Główna » Aktualności, Wyróżnione

RADA MINISTRÓW PRZYJĘŁA PROJEKT ZMIAN PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014–2020.

Autor: Red. dnia 22 lipca 2019

Dostosowujemy PROW 2014-2020 do potrzeb rolników.

Dobrostan zwierząt

Będzie to nowe działanie, które ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Poprawa jakości życia zwierząt i ich zdrowia wpłynie korzystnie na wyniki produkcji i jakość produktów pozyskiwanych od zwierząt, a tym samym na zdrowie ludzi. Na realizację tego działania przeznaczono 50 mln euro. Planuje się że działanie Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 zostanie uruchomione już w 2020 roku.

Szkolenia doradców

Zmiana dotyczy poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” i polega ona na zmniejszenia wymogów związanych z dokumentowaniem doświadczenia w przeprowadzaniu studiów podyplomowych z 15 na 1 w ciągu ostatnich trzech lat. Taka modyfikacja zwiększy konkurencyjność i ułatwi dostęp do ubiegania się o pomoc w organizowaniu studiów podyplomowych dla doradców.

Bioasekuracja

Zmiany odnoszą się do pomocy przyznawanej rolnikowi za budowę ogrodzenia służącego bioasekuracji i mają na celu umożliwienie przyznawania pomocy w formie ryczałtu, tak aby uprościć i przyspieszyć proces przyznania i wypłaty pomocy na ten zakres wsparcia. Zmiany dotyczą instrumentu wsparcia „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. Umożliwiają one urealnienie przyjętych standardowych stawek jednostkowych. Dzięki temu będzie możliwe zapobieganie sytuacji, w której wsparcie rolnika odbiegałoby od obowiązujących cen rynkowych.

Współpraca lokalnych grup działania

Podwojenie limitu (z 5% do10%) do którego poszczególne LGD mogą korzystać z pomocy na realizację projektów współpracy. Podwyższony limit pomocy daje możliwość kolejnych działań realizowanych przez LGD, dla których dotychczasowy 5% limit wysokości środków okazał się niewystarczający, bowiem już w tej chwili część LGD wykorzystała lub jest blisko wykorzystania 100% swojego limitu przeznaczonego na to poddziałanie Zmiana ta może również okazać się zachęcająca dla mniej aktywnych w tym poddziałaniu grup, dla których dotychczasowy limit nie był wystarczająco atrakcyjny, aby realizować w tym zakresie operacje. Wyższy limit może się więc przyczynić do pełniejszego wykorzystania środków przewidzianych na to poddziałanie.

Przesunięcia środków w ramach PROW 2014-2020 odpowiedzią na potrzeby beneficjentów

Propozycje zmian dotyczą także realokacji finansowych pomiędzy poszczególnymi instrumentami Programu, m.in. w celu zapewnienia środków na realizację działania Dobrostan zwierząt oraz dostosowania wielkości budżetów poszczególnych instrumentów do aktualnego stanu wdrażania Programu. Dzięki przesunięciu środków nastąpi lepsze dopasowanie budżetów poszczególnych instrumentów do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez wnioskodawców. Jednocześnie przesunięcia środków zaproponowano do instrumentów, w których możliwe jest ich wykorzystanie, a alokacje pomniejszono biorąc pod uwagę planowane jeszcze nabory i szacowane zainteresowanie wnioskodawców.

Źródło: MRiRW

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.