Główna » Aktualności

SPOTKANIE ZARZĄDU LIR Z KOMISJĄ ROLNICTWA SEJMIKU

Autor: Red. dnia 2 lutego 2012

Spotkanie (1.II.br.) zostało zdominowane kilkoma problemami branży rolnej w województwie, zgłoszonymi przez Izbę – rozdysponowaniem gruntów z zasobu Skarbu Państwa, szerokiego kontekstu gospodarczego funkcjonowania rolnictwa i problemów z tym związanych

.

Przedstawiciele Izby zaprosili zebranych na Debatę Rolną organizowaną w dniu 9 marca w Zielonej Górze, podczas której samorząd rolniczy będzie świętował swój Jubileusz XV-lecia.

Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej na wspólnym posiedzeniu z Komisją Sejmiku Województwa Lubuskiego

Prezes Władysław Piasecki odniósł się do trwających konsultacji na temat strategii rozwoju województwa lubuskiego do 2020 roku, w której wnioskował o zwiększenie zapisów o roli gospodarczej rolnictwa. Obecne przesłanki rozwoju branży rolno-spożywczej regionu, w tym zwiększający się udział eksportu produktów żywnościowych dobitnie wskazują na bardzo duży potencjał. Ponadto odpowiednie zapisy w tak ważnym dokumencie stają się w przyszłości podstawą do wyznaczania kierunków wsparcia. Rolnictwo lubuskie nie może być tu pominięte.

Jak bumerang powracają w spotkaniach rolników zagadnienia związane z nagminnym naruszaniem praw ekonomicznych związanych z prowadzeniem upraw rolnych oraz naruszania praw własności gruntów przez koła łowieckie. Potrzebę nowych idei i uregulowań wymaga również współistnienie gospodarki rolnej na styku z gospodarką leśną, gdzie np. brak udostępnienia duktów i dróg leśnych zagraża rozwojowi turystyki i wstrzymuje lub uniemożliwia prorynkowe działania w regionie.

Rolnicy z gm. Cybinka na spotkaniu

OBRÓT ZIEMIĄ – ZMIANY

W związku z wprowadzeniem nowelizacji Ustawy o nieruchomościach rolnych z dniem 3 grudnia ubr. praktyczne interpretacje nowych zapisów przedstawił Piotr Wańkiewicz, kierownik gospodarowania zasobem ANR. Rolnicy byli zainteresowaniami głównie procedurą wyłączeń 30 procentowego areału z dzierżaw. Stan prawny Ustawy na dziś jest taki, że została przekazana do Trybunału Konstytucyjnego oraz brak części rozporządzeń wykonawczych. Najważniejsze zmiany w obrocie gruntami rolnymi przedstawiają się następująco: – uczestnikiem przetargu ograniczonego może być rolnik posiadający do 300 ha oraz zamieszkujący na terenie gminy 5 lat,
– warunki zakupu gruntów na zasadzie 10 % pierwsza wpłata i reszta na 10 lat,
– w przypadku zakupu gruntów musi być zwiększona forma zabezpieczenia, czyli hipoteka, nie tylko na nabywanej nieruchomości, gdyż ta jest z urzędu, Agencja wyłączy z dzierżaw grunty przeznaczone na cele publiczne, grunty pod drogami przechodzą w trwały zarząd np. do generalnej dyrekcji dróg.

Spore kary grożą za bezumowne korzystanie z gruntów, ANR współpracuje w tej kwestii z ARiMR i sprawdza działki zgłoszone nieprawnie do dopłat.

Wyłączenia areałów od dzierżawców rozpoczęło się od ustalenia ilości umów i podmiotów do wyłączeń. Z obecnych szacunków ilości dzierżaw w województwie wynika, że będzie to areał ok. 10, 5 tys. ha do podziału między rolników indywidualnych. Należy pamiętać, że pod uwagę będą brane grunty, które w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego czy studiach mają specyfikację przeznaczenia „rolny”. Wyłączenia będą przekazane całymi kompleksami by nie było konfliktów w terenie, ponadto Agencja – wg kierownika Wańkiewicza – dołoży starań by wyłączane grunty były wystawiane na przetargi ograniczone dla okolicznych rolników, jeśli będą chętni.

Przedstawiciele samorządu zgłosili wniosek by ANR zamieszczała w ofertach do sprzedaży, bardzo ważną dla rolnika informację, dotyczącą wad prawnych gruntów, czyli braku praw do dopłat obszarowych. Rolnicy chcieliby ponadto by w procesie wyłączania areału z dzierżaw była brana pod uwagę opinia okolicznych rolników oraz Izby Rolniczej, jednak na dzień dzisiejszy omawiana Ustawa nie przewiduje roli opiniodawczej czynnika społecznego. Istnieje taka możliwość jedynie poprzez zarządzenie prezesa ANR w Warszawie, o co samorząd będzie zabiegał.

Na zdjęciu od lewej: Grzegorz Grabarek, Wojciech Kozieja, Stanisław Tomczyszyn

 

Uczestniczący aktywnie w spotkaniu Stanisław Tomczyszyn, członek zarządu Lubuskiego Sejmiku, wysłuchał opinii rolników w sprawie tworzonej strategii rozwoju województwa, gdzie wygłoszone uwagi powinny być uwzględnione.

M. Pałys

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.