Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty

SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ BOBRY

Autor: Red. dnia 11 lutego 2015

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przekazuje informacje dotyczące szkód wyrządzanych przez bobry na terenie województwa lubuskiego:

1.         Ilość zgłoszonych szkód ogółem:  2013 r.: 92; 2014 r.:92

2.         Ilość wypłaconych odszkodowań:  2013 r.: 45; 2014 r.:52

3.         Ilość zezwoleń na rozbiórkę tam bobrowych:   2013 r.:20; 2014 r.:37

4.         Ilość zezwoleń na odstrzał redukcyjny bobrów:  2013 r.:38; 2014 r.:28

5.         Wartość naliczonych odszkodowań (bobry): 2013 r.:129,5 tys. zł; 2014 r.:156,7 tys. zł

Wykorzystanie zezwoleń dotyczących odstrzału redukcyjnego bobrów:

Ilość: złożonych wniosków – 2013 r.: 39, 2014 r.:30; osobników do odstrzału (szt.) 2013 r.:1871,  2014 r.:842;

Ilość: wydanych zezwoleń – 2013 r.:38, 2014 r.:28; osobników objętych zezwoleniem (szt.): 2013 r.:1078, 2014 r.:543;

Ilość odstrzelonych osobników (szt.) –  2013 r.:369, 2014 r.:52*

* – rozliczenie odstrzelonych osobników nastąpi po 28 lutego 2015 r.

DSC01038            Szkodom powodowanym przez bobry można zapobiegać lub ich unikać w sposób zgodny z obowiązującym prawem, o czym stanowi ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 627, ze zm.) i przepisy wykonawcze – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z dnia 7 października 2014 r.). Zgodnie z art. 56 ust. 2 cyt. ustawy, regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania (…) może zezwolić w stosunku do gatunków objętych ochroną częściową – na czynności podlegające zakazom określonym m.in. w art. art. 52 ust. 1, tj.:            umyślnego zabijania, chwytania, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania okazów gatunków, niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, nor, legowisk, żeremi, tam, zimowisk lub innych schronień, umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień, umyślnego płoszenia lub niepokojenia, umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca.

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem czynności w wyżej wymienionym zakresie powinny złożyć stosowny wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim i uzyskać wcześniej stosowne zezwolenie do ich wykonania. Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej RDOŚ www.gorzow.rdos.gov.pl. Znajduje się tam również pełna informacja o sposobie złożenia wniosku i wymaganych dokumentach dodatkowych. W celu aktywnego informowania społeczeństwa o problematyce szkód wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim bierze udział w okresowych naradach z udziałem środowisk wiejskich, organizowanych przez jednostki samorządowe różnego szczebla, podczas których informuje o aktualnych problemach wynikających z aktywności życiowej zwierząt chronionych oraz możliwościach i sposobach ich rozwiązywania w kontekście obowiązującego prawa. W tym celu wydane zostały również tematyczne foldery pt. „Bóbr, szkody i co dalej…” oraz „O wilku mowa” – dotyczący tematyki związanej z obecnością wilka w woj. lubuskim.

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.