Główna » Aktualności, RP Żarska

„ROLNICZA BIESIADA PRZY GRILLU”

Autor: Red. dnia 24 czerwca 2013

21 czerwca w LODR w Kalsku Lubuska Izba Rolnicza wspólnie z Lubuskim Związkiem Rolników zorganizowała „Rolniczą biesiadę przy grillu”, którą poprzedziła konferencja rolnicza z udziałem przedstawicieli instytucji okołorolniczych i lubuskich rolników.

Władysław Piasecki – prezes LIR rozpoczął spotkanie od przywitania lubuskich rolników oraz zaproszonych gości, wśród których byli: Jan Świrepo– Wicewojewoda Lubuski, Daniel Zahorenko – z-ca prezesa KRUS, Waldemar Sornek – ANR w Gorzowie Wlkp., Marian Dąbrowski –dyrektor ARR w Gorzowie Wlkp., Marek Żeromski –dyrektor  Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojciech Kozieja – z-ca dyrektora Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, Zbigniew Kołodziej – przewodniczący Komisji Rolnictwa Sejmiku Woj. Lubuskiego, Edward Jednoszewski  – prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Zbigniew Żywień –dyrektor LODR, Tadeusz Woźniak – Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Janusz Marciniak – dyrektor LZMiUW, Krzysztof Pawlak –dyrektor ORKRUS w Zielonej Górze, Franciszek Grześkowiak – inspektor OIP, Jan Rydzanicz –dyrektor RDOŚ, Andrzej Krzywicki– OSChR, Mariusz Krepski –dyrektor SDOO, Ryszard Mróz – inspektor Wiolin w Gorzowie Wlkp., przedstawiciele Lubuskiego Forum Rolniczego: Zdzisław Janczarek, Stanisław Marek, Zygmunt Jodko, Stanisław Zawadzki.

Następnie Zygmunt Jodko podziękował Władysławowi Piaseckiemu za to, że jako prezes Lubuskiej Izby Rolniczej potrafił przez ostatnie 10 lat zjednoczyć środowisko rolnicze w województwie lubuskim, które obecnie mówi jednym głosem. Również stwierdził, że głos Lubuskiego Forum Rolniczego jest bardzo potrzebny i wiele środowisk się z nim liczy, dlatego należy poszerzyć jego formułę o kolejne instytucje.

Władysław Piasecki dodał, że na szczeblu wojewódzkim środowisko rolnicze dobrze współpracuje. Przykładem tego jest pomoc Sejmiku Wojewódzkiego w wielu sprawach. Jako Lubuskie Forum Rolnicze wiele rzeczy próbujemy przepchnąć i lobbować. Jeśli poszerzymy formułę Forum, to nasz głos będzie bardziej słyszalny. Wypowiedź zakończył zdaniem: róbmy wszystko, aby rolnicy produkcyjni mieli jak najlepszą przyszłość w naszym kraju.

Na temat perspektyw rozwoju gospodarstw rolniczych w Polsce po 2013 roku powiedział dr Sebastian Stępień z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Mimo iż następuje wzrost liczby średnich gospodarstw nadal w Polsce dominują gospodarstwa o powierzchni 1-5 ha. Według danych ok. 90% gospodarstw prowadzi działalność rolniczą jednak ponad 60% z nich ponad połowę swojej produkcji przeznacza na potrzeby własne. Tylko dla ok. 25% gospodarstw dochody z działalności rolniczej stanowiły główne źródło dochodu, tj. przekraczały 50% ogółu dochodu. Średnia wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego w Polsce to 3,6 ESU (1 ESU = 1200 euro standardowej nadwyżki bezpośredniej), natomiast w UE średnia ta wynosi 19 ESU. Większość gospodarstw w naszym kraju klasyfikuje się w przedziale 0-2 ESU. Gospodarstw rozwojowych, tzn. takich osiągają określony dochód, pozwalający na inwestycje w celu powiększania majątku jest około 300 tyś. i ma tendencję wzrostową.  Liczba ta zawiera gospodarstwa posiadające zdolność konkurencyjną i te, które taką zdolność mogą osiągnąć. Gospodarstwa te dostarczają ok. 65% krajowej wartości produkcji rolniczej (dla przypomnienia w 2010 roku liczba wszystkich zarejestrowanych gospodarstw w Polsce wyniosła 2,28 mln).  Budżet Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 dla Polski po cięciach wyniósł 28,5 mld euro, z czego I filar to 18,7 mld euro i II filar 9,8 mld euro. W porównaniu z okresem 2007-2013 jest to poziom wyższy o 1,6 mld euro, który wynika z wyższego budżetu na dopłaty bezpośrednie. Należy jednak pamiętać że w latach 2007-2013 Polska nie otrzymywała pełnych dopłat z budżetu UE, dlatego realna ocena budżetu WPR dla Polski powinna się odnoście do roku2013, a w porównaniu z nim otrzymaliśmy wynik o 6,5 mld euro niższy. Niepokoi również fakt dużo niższych pieniędzy na rozwój obszarów wiejskich (ok. 27% mniej niż w latach 2007-2013). Zagrożone mogą być działania zwiększające konkurencyjność sektora rolnego. Jeżeli odejmiemy obowiązkowe wsparcie programów rolnośrodowiskowych, zobowiązania wynikające z umów podpisanych w okresie 2007-2013, rezerwę na wykonanie celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, środki w programie LEADER, to w budżecie II filara pozostaje 4,75 mld euro. Gdy dodatkowo dokona się przesunięcia części pieniędzy z II do I filara, to kwota na pozostałe cele polityki rozwoju obszarów wiejskich wynosi nieco ponad 3,5 mld euro. W płatnościach bezpośrednich przewidziane zostało wsparcie dla małych gospodarstw. Będzie to płatność ryczałtowa na poziomie 1000 euro rocznie na gospodarstwo. W polskich warunkach oznacza to, że nowe rozwiązanie będzie korzystne pod względem finansowym dla gospodarstw o powierzchni mniejszej niż4,5 ha UR, które stanowią ok. połowę wszystkich gospodarstw otrzymujących dopłaty. Kolejny priorytet to „zazielenienie” WPR, które będzie polegało na tym, iż 30% płatności, które otrzymuje rolnik będzie uzależnione od spełnienia konkretnych wymogów środowiskowych. Z tego zobowiązania część gospodarstw będzie wyłączona np. będące w programach rolnośrodowiskowych, czy na obszarach Natura 2000. Jak będzie wyglądał PROW dla Polski na lata 2014-2020? Na pewno będzie zmniejszenie finansowania w porównaniu z poprzednim okresem. Zaniknie podział na osie, a ustalone zostaną obszary priorytetowe, a także zaniknie mechanizm modulacji w miejsce którego będzie wstawiony nowy mechanizm „capping” oparty na dobrowolności. Według dr Stępnia dochodowość gospodarstw rolnych do 2020 roku może potoczyć się dwojako. Zakładając wariant pesymistyczny oparty na kryzysie i stagnacji cen produktów rolnych dochód brutto może być niższy o 9%. Natomiast jest drugi wariant mówiący o poprawie koniunktury i wzroście cen na poziomie lat 2002-2010, który spowoduje podwyższenie dochodu brutto gospodarstw o 23%.

Stan i funkcjonowanie lubuskiego rolnictwa oraz perspektywy na przyszłość przedstawił Marek Żeromski, dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. W strategii rozwoju naszego województwa do 2020 roku ujęte zostało: rolnictwo, melioracje, PO RYBY, środki z budżetu związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej, produkty tradycyjne, grupy producentów rolnych.

Podsumowując, obszar województwa to 13,988km² z czego ok. 51% stanowią lasy a 40% użytki rolne. Produkcja roślinna to przede wszystkim zboża, które stanowią 81% wszystkich upraw. Na pracę melioracyjne co roku przeznaczane jest 23mln zł. W naszym województwie funkcjonuje 5 Lokalnych Grup Rybackich, które łącznie pozyskały środki na kwotę 104mln zł. Mamy 14 produktów regionalnych zamieszczonych na liście MRiRW oraz 4 wnioski czekają na rozpatrzenie. W lubuskim jest utworzonych 60 grup producentów rolnych oraz 6 grup owoców i warzyw.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście:

Jan Świrepo powiedział, że jest za poszerzeniem struktur Lubuskiego Forum Rolniczego. Jego zdaniem jeśli instytucję i służby będą zrzeszone w potężne forum, to razem lepiej będą bronić interesów rolników.

Stanisław Zawadzki powiedział, że środowisko rolnicze musi się spotykać i rozmawiać. Polska wieś będzie silna tylko produkcyjnie. Czeka nas nowe programowanie PROW 2014 – 2020, jeszcze jest czas na zgłaszanie swoich uwag, i jako rolnicy będziemy wnosić swoje zastrzeżenia do nowych  niekorzystnych zapisów.

Henryk Ostrowski powiedział, że był jednym z założycieli Lubuskiego Forum Rolniczego w 2002 roku. Inicjatywa poszerzenia forum jest chwalebna, bo to jest jedyna możliwość wywalczenia czegoś dla rolników.

Konferencję podsumowała wspólna biesiada przy grillu, która była okazją na owocne rozmowy, wymianę doświadczeń oraz branżowy lobbing.

J. Nadborska, P. Sas

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.