Główna » Aktualności

SPOTKANIE Z MINISTREM ROLNICTWA

Autor: Red. dnia 19 lutego 2013

W dniu 18 lutego 2013r. do województwa lubuskiego przybył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, który spotkał się z rolnikami w Skwierzynie w Hotelu Restauracji „Dom nad Rzeką”.

Spotkanie, w którym uczestniczyli delegaci Lubuskiej Izby Rolniczej oraz z powiatów przyległych z Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zostało zorganizowane przez obie Izby.

W spotkaniu uczestniczyli również szefowie agencji rolniczych obu województw, przedstawiciele instytucji około rolniczych oraz samorządowcy.

O wzrastającej randze rolnictwa i branży rolnej, postrzeganiu ważności i roli bezpieczeństwa żywności świadczy obecność na spotkaniu obu wojewodów lubuskich oraz parlamentarzystów: Krystyny Sibińskiej i Waldemara Sługockiego.

Pan Minister na początku poinformował o aktualnej sytuacji w rolnictwie podkreślając ważność i znaczenie zdrowej polskiej żywności, która jest już znana i bardzo dobrze oceniana w Europie i na świecie. Powiedział , że obecnie hitem gospodarki jest polska żywność. A na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce są naturalne warunki do produkcji zdrowej żywności.

Polska jest siódmym producentem żywności w Europie. Mamy dobre wyniki w handlu produktami żywnościowymi i nie ma w kraju drugiej takiej dziedziny gospodarki, która miałaby porównywalną nadwyżkę w handlu.   

Minister podziękował rolnikom za to, że zajmują się produkcją żywności w niełatwych warunkach. Podkreślił, że wieś i rolnictwo to duży walor, to wielka szansa dla Polski.

Polityka rolna służy wszystkim, całemu społeczeństwu. Tak źle postrzegane przez niektórych dopłaty dla rolnictwa wpływają, że konsumenci mają żywność w cenach możliwych do nabycia. Zwrócił uwagę, że rolnicy nie mają, lub mają bardzo mało swych przedstawicieli w parlamencie czy na poszczególnych szczeblach władzy. Środowiska rolnicze powinny zadbać o to, i wówczas będą większe możliwości rozwiązywania problemów i stanowienia prawa.

Minister nawiązał również do konfliktu szczecińskiego, gdzie wszystkie ustalenia uzgodnione w grudniu zostały dotrzymane. Mocą porozumienia szczecińskiego izby otrzymały umocowanie jakiego jeszcze nie było, wydane zostały decyzje dotyczące przetargów ograniczonych na powiększanie gospodarstw rodzinnych.

W drugiej części spotkania Minister podzielił się informacjami na temat szczytu w Brukseli, negocjacji warunków finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich oraz kształtu Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie. Podkreślił, że potencjał produkcji rolniczej w Polsce nie jest w pełni wykorzystywany. Rezerwy jakie są w tej gałęzi gospodarki nie występują w żadnej innej. Eksport w 2012 roku wyniósł 4,1 mld zł tj. o 1,2 mld więcej niż w 2011r. Nie da się ukryć, że Polska jest krajem stricte rolniczym i nie jest to żaden wstyd tylko wielka szansa dla kraju.

Szczyt w Brukseli pokazał, że najtrudniejszą sprawą było ustalenie stawek płatności. Dążyliśmy do ustalenia stawki płatności do średniej UE, a w ostateczności do podwyższenia ich do średniej w latach następnych. Wynegocjowano utrzymanie dopłat na poziomie wypłacanych w ostatnich dwóch latach, tj. ok. 240euro/ha (średnia UE to 268euro/ha), z czego 210 euro to środki unijne, 10 euro pochodzić będzie z budżetu krajowego a pozostała kwota z przesunięcia między filarami. W związku z przyjętymi propozycjami mogą nastąpić przesunięcia z II filaru na I filar Wspólnej Polityki Rolnej do 25%. Dzięki temu płatności bezpośrednie w Polsce zostały obronione, a należy zaznaczyć, że w całej UE środki na WPR zostały obniżone o 10%. Przesunięte środki będą mogły być uzupełnione z budżetu krajowego, a część zadań dotychczas realizowanych z tego filara będzie sfinansowana środkami z funduszy spójności.

Polska jest największym beneficjentem środków unijnych wśród 27 krajów członkowskich i jest to niewątpliwie duży sukces.

Minister poinformował także, że wygasną kwoty mleczne, natomiast do końca przyszłego programowania będą nadal obowiązywały kwoty cukrowe.

Następna część spotkania poświęcona była pytaniom skierowanym do Ministra Kalemby.

Prezes LIR W. Piasecki. Zapytał o możliwość odstąpienia od kontrolowania upraw rolników metodą FOTO w związku z nieaktualnymi mapami geodezyjnymi, z których korzysta Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Minister S. Kalemba: Kontrola gospodarstw to nie jest nasz wymóg. System kontroli musi być i będzie, tym bardziej że odnotowano próby wyłudzenia płatności na ogromne kwoty.
E. Kwaśniewicz dyrektor LOR ARiMR: Agencja musi minimalizować koszty, a najtańsza jest metoda FOTO.
W. Piasecki: Mamy skontrolować 5% gospodarstw i nie możemy mówić, że UE nakazała wykonać to metodą foto. Zanim ewidencja gruntów będzie zgodna z rzeczywistością niech gospodarstwa kontrolują inspektorzy.
S. Kalemba: Problem jest w ewidencji gruntów, a nie w samych kontrolach i należy rozwiązać go na tej płaszczyźnie.

H. Ostrowski: Co robi Ministerstwo w sprawie tragicznego spadku pogłowia trzody chlewnej?
S. Kalemba: Został powołany zespół, który przygotowuje program wspierania produkcji trzody chlewnej w Polsce. Priorytetem będą inwestycje w lochy, maciory i prosięta i na to poszłyby środki, tak aby nie było konieczności kupowania prosiaków z zagranicy.

W Nieżurbida: Jaka jest funkcja przedstawicieli izb rolniczy w komisjach przetargowych w ANR?
S. Kalemba: Jak wiadomo w skład komisji przetargowych w ANR może wejść do 50% przedstawicieli z izby rolniczej. Zarówno na wniosek członka komisji, jak i na wniosek izby rolniczej można odstąpić od przetargu. Odstąpienie od przetargu musi być odpowiednio uzasadnione na piśmie. Problem podstawionych osób w przetargach występuje w Polsce, ale uważam, że ma charakter marginalny. Myślę, że obecne rozwiązanie jest bardzo dobre i na chwilę obecną lepszego nie będzie.

 A. Matkowski: Czy istnieje możliwość interwencji w sprawie dzierżaw użytków zielonych należących do Parku Narodowego? Dyrektor Parku Narodowego Ujście Warty, dzierżawi te grunty po nierealnie wysokich cenach podmiotom niemającym produkcji rolniczej, kiedy my producenci bydła mięsnego nie mamy skąd pozyskiwać paszę dla zwierząt.
S. Kalemba: Należałoby zorganizować spotkanie z udziałem władz samorządowych, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Środowiska, samorządu rolniczego w celi wypracowania wspólnego dialogu.

 W. Starosta: Jaki jest stosunek Ministerstwa Rolnictwa do projektu ustawy o powołaniu Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii?
S. Kalemba: Resort rolnictwa jest zdania, iż za bezpieczeństwo żywności powinna odpowiadać odrębna jednostka, w której inspekcja weterynaryjna stanowiłaby trzon.

A. Pawelec: Jakie są szanse zwiększenia środków na wspieranie działalności spółek wodnych? 
S. Kalemba: Podobnie jak w ubiegłym roku, w bieżącym również na melioracje przeznaczone zostało 210 mln zł z rezerw celowych. Natomiast w budżecie krajowym na spółki wodne jest przeznaczone ok. 20 mln zł.
Jest propozycja zmian ustawowych które umożliwią ściągalność składek. Dla spółek wodnych powinna być pomoc na zakup sprzętu i o to należy zabiegać.

A. Sawicki: Kiedy zostanie wstrzymana sprzedaż gruntów rolnych obciążonych umową dzierżawy? Czy soja będzie objęta dopłatami z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego? Czy przewidziany jest nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych?
S. Kalemba: Nie ma już przetargów na sprzedaż  gruntów z dzierżawcami. Z uwagi na zapotrzebowanie na soję wolną od GMO można wprowadzić dopłaty do materiału siewnego. Do tego tematu należy podejść niezwykle ostrożnie , aby nie wspierać uprawy soji genetycznie modyfikowanej. Nabór wniosków z działania modernizacja gospodarstw rolnych przewidziany jest jeszcze w I kwartale br. Na ten cel pozostało 28 mln zł, co wystarczy dla ok. 200 gospodarstw. 
R. Koniec, z-ca dyrektora OT ANR: Nie organizuje się już przetargów z czynną dzierżawą. Sprzedaż gruntów z czynną dzierżawą nie dotyczy rolników indywidualnych.

J. Marciniak: Czy w nowym okresie finansowania będzie przewidziany program budowy dróg wiejskich?
S. Kalemba: Budowa dróg lokalnych zapisana została w ramach funduszu spójności.

Wizytę Ministra w Skwierzynie podsumował krótko wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Bogdan Fleming stwierdzając, iż frekwencja uczestników oraz tematyka poruszanych problemów pokazują celowość tego typu spotkań.  

Red.

TVP Gorzów Wlkp. na spotkaniu z Ministrem Kalembą w Skwierzynie zobacz>>

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.