Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

Postępowanie ARiMR w przypadku wniosków o płatność

Autor: Red. dnia 16 stycznia 2012

Zgodnie z przepisami rozporządzeń wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla działań: 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych”, 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”, 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW na lata 2007-2013 (np. § 7 ust. 4 rozporządzenia dla działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”) pomoc przyznaje się jeżeli: operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach, a złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy oraz jeżeli zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie: 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach bądź 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. (dla działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: 311 i 312 PROW na lata 2007-2013, powinno nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.).

Mając powyższe na uwadze ARiMR informuje, że Departament Działań Inwestycyjnych przygotował, w porozumieniu ze służbami prawnymi ARiMR oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stanowisko w zakresie sposobu postępowania w przypadku złożenia przez Beneficjentów wniosków o płatność po upływie ww. maksymalnych terminów przewidzianych w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla działań inwestycyjnych PROW na lata 2007-2013.

ARiMR prosi o informowanie Beneficjentów o obowiązku składania wniosków o płatność w terminach określonych w zawartych z Agencją umowach przyznania pomocy (np. dla działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w § 7 ust. 1 umowy) oraz możliwych do zastosowania sankcjach w przypadku, gdy ww. terminy maksymalne na złożenie wniosku o płatność i zakończenie realizacji operacji wynikające z rozporządzeń wykonawczych zostaną przekroczone, tj.:

1. Operacje jednoetapowe
Złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność ostateczną po upływie 24-miesiecznego terminu, jak również dołączenie do tegoż wniosku załączników w postaci faktur, dowodów zapłaty czy innych dokumentów potwierdzających zakończenie realizacji operacji, których data sporządzenia przekracza 24-miesieczny termin na realizacje operacji, będzie skutkowało odmową wypłaty pomocy przez Agencje i wypowiedzeniem Umowy przyznania pomocy.

2. Operacje dwuetapowe
W sytuacji złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność pośrednią/ostateczną po 24/36-miesiecznym terminie Agencja dokona dla danego etapu operacji:

  • · całkowitej korekty kwoty pomocy
  • · odmowy wypłaty pomocy, gdy:

– nie rozpoczęto realizacji operacji w terminie określonym w Umowie (płatność pośrednia)
– nie zakończono realizacji operacji/ nie osiągnięto celu operacji w terminie 36 miesięcy (płatność ostateczna).

Potwierdzenie rozpoczęcia/zakończenia realizacji operacji w określanych terminach stanowią m.in. daty sporządzenia załączanych do wniosku o płatność dokumentów: faktur, dowodów zapłaty etc.

W związku z powyższym, jeżeli wniosek o płatność pośrednią zostanie złożony przed/po upływie terminu 24 miesięcy bądź inne dokumenty, tj. w szczególności faktury czy też dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, polecenia zapłaty itp., zostaną sporządzone i złożone po terminie wynikającym z Umowy na złożenie wniosku o płatność (płatność pośrednia), wówczas Agencja dokona:

  • · odpowiedniej korekty części kosztów kwalifikowalnych oraz odpowiadającej im kwoty pomocy. Korekta dotyczyć będzie części kosztów wynikających z nieterminowo sporządzonych dokumentów.
  • · odmowy wypłaty pomocy – gdy Beneficjent nie rozpocznie realizacji operacji w terminie wynikającym z Umowy, tj. wszystkie dokumenty potwierdzą, iż nie rozpoczęto realizacji operacji w terminie określonym w Umowie.

Ponadto w przypadku, gdy wniosek o płatność ostateczną zostanie złożony przed/po upływie 36 miesięcy bądź inne dokumenty, tj. potwierdzające zakończenie operacji, zostaną sporządzone oraz złożone po upływie tego terminu, Agencja dokona odmowy wypłaty pomocy z uwagi na niezakończenie realizacji operacji i nieosiągnięcie zakładanego celu operacji w ww. 36- miesięcznym terminie maksymalnym.

3. Zasady aneksowania Umów przyznania pomocy
W przypadku, gdy Beneficjent, który zawarł Umowę przyznania pomocy na realizację operacji jednoetapowej dla której obowiązuje maksymalny 24-miesięczny termin określony w rozporządzeniu wykonawczym MRiRW, będzie chciał rozdzielić operację na dwa etapy, to wówczas powinien złożyć w Agencji jeszcze przed upływem ww. maksymalnego terminu wniosek o płatność jak również wniosek o aneks do Umowy zawierający prośbę o rozdzielenie operacji na dwa etapy. Wówczas Agencja podpisze z Beneficjentem wnioskowany przez niego aneks do Umowy oraz rozpatrzy złożony wniosek o płatność. Jeżeli natomiast minie maksymalny 24-miesięczny termin na realizację operacji jednoetapowej, nie będzie możliwe zawarcie z Beneficjentem aneksu do Umowy zmieniającego realizację operacji w jednym etapie na operację realizowaną w dwóch etapach.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.