Główna » Aktualności, Wyróżnione

SZANOWNI DELEGACI LIR

Autor: Red. dnia 10 maja 2017

Szanowni Delegaci
Rad Powiatowych
Lubuskiej Izby Rolniczej

Do Biura LIR niemalże codziennie napływają – głównie drogą mailową – projekty ustaw i rozporządzeń celem ich zaopiniowania. Są one przekazywane do Państwa, jednak tylko nieliczne osoby wypowiadają się w danym temacie, kierując do nas swoje uwagi.
Przypominamy, że to dzięki Państwa zaangażowaniu mają większą szansę na realizację zadania Izby, zapisane w jej statucie, m.in. takie jak: „sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego; występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów”
Zwracamy się do Państwa, jako Członków samorządu rolniczego, o podejmowanie aktywnych działań przyczyniających się do rozwiązywania problemów rolnictwa, tak by Państwa uczestnictwo realnie wpływało na kształtowanie polityki rolnej.
Do takich działań mają Państwo okazję np. podczas posiedzeń Rad Powiatowych, kiedy to przedstawione problemy są spisywane w konstruktywne wnioski a następnie przekazywane Zarządowi Izby, skąd po ich rozpatrzeniu trafiają do odpowiednich organów administracji rządowej. To m.in. na ich podstawie są tworzone odpowiednie ustawy, czy zmiany legislacyjne.
Kierując do Państwa to pismo prosimy o zgłaszanie swoich spostrzeżeń, propozycji i wniosków dotyczących nurtujących Państwa problemów. Prosimy o zapoznawanie się z przesyłaną korespondencją mailową dot. projektów ustaw oraz o opiniowanie tych aktów prawnych, których tematyka jest Państwu szczególnie bliska.
To Państwo, Szanowni Rolnicy zgłaszając swoje uwagi, aktywnie przyczyniacie się do rozwiązywania stale to nowych, trudnych sytuacji w rolnictwie, tworzenia nowego prawa i przepisów dotyczących obszarów wiejskich. To Państwo, będąc w strukturach Izby, stwarzacie jej wizerunek i macie wpływ, na to, jak jest postrzegana.

Anna Słowik
Dyrektor Biura LIR

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.