Główna » Aktualności

POSIEDZENIE RADY ZATRUDNIENIA

Autor: Red. dnia 20 stycznia 2011

Andrzej Kuziemski - Członek Zarządu LIR

19.01.2011 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, w skład której wchodzi m.in. przedstawiciel Lubuskiej Izby Rolniczej. Rada  jest organem opiniotwórczo-doradczym marszałka województwa w zakresie polityki rynku pracy. Analogicznie do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia funkcjonują Powiatowe Rady Zatrudnienia, w ich pracach również biorą udział delegaci LIR.

Uczestniczący w spotkaniu z ramienia LIR Andrzej Kuziemski (na zdjęciu obok) zapoznał się z sytuacją rynku pracy za 2010. Niepokojące jest ograniczenie środków dla urzędów pracy na 2011 na aktywne formy poszukiwania pracy i szkolenia. Trudności przewidywane są również,   jak stwierdził członek Zarządu LIR w pozyskiwaniu pozwoleń na pracę dla cudzoziemców na prace sezonowe w rolnictwie.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie planu posiedzeń Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia na rok 2011.
  2. Wstępna ocena sytuacji na lubuskim rynku pracy w 2010 roku.
  3. Podział środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.
  4. Propozycja przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu Województwa w roku 2011 na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  5. Zaopiniowanie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę.
  6. Informacja o stanie prac nad projektami Lubuskiej Strategii Zatrudnienia na lata 2011-2020.
  7. Informacja na temat stanu wdrażania i realizacji Priorytetu VI – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim.

INFORMACJA DODATKOWA O RADACH ZATRUDNIENIA

Funkcjonowanie rad zatrudnienia reguluje ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) – zwana dalej ustawą o promocji oraz rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281) – zwane dalej rozporządzeniem o radach.

Ustawa stanowi, że polityka rynku pracy, realizowana przez władze publiczne, oparta jest na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi. Jedną z form takiej współpracy jest działalność rad zatrudnienia, podejmowana na szczeblu centralnym (Naczelna Rada Zatrudnienia), województwa (wojewódzkie rady zatrudnienia) i powiatu (powiatowe rady zatrudnienia). 

Do zakresu działania wojewódzkich rad zatrudnienia należy w szczególności:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie.

2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.

3. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania.

4. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie.

5. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.

6. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.

7. Opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.

8. Delegowanie przedstawiciela do Naczelnej Rady Zatrudnienia.

9. Opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Źródło: art. 22 ust 5 ustawy o promocji

W skład wojewódzkiej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez marszałka województwa spośród działających w województwie:

–  wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,

– wojewódzkich struktur każdej organizacji pracodawców, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,

– społeczno – zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych oraz izb rolniczych,

– organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy,

– przedstawicieli nauki – delegowanych przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk,

– przedstawiciel wojewody.

Źródło: art. 23 ust 2 ustawy o promocji

Zgodnie z przepisami rozporządzenia o radach, wyraża ona swoje opinie w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady. Głosowania są jawne, natomiast na umotywowany wniosek członka rady, może być zarządzone głosowanie tajne.

Pracami wojewódzkiej rady zatrudnienia kieruje przewodniczący.

Do zadań przewodniczącego należy inicjowanie i organizowanie prac rady, ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń, przewodniczenie obradom, a także reprezentowanie rady wobec innych organów i instytucji. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go wiceprzewodniczący. Przewodniczący i wiceprzewodniczący są wybierani spośród członków rady w głosowaniu jawnym na czas trwania kadencji rady.

Posiedzenia wojewódzkiej rady zatrudnienia odbywają się co najmniej raz na kwartał. Zwoływane są przez przewodniczącego w porozumieniu z marszałkiem województwa, z inicjatywy własnej przewodniczącego, na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady lub z inicjatywy marszałka.

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.