Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

STYPENDIA DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

Autor: Red. dnia 29 maja 2014

Agencja Nieruchomości Rolnych
we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości
będzie kontynuowała w roku akademickim 2014 / 2015 realizację programu p.n. „Stypendia pomostowe” dla studentów I roku studiów wyższych.

O stypendia pomostowe – segment I A – mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, spełniający następujące kryteria:

– dostali się na I rok dziennych studiów I stopnia, realizowanych
w polskich uczelniach publicznych, mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich;

– osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu;
– są dziećmi byłych pracowników PPGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
– mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców (zameldowanie minimum 6 miesięcy);
– pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w  rodzinie
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1 176 zł lub 1 344 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wnioski o stypendia pomostowe należy składać do 18 sierpnia 2014 roku
na formularzach on-line, które będą dostępne na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Wniosek w formie papierowej wraz
z niezbędnymi dokumentami należy przesłać do właściwego Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych, w terminie do 22 sierpnia
2014 roku.

Szczegółowe informacje o programie stypendiów pomostowych można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych
w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25, pok. 109, tel 95 782 22 85.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.