Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty

PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PROW

Autor: Red. dnia 1 lipca 2015

arimr 180Beneficjenci sześciu działań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, mogą nawet o trzy miesiące wydłużyć termin na złożenie wniosków o wypłatę pomocy. Chodzi o działania:

  • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
  • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych;
  • Modernizacja gospodarstw rolnych;
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
  • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych.

Wydłużenie, maksymalnie do 30 września 2015 r.,terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy, jest możliwe dzięki nowelizacji przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi rozporządzeń dotyczących warunków przyznawania pomocy w wymienionych wyżej działaniach.

Dwa pierwsze weszły życie odpowiednio 16 i 17 czerwca, cztery pozostałe 27 czerwca.
Warunkiem skorzystania z wydłużonego terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy jest złożenie w oddziale regionalnym, w odpowiednim terminie, wniosku o wprowadzeniu zmiany do zawartej wcześniej umowy. Bardzo istotne jest, aby nie przekroczyć terminu na złożenie aneksu do umowy. Jeżeli bowiem tak się stanie, taki beneficjent nie będzie mógł skorzystać z wydłużenia terminu na złożenie wniosku o wypłatę pomocy.

W przypadku działań: „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”; „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”wnioski o przygotowanie aneksu do umowy trzeba złożyć w „swoim” oddziale regionalnym ARiMR do 30 czerwca 2015 r.

Natomiast beneficjenci pozostałych trzech działań:„Modernizacja gospodarstw rolnych”; „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”; „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”mają czas na złożenie wniosków o zmianę swoich umów do 15 lipca 2015 r.

Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomoc z tych sześciu działań PROW 2007 – 2013 zostało wprowadzone po to, aby umożliwić otrzymanie dofinansowania jak największej grupie beneficjentów. Zdarza się bowiem tak, że realizacja przedsięwzięć wymaga więcej czasu niż pierwotnie planowano, a to z kolei może prowadzić do nie dotrzymania terminu na złożenie wniosków o płatność. W takiej sytuacji Agencja nie mogła wypłacić dofinansowania, co z kolei mogło postawić beneficjenta w bardzo trudnym położeniu.

Dzięki możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosków o płatność do 30 września, inwestorzy będą mieli szansę na otrzymanie pomocy z ARiMR.

Za ARiMR

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.