Główna » Aktualności

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Autor: Red. dnia 31 października 2013

„Razem Możemy Więcej” to program grantowy dla obszarów wiejskich, w ramach którego można uzyskać wsparcie finansowe na realizację projektów obejmujących:

  • rozwój kulturowo–historycznego dziedzictwa regionu, zwłaszcza w zakresie kultywowania tradycji, zachowania obrzędów i ginących zawodów, troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej, itp.,
  • ochronę i promocję zdrowia,
  • inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (np. ścieżki rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Przy realizacji projektów należy również uwzględnić cele programu, którymi są:

  • rozwój infrastruktury społecznej,
  • stymulowanie aktywności mieszkańców wsi do samoorganizacji,
  • wspieranie działań wiejskich organizacji pozarządowych i ich współpracy z władzami samorządowymi,
  • pobudzanie współpracy samorządów gminnych z wiejskimi organizacjami pozarządowymi,
  • promowanie postaw aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców terenów wiejskich.

Beneficjenci programu

W ramach programu o wsparcie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe – w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, które mają siedzibę i działają na terenach wiejskich,
  • podmioty kolegialne – np. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne, mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców).

Granty

Maksymalna jednostkowa wysokość grantu dla pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 7,5 tys. zł.

W przypadku realizacji projektów przy udziale dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych (dofinansowanie partnera, środki funduszu sołeckiego, dotacja gminy, itp.) wielkość grantu może być podwyższona o 50%, jednak nie więcej, niż do kwoty 10 tys. zł.

Jeżeli natomiast projekt obejmuje swym zasięgiem obszar kilku gmin/sołectw i jest wspólnie realizowany przy udziale podmiotów z tych gmin/sołectw (tzw. projekt sieciowy), o dofinansowanie może ubiegać się niezależnie każdy z podmiotów współrealizujących projekt, łączne dofinansowanie takiego projektu może wynieść 30 tys. zł.

Aktualny regulamin programu „Razem Możemy Więcej” oraz zasady kwalifikacji projektów są dostępne http://www.efrwp.pl

Nabór do programu

Nabór wniosków do VIII edycji programu „Razem Możemy Więcej” trwa od 22 października do 18 listopada. Wnioski można składać wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego.

http://www.efrwp.pl/element/ngo-o-programie

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.