Główna » Aktualności

SIEĆ NAJCIEKAWSZYCH WSI W LUBUSKIEM

Autor: Red. dnia 13 marca 2014

Dnia 12 marca br. odbyło się w Zielonej Górze drugie spotkanie poświęcone powołaniu Sieci Najciekawszych Wsi
na Ziemi Lubuskiej. Taka sieć działa na terenie woj. opolskiego, gdzie wdrażana jest z powodzeniem ta koncepcja przyczyniająca się
do promowania i zachowania dziedzictwa kulturowego wsi. Podobna sieć
ma szansę powstać  na terenie województwa lubuskiego. Tematu podjął się Sekretariat Regionalny KSOW, który  wdraża koncepcję, ale  również jest najbardziej naturalnym finansowym wsparciem podobnych projektów
z zakresu rozwoju wsi.
Na spotkanie przybyli wójtowie, sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń
z ok. 30  lubuskich wsi. Stanisław Tomczyszyn z UM  motywował zebranych do działań, mówiąc – za mało promują się nasze wsie w porównaniu do miast. Musimy szukać nowych możliwości i źródeł dla wymiernych korzyści ich mieszkańców.
Genezę projektu Sieci Najciekawszych Wsi przedstawił  – Tadeusz Woźniak
z departamentu PROW, podając francuskie przykłady turystycznych wsi-perełek, które dzięki udziale w sieci rozwijają się nawet na wyludnionych terenach. Przekazał również fazy realizacji sieci w naszym regionie oraz koncepcję dwóch typów wiosek w sieci: I – wsie z dziedzictwem historycznym oraz II – wsie przeżyć i emocji.
Opolska Konserwator Zabytków Iwona Solisz  omówiła wyniki kwerendy zasobów architektonicznych wsi w województwach w aspekcie preselekcji   wyłonienia uczestników projektów wdrożeniowych. Natomiast lubuska Konserwator Barbara Bielinis – Kopeć  omówiła  waloryzację zasobów kulturowych wsi,  kryteria uczestnictwa w projektach wdrożeniowych Sieci Najciekawszych Wsi oraz  kartę oceny miejscowości. Dyskusję sali wzbudziła krytyka pani konserwator betonowych płotów obecnie modnych na wsiach oraz barw elewacji nowo remontowanych zagród, domów wiejskich
wg gustów właścicieli. Prosiła by zwracać się o doradztwo w tym zakresie,  by wsie zachowywały estetyczną architekturę. Do sieci zaproponowała
33 wsie, ale ścieżka zgłoszeń jest otwarta.
Kryteria wyboru wsi do sieci są następujące:  układ przestrzenny i zasoby, zabytki, osie kompozycyjne, walory przyrodnicze i krajobrazowe,
(np. szpaler dębów), cenna mała architektura, place, kapliczki, itp.
Zgłoszenia wsi przyjmuje SR KSOW, przy departamencie PROW,
przy ul. Sulechowskiej,  do 15 kwietnia 2014r. Do udziału w spotkaniu została zaproszona również Lubuska Izba Rolnicza, która wspiera inicjatywy prorozwojowe na obszarach wiejskich.
W celu wdrożenia idei na terenie wsi i gminy musi odbywać się wiele spotkań i warsztatów, by była to decyzja przemyślana i spójna większości społeczności.

Bytnica chce do Sieci Najciekawszych Wsi

Poniżej na zdjęciu prezentujemy liczny zespół  społeczników i liderów wiejskich z Gm. Bytnica. Wójt Leszek Olgrzymek przywiózł na spotkanie przedstawicieli 3 wsi, które są zainteresowane ideą. Liczą na wzrost turystów i rozwój. Z Budachowa znanego z pierogów przyjechała sołtys Danuta Spychała i Alicja Stempel. Kolejna wieś Dobrosułów- sołtys Henryk Sieluk i Tadeusz Witkowski, a z pięknej krajobrazowo Gryżyny Magdalena Miś  z Towarzystwa Przyjaciół Grażyny.

IDEA  SIECI
Wg prekursora idei na obszarze woj.  opolskiego R.  Wilczyńskiego – Sieć wsi – najpiękniejszych reprezentantów danego regionu lub kraju, pozwala na pokazanie specyfiki obszaru. Z tego powodu pomysł francuski znalazł wielu naśladowców. Na tym przykładzie można pokazać pozytywy wynikające z uczestnictwa w sieci. To szansa by kultywowanie wiejskości i zachowanie wiejskiego dziedzictwa kulturowego było drogą rozwoju najcenniejszych miejscowości. Nie oznacza to urządzania skansenów, przeciwnie, to sposób na uzyskanie pełnych życia i możliwości rozwoju jednostek osadniczych, przyjaznych dla mieszkańców i gości z zewnątrz.

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.