Główna » Aktualności, Wyróżnione

RESORT ROLNICTWA W SPRAWIE DZIAŁANIA WSPRACIE INWESTYCJI W TWORZENIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ

Autor: Red. dnia 18 lipca 2019

W dniu 25 czerwca 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowało odpowiedź na wniosek KRIR dotyczący możliwości wykorzystywania maszyn lub urządzeń nabytych w trakcie realizacji operacji przez beneficjentów operacji typu  „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego PROW.

Wsparcie udzielane na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” PROW 2014-2020 ma na celu wspieranie przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług rolniczych. Zgodnie z treścią PROW 2014-2020, przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie pomocy deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych, co zwiazane jest z zabaezpieczeniem przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania wspracia. Obowiązek złożenia powyższej deklaracji wynika z konieczności wyeliminowania możliwości zakupu przez beneficjentów maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą używane we własnym gospodarstwie, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej dochód.

Należy także podkreślić, że pomoc na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” PROW 2014-2020 ma charakter pomocy de minimis. Oznacza to, że wsparcie dla przedsiębiorców może zostać przyznane, w opraciu o spełnienie warunków wynikających z przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352, z 24.12.2013, str. 1)

 Źródło: KRIR 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.