyżej 150.000 euro /ok. 630 tys. zł/ będzie zobowiązany płacić podatek dochodowy 19%

2. Co się stanie z podatkiem rolnym?

Podatek rolny ma być zastąpiony podatkiem dochodowym.

3. Jaki będzie sposób płacenia zaliczek na podatek dochodowy?

Rolnik będzie mógł płacić zaliczki miesięcznie bądź kwartalnie.

4. Komu rolnik będzie płacił podatek dochodowy?

Rolnik będzie płacił podatek dochodowy do gminy. Podatek ten będzie dzielony proporcjonalnie do powierzchni użytków rolnych położonych na terenie danej gminy.

5. Na jakiej podstawie rolnik będzie rozliczał koszty?

Dokumentami księgowymi są przede wszystkim faktury /otrzymane od watowa/, rachunki, wyciągi bankowe, wszystko co potwierdzi zaistnienie zdarzenia gospodarczego. Na wszystkie wydatki rolnik powinien mieć dokument.

Obowiązkiem każdego podatnika jest wykazywać uzyskany przychód i go opodatkować.

W przypadku wydatków i ich księgowania w koszty to jest to prawo podatnika. Nikt nas nie zmusza do zbierania faktur czy rachunków i pomniejszanie naszych przychodów o poniesione koszty.

Rolnik będzie miał obowiązek przechowywać zgromadzone dokumenty księgowe w sposób kompletny i czytelny przez okres 5 lat podatkowych.

6. Jak rolnik ma wycenić i rozliczyć w koszty pracę własną i swojej rodziny?

Praca własna i członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie rolnym nie jest kosztem uzyskania przychodów. Rolnik nie może wycenić pracy własnej czy członków swojej rodziny i ująć to w kosztach. Nie są to koszty, o które można pomniejszyć uzyskany przychód i zapłacić mniejszy podatek

7. Czy rolnik ma obowiązek posiadać kasę fiskalną?

Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy /sprzedaży/ produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub wykonujący usługi rolnicze jest zwolniony z posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania sprzedaży za pomocą urządzeń fiskalnych.

Rolnik który jest podatnikiem od towarów i usług potocznie zwanym watowcem dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczą oraz rolników ryczałtowych po przekroczeniu 20 tys. zł obrotów /wartość sprzedaży netto/ na rzecz tych osób jest zobowiązany zainstalować w ciągu dwóch pełnych miesięcy kasę fiskalną, zgłosić to w urzędzie skarbowym i oczywiście ewidencjonować sprzedaż na rzecz w/w osób za pomocą kasy fiskalnej. Rolnik watowiec współpracujący z podmiotami gospodarczymi nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

8. Czy rolnik będzie musiał opodatkować dopłaty, które otrzymuje?

Dopłaty mają być zwolnione z opodatkowania, znaczy to że rolnik nie będzie brał pod uwagę otrzymanych dopłat przy naliczaniu należnych zaliczek na podatek dochodowy.

9. W przypadku wyboru podatku dochodowego w wysokości 19% jakie wydatki będą traktowane jako koszt uzyskania przychodu.

Podstawową zasadą zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków jest ich powiązanie z przychodami. Dla rolnika wszelkie wydatki związane z prowadzoną działalnością rolniczą będą kosztami uzyskania przychodu. Za każdym razem rolnik powinien zadać sobie pytanie czy poniesiony wydatek wpłynie na uzyskanie przychodu.

To po stronie rolnika /podatnika/ w przypadku kontroli leży udowodnienie że dany wydatek miał pomóc w uzyskaniu przychodu; miał wpłynąć na uzyskaniu przychodu.

Kosztami będą wydatki takie jak: zakup materiałów biurowych, koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem obiektów rolnych, zakup paliwa, zakup części do środków transportu, maszyn i urządzeń, zakup materiałów siewnych, zakup paszy, nawozów, zakup odzieży ochronnej, materiałów higienicznych, poniesione koszty bankowe, zapłacone odsetki od kredytów /tutaj również musi być powiązanie kredytu z działalnością rolniczą/, zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne.

Kosztami będą również inwestycje czyli zakup środków trwałych. Jeśli wartość zakupionego środka trwałego nie przekroczy kwoty 3.500 zł netto dla vatowca i brutto dla rolnika ryczałtowego w kosztach znajdzie się cała wydana kwota. W przypadku wartości wyższych taki środek trwały będzie podlegać amortyzacji, czyli rozliczeniu kosztów w czasie. Rolnik jednorazowo nie rozliczy całej wartości zakupionego środka trwałego w kosztach.

Nie są kosztami uzyskania przychodów wszelkie kary, mandaty, odsetki od zaległości podatkowych i ustawowe czyli konsekwencje finansowe poniesione za nieprzestrzeganie przepisów.

Podsumowując większość ludzi generalnie boi się tego co nieznane i podchodzi do tego sceptycznie. Wielu rolników jest przerażonych przyszłymi, planowanymi obowiązkami, które Minister Finansów chce na nich nałożyć. Spowodowane jest to stosunkowo małą świadomością i negatywnym nastawieniem do instytucji jaką jest Fiskus. Przekazane informacje i zdobyta wiedza podczas szkoleń na pewno to zmieni. Każdy rolnik jeśli chce się dobrze przygotować do zmian i wybrać odpowiedni dla siebie sposób płacenia podatków, powinien to zrobić stosunkowo wcześniej.

Rolnicy biorący udział w szkoleniach byli zadowoleni z ich przebiegu i sposobu prowadzenia, czego nie ukrywali już podczas wykładów. Kilku rolników stwierdziło nawet, że po nałożeniu na nich obowiązku płacenia podatku dochodowego, będą płacić mniej niż w przypadku podatku rolnego.

Paweł Sas

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach III schematy Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.