Główna » Aktualności, Targi rolnicze i dożynki

POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 10 czerwca 2011

W dniu 2 czerwca 2011r. w sali wiejskiej w Świniarach, gm. Skwierzyna odbyło się posiedzenie Międzyrzeckiej Rady Powiatowej z udziałem rolników gminy Skwierzyna. Tematem spotkania było: pomoc dla gospodarstw poszkodowanych przez powódź – praca komisji szacującej szkody, obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, pomoc socjalna; sytuacja ekonomiczna gospodarstw; stan urządzeń melioracyjnych i hydrotechnicznych w powiecie oraz uprawnienia do korzystania z terenów na międzywalu rzeki Warty.

Spotkanie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Błażej Szczepanik. W posiedzeniu uczestniczyli: Tomasz Watros – Burmistrz Skwierzyny, Aleksander Szperka – Wiceburmistrz, Wanda Cichowska i Paulina Świtoń – przedstawicielki Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ryszard Kaniecki – reprezentant Starosty Międzyrzeckiego, Aleksandra Strzelczak – przedstawicielka TUW „TUW”, Zofia Plewa – Kierownik PZDR w Międzyrzeczu, Paweł Rembarz – Dyrektor Oddziału LZMiUW w Gorzowie Wlkp., Andrzej Zakrzewski – Dyrektor biura PZW w Gorzowie Wlkp., Ireneusz Grabka – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej, Czesław Hładki – Przewodniczący Gorzowskiej Rady Powiatowej LIR. Zaproszeni goście dopisali więc obrady były owocne ponieważ wiele spraw zostało przedyskutowanych, omówionych i wyjaśnionych. O kulinarną stronę spotkania zadbały miejscowe gospodynie podając kawę, herbatę i przepyszne ciasto domowego wypieku, a w przerwie smaczną grochówkę.

W gminie Skwierzyna jeszcze nie wszyscy rolnicy otrzymali należne świadczenia z pomocy socjalnej z tytułu szkód powodziowych. Uszkodzona przez powódź i dotąd nie naprawiona  droga w Niżu Nadwarciańskim utrudnia rolnikom dojazd do pól. Woda naniosła na pola żwir i pasek i grunty te wymagają rekultywacji. W ostatnim okresie powstał spór co do korzystania z terenów na międzywalu rzeki Warty, które są gruntami własnościowymi rolników.

Wanda Cichowska przypominała zebranym procedury związane z szacowaniem szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Aby rolnik mógł ubiegać się o kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji oszacowana szkoda musi wynosić co najmniej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.  Obecnie powołano 26 komisji, które szacują szkody spowodowane wiosennymi przymrozkami, złym przezimowaniem i jeszcze przez powódź których nie można było ustalić w 2010r. Poinformowała, że środki na rekultywację gruntów można otrzymać z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W tym celu stosowny wniosek należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim.

Bardzo szczegółowych informacji na temat obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych udzieliła Aleksandra Strzelczak. To rolnik decyduje o zakresie ubezpieczenia, od jakich ryzyk ubezpiecza swoje uprawy. Zawarcie umowy ubezpieczenia poprzedzone jest zawsze lustracją w terenie. Polisa jest ważna do momentu zbioru danej rośliny. Aby spełnić ustawowy wymóg ubezpieczenia wystarczy posiadać ubezpieczenie od jednego wybranego ryzyka. Rolnicy najczęściej wybierają najtańsze – od gradobicia.

Burmistrz Skwierzyny poinformował o możliwościach naprawy uszkodzonej drogi. Realizacja takiej inwestycji związana jest z przestrzeganiem obowiązujących procedur. Gmina nie posiada na ten cel wystarczających środków. Dlatego zwróci się do Wojewody o wsparcie finansowe.

Rolnicy podnosili, że już w lutym na spotkaniach zgłaszali problem proponując pomoc w postaci własnej siły roboczej i posiadanego sprzętu.   

Paweł Rembarz obiecał, że w bieżącym roku problemy melioracyjne ulegną znacznej poprawie ponieważ Zarząd Melioracji otrzymał większe środki na prace konserwacyjne oraz na usuwanie skutków powodzi. Celem rozwiązania zgłaszanego problemu w związku z funkcjonowaniem przepustów na kanale przy Warcie w Skwierzynie, zaproponował w dniu dzisiejszym wizję lokalną i podjęcie stosownych decyzji.

Aby rozstrzygnąć spór odnośnie uprawnień do korzystania z terenów na międzywalu rzeki Warty zaproszono przedstawiciela PZW. Jednak dyrektor biura Andrzej Zakrzewski nie przyjmował do wiadomości żadnych opinii ani wyjaśnień jakie w tej sprawie posiadają rolnicy. Prezentował twardo stanowisko, że owszem rolnicy mogą być właścicielami terenów na międzywalu jednak woda nie może być własnością rolnika. Jedynymi uprawnionymi do czerpania korzyści z tych wód w postaci połowów ryb jest PZW. PZW jest dzierżawcą obwodu rybackiego obejmującego rzekę Wartę oraz wszystkie wody na międzywalu. I zdaniem pana Zakrzewskiego rolnicy nie mają do nich żadnych praw.

Wątpliwości na taki pogląd w tej sprawie miał Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Rybackiej oraz przedstawiciel Starostwa, który zadeklarował chęć współpracy w rozstrzygnięciu powstałego sporu.

Celem rozstrzygnięcia powyższego sporu Rada wystąpiła do Zarządu LIR ze stosownym wnioskiem o powołanie komisji do zbadania tej sprawy.

Członkowie Rady podnosili również problem nieuregulowanych rzek w regionie: Warty, Noteci oraz Obry. Dna rzek są wysokie, rzeki są płytkie, zamulone i nie odbierają wody z terenu swego dorzecza. Nadzór nad tamami i śluzami powinien sprawować jeden człowiek który powinien regulować poziom wody na całej długości cieków, by nie dochodziło do niepotrzebnego zalewania terenów na niektórych odcinkach.

E.R.

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.