Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Strzelecko Drezdenecka, Wyróżnione

POSIEDZENIE STRZELECKO – DREZDENECKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Autor: Red. dnia 8 kwietnia 2019

W dniu 1 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. odbyło się posiedzenie Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady oraz zaproszeni goście: Bogusław Kierus – starosta strzelecko-drezdenecki, Paweł Antczak – wicestarosta, Agnieszka Stocka – Jankowska – kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Krzysztof Węgrzyn – Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Marcin Małecki – inspektor PIW, którzy zostali poproszeni o przedstawienie informacji na tematy objęte porządkiem obrad.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Stanisław Madej, który po oficjalnym otwarciu i powitaniu uczestniczących w obradach, o zabranie głosu poprosił starostę strzelecko-drezdeneckiego.

Bogusław Kierus powitał serdecznie zebranych i zadeklarował, że w miarę możliwości zawsze chętnie weźmie udział w spotkaniach z rolnikami. Poinformował, że w bieżącym roku powiat strzelecko-drezdenecki przystępuje do realizacji projektu związanego z modernizacją zasobów geodezyjnych. Obecnie jest już po rozstrzygnięciu przetargu. Na ewidencję gruntów i budynków przeznaczone będzie ok. 4 mln zł, co umożliwi wykonanie bardzo dokładnych map geodezyjnych i podkładów geodezyjnych dla kilkunastu obrębów. W gminie Zwierzyn zostaną zmodyfikowane wszystkie obręby. Jest to pierwszy z etapów modernizacji ewidencji. W związku z uwagami zgłaszanymi przez rolników o niewłaściwym i nieprawidłowym szacowaniu szkód łowieckich przez niektóre Koła Łowieckie, zaproponował zorganizowanie spotkania rolników z łowczymi kół, aby wysłuchać obie strony i doprowadzić ostatecznie do współpracy i przestrzegania prawa i ustalonych zasad. Zapowiedział, że dla kół nie wywiązujących się ze swych obowiązków w zakresie szkód łowieckich zostaną cofnięte umowy dzierżawy obwodów łowieckich.Realizując inwestycje na drogach powiatowych, wyznaczane są równocześnie pasy drogowe. W poprzedniej kadencji pasy zostały wyznaczone na odcinku 30 km dróg. W bieżącym roku będą wyznaczane w miarę posiadanych środków.

Wyraził nadzieję, że nowoposadowiona stacja meteorologiczna w regionie umożliwi prowadzenie bardziej precyzyjnego monitoringu suszy rolniczej w powiecie, co będzie miało przełożenie na szybsze reagowanie w kierunku zapobiegania jej skutkom.

Agnieszka Stocka-Jankowska została poproszona o przedstawienie informacji na temat pomocy suszowej dla rolników w 2018 r., pomocy dla poszkodowanych w 2017 r. z tytułu huraganu i deszczu nawalnego i gradu, na temat realizacji płatności obszarowych za 2018 r. oraz zasad naboru wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW za 2019 r.

Do Biura Powiatowego w Strzelcach Kraj. wpłynęło 651 wniosków suszowych. Jeszcze tylko 2 wnioski nie zostały obsłużone, ze względu pomocy „de minimis”. Wypłacono w powiecie 13 662 tys. zł. Z tytułu deszczu nawalnego wpłynęło 195 wniosków. Wszystkie wnioski zostały obsłużone, wypłacono 1 540 tys. zł.

W 2018 r. wpłynęło 1657 wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i 1361 wniosków o przyznanie płatności z tytułu ONW. Opóźnienia w wydawaniu decyzji o płatności są dla rolników i producentów rolnych z terenu gminy Dobiegniew i Strzelce Kraj, ze względu na przeprowadzoną tu kontrolę metodą FOTO. Wnioski po kontroli są weryfikowane. Na poczet dopłat bezpośrednich wypłacono zaliczki w kwocie 16 210 tys. zł. Płatności końcowe zrealizowane zostały na kwotę ponad 6 200 tys. zł.

Z tytułu ONW wypłacono 2 162 tys. zł. Razem z płatnościami rolnośrodowiskowymi na terenie powiatu wypłacono 43 600 tys. zł.

Rolnicy do 10 ha gruntów ornych mogą złożyć od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 14 marca 2019 r. oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018. Złożenie oświadczenia jest równo-znaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2019. Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami składa się, jak w każdym roku, w terminie od 15 marca do 15 maja za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

W bieżącym roku zostały wyznaczone ponownie obszary ONW. W powiecie do płatności kwalifikuje się 6 nowych obrębów: 3 miejskie i 3 wiejskie.

We wniosku obszarowym nie trzeba już wnioskować o płatność ONW przy każdej działce. Wystarczy zaznaczyć checkbox: Płatność ONW i system automatycznie przyporządkuje tę płatność do każdej działki.

Krzysztof Węgrzyn przedstawił informację o organizowanych szkoleniach dla rolników z zasad uboju zwierząt na użytek własny, na temat zasad ochrony przed ASF oraz bioasekuracji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Powiatowy Lekarz Weterynarii ma obowiązek przeprowadzenia szkoleń odnośnie uboju zwierząt na użytek własny. W 2018 r. na terenie powiatu przeprowadzono 2 szkolenia, w których uczestniczyły 84 osoby. 4 osoby uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez Lubuską Izbę Rolniczą. W 2019 r. przeszkolonych zostało indywidualnie 9 osób. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał stosowne zaświadczenie. Obecnie prowadzony jest nabór na kolejne szkolenie i jeżeli zbierze się grupa to takie szkolenie odbędzie się.

Do końca roku zostaną przeprowadzone kontrole gospodarstw utrzymujące trzodę chlewną. 180 kontroli już przeprowadzono, z czego 116 to pustostany lub rolnicy podpisali oświadczenie o rezygnacji z hodowli. Wydano 57 decyzji o usunięcie uchybień. Jeżeli gospodarstwo nie spełnia warunków i zostanie zawieszone, to nawet nie ma tu możliwości uboju trzody na użytek własny, także w przypadku chęci zakupu sztuki od sąsiada. W powiecie są tylko drobne hodowle trzody, w gospodarstwach utrzymywane jest do 10 loch.

E.R.

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.