Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Międzyrzecka

POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 10 lipca 2018

W dniu 27 czerwca 2018 r. w sali widowiskowej GOK w Pszczewie odbyło się posiedzenie Międzyrzeckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady, zaproszeni goście oraz licznie zebrani rolnicy gminy Pszczew.

Na zaproszenie Przewodniczącego przybyli: Waldemar Górczyński – wójt Gminy Pszczew, Andrzej Rochmiński – dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Janusz Pałczyński – przedstawiciel PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny w Międzyrzeczu, Szymon Prochera – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu, Jarosław Buszewski – kierownik PZDR w Międzyrzeczu, Beata Dąbrowska – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Międzyrzeczu oraz Grażyna Busse – naczelnik w BP ARiMR.

Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Andrzej Kałek.

Janusz Pałczyński przedstawił informację na temat powołania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, organizacji, zakresu działania oraz zadań. PGW Wody Polskie powstało 1 stycznia 2018 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. PGW WP odpowiada za zagospodarowanie wód, a finansowane jest ze środków pochodzących z opłat za pobór wód, opłat z usług wodnych oraz dotacji pochodzących z budżetu państwa.

Zadania realizowane są w ramach powołanych pionów:
– ochrony przed powodzią i suszą,
– usług wodnych (pozwolenia wodno-prawne, gospodarowanie wodami),
– zarządzanie środowiskiem wodnym.

Przedstawił również budżet na 2018 r. Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. oraz Nadzoru Wodnego w Międzyrzeczu na utrzymanie wód płynących.

Drugim tematem posiedzenia był problem szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy, możliwości udzielenia pomocy rolnikom. Na zaproszenie przewodniczącego Rady, z powodu załatwiania ważnych spraw, nie było przedstawiciela Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Waldemar Górczyński poinformował, że w gminie Pszczew została już powołana przez wojewodę 4-osobowa komisja ds. szacowania strat suszowych. W bieżącym roku rolnicy w składanych wnioskach deklarują straty. 90% rolników, którzy mają straty złożyło już wnioski do Gminy.

Andrzej Rochmiński przekazał, że na obecną chwilę poszkodowanym rolnikom przysługuje pomoc określona w obowiązujących przepisach, jak: kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji, udzielenie przez prezesa KRUS pomocy w formie odroczenia terminu płatności składek, rozłożenie ich na raty lub umorzenie, zastosowanie przez KOWR odroczenia i rozłożenia na raty należnych płatności lub umorzenie czynszu dzierżawnego, udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym. ARiMR jako Agencja Płatnicza będzie realizowała pomoc finansową w przypadku ustanowienia przez Rząd takiej formy pomocy po oszacowaniu strat. Zdementował pogłoskę, że nie będą wypłacane rolnikom dopłaty bezpośrednie w przypadku gdy szkody w gospodarstwie wyniosą powyżej 70 % średniej rocznej produkcji.

Jeżeli uprawa będzie zniszczona w 100 %, w przypadku realizowania programu rolnośrodowiskowego, płatność będzie wstrzymana w tym roku ze względu na działanie siły wyższej, a w kolejnych latach płatność będzie realizowana. O takim zdarzeniu należy w ciągu 14 dni poinformować kierownika Biura Powiatowego ARiMR, dołączając kopię protokołu szacowania strat.

Grzegorz Grabarek poinformował, że Sejmik Województwa Lubuskiego na wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przyjął Stanowisko w sprawie podjęcia działań minimalizujących skutki suszy w woj. lubuskim, które zostało skierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przekazał również, że należy szacować wszystkie uprawy które zostały zniszczone w wyniku suszy.

Następnie Szymon Prochera przekazał informację na temat utrzymania dróg powiatowych: utwardzonych i gruntowych. Ze względów finansowych tylko drogi utwardzone są obkaszane. Utrzymanie dróg gruntowych to profilowanie równiarką drogową i wałowanie. W miejscach newralgicznych, gdzie równiarka nie spełnia zadania, drogi są nawożone kamieniem. Zakrzaczenia i walące się drzewa
są i będą usuwane. Jarosław Buszewski – powiedział, że ramy realizowanego programu doradczego ustalane są przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. LODR realizuje szkolenia uwzględniające potrzebę czasu oraz rolników. Poinformował o zaangażowaniu specjalistów w szacowaniu szkód klęskowych, w tym spowodowanych suszą oraz o wymogach dotyczących wyliczania strat w protokołach szacowania szkód suszowych. Obowiązuje jednolita metodologia wyliczania szkód w gospodarstwach.

Na stronach internetowych resortu rolnictwa został opublikowany jednolity aktywny formularz protokołu szacowania szkód.

Zbigniew Gajewski zwrócił się z apelem do rolników aby zgłaszać do Komisji, które uprawy należy szacować w pierwszej kolejności lub
w trybie pilnym, aby Komisja mogła zaplanować harmonogram szacowania i nie powodowała opóźnień w zaplanowanym przez rolnika terminie zbioru plonu.

E.R.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.