Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty, Wyróżnione

SAMORZĄD ROLNICZY W SPRAWIE POMNIEJSZANIA POMOCY SUSZOWEJ DLA NIEUBEZPIECZONYCH

Autor: Red. dnia 10 sierpnia 2018

W związku z ogłoszonymi warunkami uzyskania pomocy finansowej dla rolników, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy wskazanymi w rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2018 poz. 1483), Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii pomniejszenia kwoty pomocy w przypadku braku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym.

Do samorządu rolniczego wpływają negatywne opinie od rolników w zakresie warunkowania uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia klęski suszy od ubezpieczenia upraw. Samorząd rolniczy przekazał, że rozumie inicjatywy mające na celu przyczynienie się do wzrostu powszechności ubezpieczeń rolniczych w Polsce, jednak rolnicy wskazują na zasadny naszym zdaniem argument, iż w przypadku występujących wcześniej klęsk atmosferycznych np. w miastach (powodzie czy huragany) przekazana przez Rząd pomoc poszkodowanym nie była zmniejszana w przypadku nieposiadania przez nich ubezpieczenia zniszczonego mienia. W przypadku pomocy dla rolników brak ubezpieczenia pomniejsza o 50% przysługującą kwotę, co zdaniem samorządu rolniczego jest sprzeczne z zasadą równości i sprawiedliwości społecznej – kara jest za wysoka.

Co więcej, zwrócono uwagę na fakt, iż o ile rolnicy mogą zawierać ubezpieczenia od różnych ryzyk, np. gradu czy deszczu nawalnego, o tyle ubezpieczenie upraw od suszy jest praktycznie niemożliwe do zawarcia, z uwagi na niechęć zakładów ubezpieczeniowych do ubezpieczania bardzo prawdopodobnego do wystąpienia ryzyka bądź bardzo wysokie koszty tego ubezpieczenia, pokrywające większość ewentualnych zysków rolnika.

Zdaniem samorządu rolniczego jest to główny problem do rozwiązania – w celu zwiększenia dostępności ubezpieczeń od suszy, które – mając na uwadze ostatnie lata – są najbardziej konieczne. Samorząd rolniczy wskazał, że państwo w żaden sposób nie zabezpiecza rolnikom możliwości redukcji skutków suszy, nie są prowadzone prace mające na celu stworzenie systemu retencji nawodniającego uprawy rolnicze i zabezpieczającego odpowiednią ilość wody w przypadku długotrwałego braku opadów.

Przedstawiając powyższe, zwrócono się o odpowiednie zmiany legislacyjne mające na celu uchylenie przepisu mówiącego o redukcji o połowę pomocy suszowej dla rolników w przypadku braku ubezpieczenia co najmniej 50% areału upraw.

Źródło: www.krir.pl

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.