Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Zielonogórska

PRAWO ŁOWIECKIE A PRAWO WŁASNOŚCI ROLNIKÓW

Autor: Red. dnia 13 czerwca 2013

Na wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej, zgłoszony przez delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych Stanisława Myśliwca w sprawie sposobu wydzierżawiania gruntów rolników bez ich udziału – KRIR występuje do Trybunału Konstytucyjnego o uregulowanie tej kwestii.

Przepisy ustawy Prawo łowieckie pośrednio wpływają na prawo korzystania z własności rolniczej, ograniczając je. Ograniczenie te polega na niemożności wydzierżawiania przez rolnika swoich terenów na cele gospodarki łowieckiej, przez co nie może pobierać pożytków ze swej własności w tym zakresie. Rozwiązania prawne zawarte w prawie łowieckim ograniczają prawa własności rolników.

Prawo Łowieckie do Trybunału Konstytucyjnego

Krajowa Rada Izb Rolniczych zamierza wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów prawnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. KRIR  postanowiła wystąpić do TK z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej niektórych przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, a mianowicie: 1. I. art. 29 ust. 1 Ustawy, w zakresie w jakim przepis ten przewiduje, że obwody łowieckie są wydzierżawiane przez wskazane w tym przepisie organy z całkowitym pominięciem uprawnień rolników, będących właścicielami gruntów znajdujących się w obrębie obwodów łowieckich,  z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1, 2 i 3, art. 23, art.  31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji; 2. II. art. 28 ust. 2 Ustawy, w zakresie w jakim przepis ten przewiduje, że minister właściwy do spraw środowiska, może w drodze decyzji przekazywać obwody łowieckie w zarząd określonym podmiotom, z całkowitym pominięciem uprawnień rolników, będących właścicielami gruntów znajdujących się w obrębie obwodów łowieckich,  z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1, 2 i 3, art. 23, art.  31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji; 3. III. art. 31 ust. 1, 2 i 3 Ustawy, w zakresie w jakim przepisy te przewidują, że wydzierżawiający obwód łowiecki lub jego zarządca jest obowiązany uiścić czynsz dzierżawny lub ekwiwalent na rzecz odpowiedniej gminy lub nadleśnictwa, z całkowitym pominięciem uprawnień rolników, będących właścicielami gruntów znajdujących się w obrębie obwodów łowieckich,  z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1, 2 i 3, art. 23, art.  31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji; 4. IV. art. 42 ust. 1 i 8 Ustawy, w zakresie w jakim przepisy te przewidują, że do polowania na gruncie stanowiącym własność rolnika nie jest konieczna jego zgoda, a wystarczy zgoda dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, lub pisemne upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1, 2 i 3, art. 23, art.  31 ust. 3, art. 47 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji; 5. V. art. 15 ust. 1 i 3 Ustawy, w zakresie w jakim przepisy te przewidują, że zwierzyna pozyskana na gruncie będącym przedmiotem własności rolnika, znajdującym się w obrębie obwodu łowieckiego, stanowi własność dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1, 2 i 3, art. 23, art.  31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji; 6. VI. art. 48 ust. 3 w zw. z art. 12 oraz art. 46 ust. 1 Ustawy, w zakresie w jakim przepisy te przewidują, że uzyskanie przez rolnika, będącego właścicielem gruntu odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, jest uwarunkowane uprzednim wyrażeniem przez rolnika zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom, w tym na wskazane w art. 12 Ustawy wyznaczenie i oznakowanie zakazem wstępu obszarów stanowiące ostoje zwierzyny oraz wznoszenie urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1, 2 i 3, art. 23, art.  31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji.

Opr.red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.