Główna » Aktualności, RP Świebodzińska

POSIEDZENIE ŚWIEBODZIŃSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 25 lutego 2016

W dniu 22lutego br. w Świebodzińskim Ratuszu odbyło się posiedzenie Świebodzińskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. Obrady poprowadziła wiceprzewodnicząca Rady Marzena Lewandowska. W spotkaniu uczestniczyli, oprócz członków Rady, Stanisław Myśliwiec prezes LIR, Czesław Hładki członek Zarządu LIR, Błażej Szczepanik Delegat do WZ KRIR, Zbigniew Kołodziej Przewodniczący Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa Lubuskiego, Stanisław Zawadzki prezes Lubuskiego Związku Hodowców Bydła, Andrzej Rochmiński dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego oraz Andrzej Trzop kierownik BDSPB Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze, Roman Koniec z-ca dyrektora Oddziału Terenowego oraz Waldemar Sonek kierownik Sekcji Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp. Karol Zieleński dyrektor Oddziału Terenowego oraz Lech Górnik Sekcja Informacji i Promocji Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp., Mariusz Krepski dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie, Jan Gembara kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świebodzinie.

Przedstawiciele ANR powiedzieli o obecnej formie zagospodarowania gruntów będących w Zasobie, którego celem jest głównie zapobieganie przedostawania się ziemi do obcego kapitału. Wspomnieli również o powołaniu Rady Terenowej przy dyrektorze OT ANR i możliwości ubiegania się o przeprowadzenie przetargów ofert pisemnych, które opiniować będzie wspomniana Rada. Odnośnie tzw. „słupów” jedynym narzędziem w przypadku zakwalifikowania się takich osób do uczestnictwa w licytacji jest odwołanie przetargu przez dyrektora OT ANR. Rolników niepokoją pewne sytuacje, przede wszystkim niezagospodarowane od lat , zapuszczone grunty zaliczane do nieruchomości potencjalnie atrakcyjnych, które śmiało mogłyby być dzierżawione min. na 5 lat, z korzyścią zarówno dla Agencji jak i dla rolników, ponadto obecne dzierżawy powinny zakończyć się najlepiej jeszcze w lutym. Późniejsze terminy przetargów mogą zablokować uprawy jare lub prawidłowe zabiegi na gruntach ornych i użytkach zielonych.

W sprawach dopłat bezpośrednich wypowiedzieli się przedstawiciele ARiMR. Obecnie w Agencji trwa doprowadzenie nowego systemu informacyjnego do pełnej sprawności, mimo to nadal szwankuje. Termin otrzymania przez rolników, tj. do końca czerwca, nie jest zagrożony, ponadto większość rolników skorzystała z zaliczkowych płatności. Dodatkowo uruchomiony zostanie program umożliwiający zaciąganie bez odsetkowych, 6-miesięcznych kredytów obrotowych na poczet płatności. Po stronie rolnika będzie należało opłacić prowizję w wysokości 0,25%. W przyszłym miesiącu, zgodnie z harmonogramem wdrażania PROW ma nastąpić nabór na premie dla młodych rolników oraz modernizację gospodarstw rolnych. Należy śledzić stronę Agencji bo informacja o naborach może pojawić się w najbliższym czasie. Przewidziane są również szkolenia dla rolników, zwłaszcza dotyczące obszaru D modernizacji.

O bieżących działalności na rzecz wspierania rynków rolnych powiedział dyrektor OT ARR. Rolników przede wszystkim interesowały dopłaty do materiału siewnego. Dużo kontrowersji natomiast wzbudziła pomoc – opłata nadzwyczajna do produkcji mleka i świń.

Dyrektor SDOO w Świebodzinie w skrócie opowiedział o odmianach, przede wszystkim zbóż, które badają pod względem przydatności do uprawy w woj. lubuskim. W zeszłym roku wystąpiły przypadki wymrożeń, dlatego w bieżącym roku Stacja skupi się w głównej mierze na mrozoodporności roślin.

Na zakończenie kierownik PZDR w Świebodzinie poinformował, iż LORD w Kalsku prowadzi działania aby zakupione staje meteorologiczne włączyć do systemu monitorującego IUNG w Puławach, co sprawi, że odszyty dla województwa będą o wiele dokładniejsze niż dotychczas. Ponadto kierownik wskazał na bardzo zły stan gruntów rolnych w woj. lubuskim. Poziom próchnicy jest bardzo niski, do tego dochodzi bardzo duże zakwaszenie gleby. Apelował o stosowanie nawozów organicznych typu obornik lub pozostawianie i przeorywanie resztek pożniwnych.

P. Sas

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.