Główna » Aktualności, Wyróżnione

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI LIR Z ZARZĄDEM OKRĘGOWYM PZŁ W ZIELONEJ GÓRZE

Autor: Red. dnia 13 listopada 2017

Lubuska Izba Rolnicza w dniu 8 listopada 2017 r. spotkała się z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze. Spotkanie poświęcone było zawieraniu umów dzierżaw dla obwodów łowieckich. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes LIR Stanisław Myśliwiec, Członek Zarządu LIR – Alfred Kałużny, Dyrektor Biura LIR Anna Słowik, Przewodniczący ZO PZŁ Jacek Banaszek, Członek ZO PZŁ Andrzej Bawłowicz, Zastępca Dyrektora RDLP w Zielonej Górze Krzysztof Poczekaj,  Główny Specjalista ds. Gospodarki Łowieckiej Marcin Urbaniak, przedstawiciel Marszałka Województwa ds. łowiectwa Jarosław Jaszczuk i Przewodniczący Komisji Współpracy z Rolnikami i Organizacjami Rolniczymi Stanisław Bielawski.

Do głównych zagadnień poruszonych w trakcie spotkania należały:

– Ocena dotychczasowej współpracy ZO PZŁ w Zielonej Górze z Lubuską Izbą Rolniczą i innymi jednostkami organizacyjnymi;

– Omówienie procedur opiniowania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich w okręgu zielonogórskim PZŁ;

– Przedstawienie aktualnej sytuacji związanej z pozyskaniem dzików w ramach rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i planów pozyskania;

– Omówienie wspólnych działań na sezon łowiecki 2018/2019.

Spotkanie prowadził Łowczy Okręgowy Jacek Banaszek, który w swoim wystąpieniu wysoko ocenił dotychczasową współpracę z LIR, RDLP w Zielonej Górze, UMWL w Zielonej Górze i KWzRiOR przy ORŁ w Zielonej Górze. Podkreślił wielką rolę Lubuskiej Izby Rolniczej  w mediacjach i wyjaśnianiu sporów na styku myśliwy – rolnik oraz konieczność współdziałania opartą na konsensusie i dobrej woli obu stron.

W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność położenia większej staranności na administracyjną stronę szacowania szkód łowieckich. Prezes LIR Stanisław Myśliwiec, przy aprobacie Łowczego, potwierdził celowość i konieczność telefonicznego zgłaszania szkód dla przyspieszenia działania, lecz przypomniał o potrzebie spełnienia wymogów formalno-prawnych tzn. złożenia stosownego wniosku o szkodach  i sporządzenia protokołu z szacowania.

Prezes LIR St. Myśliwiec i Członek Zarządu LIR Alfred Kałużny zwrócili uwagę na potrzebę realizowania odstrzałów dzików na nowych zasiewach. Rolnicy zauważyli, że wysiłek myśliwych skierowany jest głównie na pola kukurydzy. Łowczy J. Banaszek i Dyrektor Poczekaj przypomnieli uczestnikom spotkania, że fakt ten wynika głównie z rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, która nakazuje zmniejszenie populacji dzików do 5 sztuk na 1000 ha do końca listopada, a wzdłuż autostrad nawet do 1 sztuki na 1000 ha. Myśliwi zobligowani wytycznymi zawartymi w rekomendacji wykonują odstrzały tam, gdzie jest najwięcej dzików i najczęściej są to pola kukurydzy bądź ich sąsiedztwo, co przekłada się na dużą efektywność pozyskania. Dyrektor Krzysztof Poczekaj poinformował także, że LP wnioskowały do Ministra Środowiska o przedłużenie o miesiąc terminu odstrzału redukcyjnego dzików, lecz odpowiedź była negatywna.

Prezes Myśliwiec potwierdził „dużą poprawę w okresie ostatnich 2-3 lat” w zakresie współpracy myśliwych z rolnikami. Stwierdził jednak, że obie strony mają jeszcze wiele do zrobienia.

Łowczy Okręgowy Jacek Banaszek przedstawił zebranym informację o postępach w składaniu przez koła łowieckie wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich. Poinformował uczestników spotkania, że ZO PZŁ prześle wnioski o dzierżawę obwodów łowieckich do RDLP i Starostów. Zaznaczył, że jednym z organów opiniujących jest m. in. Lubuska Izba Rolnicza.

Prezes LIR Stanisław Myśliwiec zwrócił uwagę na konieczność zmiany granic obwodów łowieckich, które wynikają z rozwoju miast i szybkiego procesu urbanizacji – jednak w chwili obecnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. Sejmik Województwa nie ma podstawy prawnej do podejmowania uchwał dot. zmiany granic obwodów łowieckich. Prezes St. Myśliwiec  zgłosił również wniosek o zapoznawanie LIR z planami łowieckimi i zaapelował o zwiększenie natężenia odstrzału dzików przez myśliwych.

Jacek Banaszek przedstawił zebranym wykonanie planu pozyskania dzików. Poinformował, iż przedmiotowy intensywny odstrzał dzików prowadzony jest jak wspomniano wcześniej na podstawie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który to zobligował PZŁ do zredukowania zagęszczenia dzików do 5szt./1000ha, a wzdłuż szlaków komunikacyjnych zorientowanych wschód zachód (autostrady A2 oraz DK18) w pasie 25-35 km od tych dróg do 1szt./1km. Do dnia 31 października 2017 r. plan pozyskania dzików wykonano w 65%, a także przy wspomnianych trasach wdrożono odstrzały sanitarne, co także poza obowiązującym planem jest realizowane.

Wspólne działania na sezon łowiecki 2018/2019 były ostatnim punktem spotkania. Łowczy Okręgowy poinformował zebranych o planowanym przez ZO PZŁ w Zielonej Górze na przełomie 1/2 kwartału przyszłego roku szkoleniu z szacowania szkód łowieckich, na które zaprosił również leśników i rolników.

Członek ZO PZŁ Andrzej Bawłowicz poprosił uczestników spotkania o szerokie informowanie rolników w mediach o blokowaniu polowań i akcjach realizowanych przez ekologów. Zwrócił uwagę, że zmniejszenie ilości polowań to zdecydowanie większe szkody łowieckie.

Na zakończenie spotkania Prezes LIR Stanisław Myśliwiec przedstawił oczekiwania Izby  w zakresie współpracy z myśliwymi na sezon łowiecki 2018/2017:

– udział LIR w tworzeniu planów łowieckich,

– intensyfikacja współpracy rolników i myśliwych w reagowaniu na obecność dzików na polach.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.