Główna » Aktualności, Targi rolnicze i dożynki

POSIEDZENIE MIEDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 15 lutego 2012

W dniu 10 lutego 2012r. w Trzcielu, w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odbyło się posiedzenie Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR. Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Błażej Szczepanik.

Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Błażej Szczepanik

W spotkaniu uczestniczyli rolnicy oraz zaproszeni goście. Nie wszyscy zdołali dojechać na spotkanie ponieważ w rejonie Trzciela w nocy było bardzo mroźno i rano samochody odmawiały posłuszeństwa.

Uczestnicząca w spotkaniu pani Burmistrz Trzciela Maria Górna-Bobrowska bardzo serdecznie przywitała zebranych, pokrótce przedstawiła Gminę oraz rolnictwo i warunki gospodarowania w gminie. Bardzo dużym problemem są zaniedbania melioracyjne w gminie, dlatego, celem rozwiązania spraw związanych z konserwacją rowów, zdecydowano o powołaniu gminnej spółki wodnej. W sprawy organizacyjne Spółki mocno zaangażowany jest delegat LIR Jacek Marciniak. Pani burmistrz zadeklarowała daleko idącą pomoc Urzędu w tym temacie.

Pani Burmistrz Trzciela Maria Górna-Bobrowska przedstawia swą gminę

Następnie Grażyna Cenin, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Świebodzinie, obsługującej m.in. mieszkańców gmin powiatu międzyrzeckiego, poinformowała o zasadach ubezpieczenia rolników w przypadku prowadzenia jednocześnie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o zasadach naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników po zmianach od 1 lutego 2012r.

W przypadku podjęcia przez rolnika pozarolniczej działalności rolnik opłaca składkę emerytalno-rentową w podwójnej wysokości a pozostałe składki płaci tak jak zwykły rolnik. Aby pozostać w KRUS-ie, kwota podatku dochodowego od przychodów z działalności pozarolniczej nie może przekroczyć tzw. kwoty granicznej, tj. 2929,- zł. Oświadczenie o przychodach z tej działalności rolnik jest zobowiązany zgłosić do KRUS do 31 maja.

W 2012r., zgodnie z nową ustawą, składka zdrowotna wynosi 1,- zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych od każdej osoby ubezpieczonej w gospodarstwie. Składkę tą rolnicy będą opłacać od II kwartału br. W gospodarstwach do 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składka będzie opłacana przez budżet państwa, za ubezpieczonych.

Delegaci i rolnicy zgłaszali sprawę wymagania przez lekarzy comiesięcznego potwierdzenia na piśmie opłaty składek w KRUS, a wiadomo, że rolnik opłaca je kwartalnie i to „z góry”. Jest to niekiedy dużym utrudnieniem, zwłaszcza w nagłych zachorowaniach ponieważ dla niektórych placówki KRUS są oddalone od miejsca zamieszkania.

Uczestnicy spotkania

Zaproponowali aby KRUS zawarł stosowne porozumienie w tej sprawie z Naczelną Radą Lekarską.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Woj. Lubuskiego Zbigniew Kołodziej zapoznał zebranych z działalnością Komisji, przedstawił sprawy którymi się zajmowano. Najczęściej posiedzenia dotyczyły spraw melioracji w województwie.

Damian Kolis, przedstawiciel regionalny firmy Agro-Best, przedstawił ofertę nawozów dolistnych i doglebowych, które firma oferuje rolnikom.

Uczestniczący w spotkaniu z ramienia Zarządu LIR Alfred Kałużny poinformował o działalności LIR oraz sprawach jakie były omawiane na posiedzeniach Zarządu. Poinformował o organizowanej w dniu 9 marca br. Debacie Rolnej oraz Jubileuszu XV-lecia LIR. Przypominał oraz zachęcał do składania wniosków o wsparcie finansowe ze środków unijnych w naborach ogłaszanych przez Stowarzyszenie LGD „Działaj z Nami”, któro swą siedzibę ma w Świebodzinie. Przestrzegał również rolników którzy zamierzają podejmować lub już prowadzą pozarolniczą działalność i którzy jednocześnie są w trakcie realizacji programów unijnych których wymogiem jest ubezpieczenie w KRUS, aby przestrzegać kwot granicznych warunkujących pozostanie w KRUS-ie.

Na spotkaniu Zarząd LIR reprezentował Alfred Kałużny (pierwszy z lewej)

Podczas dyskusji poruszono m.in. sprawę odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów rolników przez przedsiębiorstwa przesyłowe energii elektrycznej, problemy związane z otrzymywaniem odszkodowania za szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną oraz sprawę prywatnej własności z tym związaną.

ER.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.