Główna » Aktualności, Wyróżnione

POSIEDZENIE LUBUSKIEGO FORUM ROLNICZEGO Z UDZIAŁEM WOJEWODY

Autor: Red. dnia 15 lipca 2019

W dniu 10 lipca 2019 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. odbyło się posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego z udziałem Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, w którym uczestniczył Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej z Prezesem Stanisławem Myśliwcem na czele.

W spotkaniu uczestniczyli również: przedstawiciele związków i organizacji rolniczych zrzeszonych w LFR, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uczestnikiem spotkania była także Małgorzata Gośniowska-Kola, p.o. Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR, jednocześnie radna Sejmiku Województwa Lubuskiego.

            Spotkanie otworzył Grzegorz Dłubek Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami LUW, a prowadził Władysław Piasecki Prezes Lubuskiego Forum Rolniczego.

Głównym tematem była tegoroczna susza w województwie lubuskim, która objęła wszystkie 82 gminy i straty są o wiele większe niż w roku 2018 i w związku z tym konieczność udzielenia rolnikom w bieżącym roku większej pomocy, a także objęcie pomocą dużych gospodarstw.

Uczestnicy spotkania przedstawili bieżące sprawy, zagadnienia i potrzeby dotyczące rolników oraz rolnictwa lubuskiego wymagające pilnego załatwienia, co do których decyzje muszą zostać podjęte na szczeblu centralnym.

Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisław Myśliwiec zwrócił uwagę na potrzebę, wzorem ubiegłego roku, rozdzielenia szacowania strat w gospodarstwach mających też produkcję zwierzęcą oddzielnie dla produkcji roślinnej i zwierzęcej, oraz że na dzień dzisiejszy brak jest zapisów ustawowych które by usprawniały rolnikom budowę budynków inwentarskich, czy też zapisu wskazującego udział pracowników gmin w komisjach szacujących szkody klęskowe w gospodarstwach rolnych. Wskazał potrzebę upowszechnienia ubezpieczeń rolniczych z dopłatami z budżetu Skarbu Państwa, z koniecznością wprowadzenia innego sposobu dofinansowania oraz potrzebę udzielenia pomocy producentom drobiu którzy ponoszą straty z powodu zwiększonych upadków wskutek panujących wysokich temperatur.

Poza tym zostały poruszone i omówione tematy:

– stan i struktura rolnictwa województwa lubuskiego na tle kraju,

– problem zmniejszającej się produkcji zwierzęcej w województwie,

– strategia dla rolnictwa województwa lubuskiego,

– konieczność wprowadzenia regionalizacji polityki rolnej, przeznaczenie 50% środków PROW do dyspozycji na poziomie województwa,

– zwiększenie wysokości pomocy na ha ze względu na ponoszone w kolejnym roku straty suszowe w następujący sposób: w przypadku wystąpienie po raz drugi szkód w uprawach na poziomie 70% średniej rocznej produkcji, zwiększyć o 50% pomoc w stosunku do roku 2018, w przypadku wystąpienia po raz drugi szkód  w uprawach na poziomie między 30% – 70% średniej rocznej produkcji, zwiększyć o 25% pomoc w stosunku do roku 2018,

– zmiana metodologii wyznaczania obszarów ONW, włączenie ze względu na powtarzającą się suszę wszystkich gmin województwa lubuskiego do ONW,

– restrukturyzacja nieruchomości rolnej „Wojcieszyce-Różanki” zabudowanej siedliskiem,

– pomoc udzielona przez KOWR dla rolników którzy w 2018 roku ponieśli straty spowodowane suszą,

– restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw rolnych prowadzona przez KOWR, zasady przejmowania długu,

– aktualna sytuacja w dużych gospodarstwach rolnych,

– konieczność zmiany ustawy regulującej zatrudnianie cudzoziemców w gospodarstwach rolnych w produkcji zwierzęcej, zmiany zapisu o pracownikach sezonowych,

– potrzeba uchwalenia ustawy o wieczystej dzierżawie,

– gospodarowanie wodą, konieczność stworzenia programu retencji wody,

– możliwość wprowadzenia zmiany sposobu użytkowania użytków zielonych przy realizacji zobowiązań Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, z użytkowania kośnego na użytkowanie kośno-pastwiskowe ze względu na suszę,

– w związku z powtarzającą się suszą zwolnić rolników z obowiązku zasiewu poplonów ścierniskowych którzy zadeklarowali we wniosku obszarowym poplony jako obszary proekologiczne (EFA) dla realizacji praktyk zazielenienia,

– w związku z wystąpieniem drugi raz z rzędu suszy umorzyć jednoroczną ratę z tytułu dzierżawy lub wykupu gruntów Skarbu Państwa.

Zarówno Wojewoda Lubuski, jak i pani M. Gośniowska-Kola, zapewnili że o problemach jakie zostały przedstawione na spotkaniu będą informować przy najbliższych spotkaniach władze rządowe, w tym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

E.R.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.