Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty

POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. MONITOROWANIA SYTUACJI W ROLNICTWIE

Autor: Red. dnia 29 października 2015

Zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi w sierpniu br. na spotkaniu z wojewodą lubuskim, powołany został „Zespół ds. monitorowania bieżącej sytuacji w rolnictwie województwa lubuskiego”. W dniu 22 października 2015r. w sali Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się jego pierwsze posiedzenie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji rolniczych powołani w skład Zespołu: Stanisław Myśliwiec – LIR, Elżbieta Kwaśniewicz – OR ARiMR, Marian Dąbrowski – OT ARR, Roman Koniec – OT ANR, Antonina Kowalska-Korban – WZRKiOR, Wojciech Półtorak – LWZRKiOR, Stanisław Zawadzki – WZHB, Dawid Michałowski – LZMiUW, Marlena Walkowska – Urząd Marszałkowski oraz pracownicy LUW z Grzegorzem Dłubkiem – dyrektorem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Wandą Cichowską – kierownikiem Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi na czele.

Spotkaniu przewodniczył wicewojewoda lubuski Jan Świrepo.

Wanda Cichowska przedstawiła aktualną sytuację w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w zakresie łagodzenia skutków tegorocznej suszy jaka wystąpiła na terenie naszego województwa.

Straty powstałe w wyniku suszy wystąpiły na powierzchni 251,4 tys. ha. Szacowane były w 2428 gospodarstwach, na terenie 70 gmin. Łącznie wysokość szkód oszacowano na 94,4 mln zł. Sporządzono 1397 protokołów ze stratami powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej oraz 1025 ze stratami poniżej 30 %. Pozostałe to protokoły cząstkowe.

Elżbieta Kwaśniewicz poinformowała, że do 30 września 2015r. w biurach powiatowych ARiMR w województwie lubuskim rolnicy złożyli 1397 wniosków o przyznanie pomocy w związku z poniesionymi stratami, na kwotę 15 585 tys. zł. Po zweryfikowaniu, 166 wniosków nie kwalifikuje się do wypłaty pomocy. Zapowiadane wsparcie finansowe do 1 ha upraw rolnych na których wystąpiły szkody zostało skorygowane o współczynnik 0,81 i wynosi 324 zł do 1 ha.

Podczas dyskusji zwracano uwagę na brak jednolitych przepisów regulujących prace komisji klęskowych, na konieczność zmiany zasad powoływania komisji, wadliwość stosowanego obecnie systemu monitorowania suszy rolniczej, konieczność zmiany sposobu szacowania szkód zwłaszcza gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą oraz problemy rolników przy ubieganiu się o pomoc.

Ostatecznie uzgodniono, że:

  1. W I kwartale 2016r. Lubuski Urząd Wojewódzki zorganizuje szkolenie dla gmin z zakresu szacowania szkód w rolnictwie.
  2. W zarządzeniach wojewody powołujących Komisje do oszacowania szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi wprowadzić należy zapis obejmujący odpowiedzialnością za działanie tej Komisji również wójta/burmistrza/prezydenta miasta – włodarza danej gminy na której pracuje Komisja.
  3. Należy wystosować pismo do MRiRW w sprawie monitoringu suszy, jego udoskonalenia w takim zakresie, aby pozyskiwane dane bardziej odzwierciedlały rzeczywistość w czasie wystąpienia suszy na danym terenie.
  4. Przy szacowaniu szkód klęskowych w gospodarstwie rolnym prowadzącym produkcję roślinną i zwierzęcą, w protokole końcowym wyliczać straty w skali gospodarstwa z pominięciem produkcji zwierzęcej, która w przypadku jej uwzględnienia nie pozwala na uzyskanie strat powyżej 30 % w skali całego gospodarstwa.

Podczas posiedzenia omówiono także sprawy organizacyjne Zespołu. Powołano Prezydium Zespołu w składzie: Stanisław Myśliwiec – Lubuska Izba Rolnicza, Zygmunt Jodko – Lubuski Związek Rolników, Stanisław Zawadzki – Lubuski Związek Hodowców Bydła, Wojciech Półtorak – Lubuski Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Prezydium będzie w stałym kontakcie z wojewodą i będą odbywane spotkania nie rzadziej niż raz w miesiącu, a cały Zespół będzie spotykał się z wojewodą lubuskim raz na kwartał, chyba że zajdzie potrzeba wcześniejszego spotkania.

E.R.

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.