Główna » Aktualności, RP Zielonogórska

PROBLEMY ŁOWIECKIE

Autor: Red. dnia 20 grudnia 2007

W Małomicach w dniu 18.12.2007r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyło się szkolenie rolników Gminy Małomice w zakresie szkód łowieckich.

Organizatorem spotkania był Burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka z inicjatywy Delegata Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej w Żaganiu Zygmunta Przysiężnego. Spotkanie poprowadzili – Delegat do KRIR Andrzej Bawłowicz, Z-ca Burmistrza Jacek Grzelak, Kierownik Ref. Gospodarczego UM Eugeniusz Barylak.

  1. Zakres tematyczny:

–     treść ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie,

–     treść ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zmiany ustawy Prawo Łowieckie,

–     treść rozporządzenia ministra środowiska z dnia 15 lipca 2002r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych,

–     treść „Protokołu oględzin oraz ostatecznego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych”.

  1. Problemy poruszane przez uczestników:

–      krzywdzący dla poszkodowanych sposób szacowania szkód w OHZ Nadleśnictwo Szprotawa w porównaniu z sąsiednimi obwodami łowickimi,

–      duży stan pogłowia zwierzyny łownej widoczny na polach i łąkach rolników,

–      brak lub niedostateczne środki zapobiegawcze podejmowane przez Nadleśnictwo w celu zapobiegania szkodom,

–      nierzetelne i nieobiektywne podejście szacującego do szkody i rolników w trakcie postępowania przez Leśniczego ds. Łowieckich Nadleśnictwa Szprotawa,

–     środki odwoławcze od krzywdzących decyzji,

–      braki w obiegu dokumentacji z szacowania,

–      brak odpowiedniej współpracy nadleśnictwa z właścicielami działek przy stosowaniu środków zapobiegania szkodom,

–      zalecanie przez leśniczego mało skutecznych środków odstraszających zwierzynę leśną,

–      potrzeba stałego udziału przedstawicieli Gminy i Izby Rolniczej w pracach komisji szacującej szkody.

  1. Reprezentacja poszczególnych miejscowości w postaci osób uczestniczących:

  –  Śliwnik – 15 osób,

  –  Bobrzany – 9 osób,

   – Małomice – 3 osoby.

WNIOSKI: zaistniała potrzeba w/w spotkania, wielokrotnie zgłaszana przez sołtysów i radnych w imieniu mieszkańców mających problemy ze szkodami łowickimi oraz liczba reprezentacji poszczególnych miejscowości stanowi wyraźnie o problemie rolników, przede wszystkim na terenie OHZ Nadleśnictwa Szprotawa. Ponadto poszczególne problemy zgłaszane w trakcie dyskusji dowodzą, że mieszkańcy czują się bezradni i niedoinformowani w czasie procedury szacowania szkód.

 Zygmunt Przysiężny
 Delegat Żagańskie Rady Powiatowej LIR

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.