Główna » Aktualności

STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PPGR

Autor: Red. dnia 25 kwietnia 2016

image_galleryProgram stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Agencję Nieruchomości Rolnych w odpowiedzi na istotny problem społeczny jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach, a młodzieżą zamieszkującą duże aglomeracje miejskie.

Celem Programu jest ułatwienie uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów.

Adresatami Programu są maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich, pochodzący z rodzin byłych pracowników ppgr.  O stypendia na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci na stacjonarne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym oraz spełniają następujące kryteria:

 • pochodzą z rodzin popegeerowskich (rodzice zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę przez co najmniej 2 lata),
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców,
 • należą do rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej /miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie jest wyższy niż 70 % minimalnego wynagrodzenia/,
 • osiągający dobre wyniki w nauce,
 • zdobyli na egzaminie maturalnym łączną liczbę punktów nie niższą niż 105, obliczoną zgodnie z algorytmem liczenia punktów, który jest zamieszczony w załączniku do Regulaminu stypendiów.

Stypendium na pierwszy rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Obecnie oferta programu wykracza znacznie poza I rok tworząc system stypendialny obejmujący: stypendia na starsze lata studiów, w tym stypendia na II rok w ramach konkursu PRYMUS, stypendia na III i IV rok, stypendia doktoranckie, stypendia językowe, stypendia na odbycie części studiów na zagranicznej uczelni, a także staże zagraniczne w Stanach Zjednoczonych i we Francji oraz warsztaty psychologiczne. O pozostałe stypendia mogą się ubiegać stypendyści pomostowi (studenci, którzy byli uczestnikami Programu Stypendiów Pomostowych na I roku), osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i spełniający pozostałe warunki określone w regulaminach poszczególnych projektów stypendialnych.

Program jest realizowany przez koalicję Partnerów, w której skład wchodzą:

 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności,
 • Narodowy Bank Polski,
 • Fundacja PZU,
 • Fundacja mBanku,
 • Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego,
 • Fundacja Narodowego Banku Polskiego,
 • Fundacja Orange,
 • Fundacja BGŻ,
 • Fundacja Wspomagania Wsi,
 • lokalne organizacje pozarządowe.

Wszelkie informacje w zakresie Programu Stypendiów Pomostowych (regulamin, wnioski o przyznanie stypendium) umieszczone są na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – www.stypendia-pomostowe.pl lub www.fep.lodz.pl.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.