Główna » Aktualności

SPOTKANIE ZESPOŁU DS. KSOW

Autor: Red. dnia 27 listopada 2012

W dniu 22 listopada br. w Zielonej Górze odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW Województwa Lubuskiego. W  skład zespołu wchodzą 4 instytucje – 7 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego różnych departamentów, po jednym przedstawicielu z Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów (Edward Jednoszewski), Lokalnych Grup Działania (Joanna Bagińska) oraz Lubuskiej Izby Rolniczej (Małgorzata Pałys).

Do zadań Grupy Roboczej należy w szczególności opiniowanie Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie lubuskim, jak również realizacja partnerstwa we wdrażaniu pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Sekretariat Regionalny KSOW pracuje na dwuletnich planach budżetowych, na lata 2012-13 do wydania jest  2, 2 mln PLN, na 2013  rok zostało jeszcze 1,5 mln zł. Nabór wniosków ze stowarzyszen i innych organizacji został już zakończony, a kwota projektów przekracza założony budżet.

Należy zaznaczyć, że zespół jedynie opiniuje kwotowy plan finansowy Planu Działania KSOW, a Zarząd Województwa Lubuskiego dokonuje wyboru zadań i projektów do realizacji. Natomiast kwalifikowalność kosztów odbywa się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa.

Prowadzący spotkanie Józef Giemza, dyrektor Departamentu PROW przedstawił cele i priorytety Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie lubuskim oraz założenia do Planu Działania KSOW na lata 2012-2013. Tadeusz Woźniak,  zastępca dyrektora Departamentu PROW zaprezentował efekty działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2012 r. i omówił przykłady zrealizowanych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków III Schematu Pomocy technicznej PROW 2007-2013, m.in.:· udziału w krajowych i zagranicznych wydarzeniach targowo – wystawienniczych,· organizacji i współorganizacji wystaw rolniczych i konkursów, · organizacji konferencji, szkoleń, spotkań z partnerami sieci,· działań mających na celu promocję produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych.

Grupa Robocza ds. KSOW pozytywnie zaopiniowała zmiany w Planie Działania KSOW na lata 2012-2013 i w Regulaminie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW, przyjmując  stosowne uchwały w tej sprawie. W uchwalonym Planie Działania postuluje się włączenie w szerszym zakresie podmiotów gospodarczych działających na obszarach wiejskich, dotychczas mało aktywnych.

Działalność lubuskiego KSOW jest prezentowana na www.lubuskie.ksow.pl

Członkowie zespołu w końcowej dyskusji postulowali o sprawną współpracę z biurem KSOW w celu realizacji przedsięwzięć z dofinansowaniem KSOW, np. szybszą akceptację materiałów wydawniczych i graficznych.

mp

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.