Główna » Aktualności, RP Krośnieńska

SZKOLENIE O PODATKU VAT W ROLNICTWIE

Autor: Red. dnia 19 listopada 2012

W dniu 16 listopada br. w sali konferencyjnej Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku Lubuska Izba Rolnicza zorganizowała szkolenie dotyczące podatku VAT w rolnictwie.  Szkolenie otworzył Władysław Piasecki prezes LIR, a poproowadził doradca podatkowy i wieloletni praktyk w tej dziedzinie Tadeusz Huńczak, który przedstawił kilka cennych informacji i wskazówek na temat:

„DLACZEGO WARTO BYĆ ZAREJESTROWANYM  PODATNIKIEM PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) PROWADZĄC GOSPODARSTWO ROLNE“

I. W ustawie o VAT wyróżnione są dwie grupy rolników: tzw. „rolnicy ryczałtowcy” i zarejestrowani w urzędzie skarbowym „rolnicy-podatnicy VAT”.

Rolnicy – ryczałtowcy sprzedając swoje produkty otrzymują ryczałtowy zwrot wydatków, jakie ponieśli przy produkcji rolnej poprzez naliczenie przez kupującego ich produkty w cenie zakupu zryczałtowanego podatku VAT (w tym roku 7%)

Rolnicy – zarejestrowani w urzędzie skarbowym jako płatnicy VAT – funkcjonują według zasady „opodatkowanie- odliczenie”.

Oznacza to, że „rolnik VAT-owiec” opodatkowuje sprzedając swoje produkty odpowiednią stawką podatku VAT (w tym roku 5% lub 8%), ale od kwoty tego podatku (tzw. podatku należnego) może sobie odliczyć VAT zapłacony w trakcie dokonywanych zakupów związanych z prowadzoną działalnością rolniczą (tzw. podatek naliczony).

Różnica pomiędzy podatkiem należnym i naliczonym może być dodatnia (tzn. podatek należny (od sprzedaży) jest większy od podatku naliczonego (od zakupów) – wtedy należy tą różnicę wpłacić na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia roboczego następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, lub

Różnica jest ujemna (VAT zapłacony w ramach zakupów przekracza VAT wyliczony od sprzedaży) – wtedy różnicę tą urząd skarbowy zwraca na rachunek bankowy podatnika-rolnika lub przechodzi ona do rozliczenia sprzedaży i zakupów w następnym miesiącu.

WAŻNE!!! Jeśli w danym miesiącu rolnik-podatnik VAT nie dokonał żadnej sprzedaży ale poniósł wydatki opodatkowane VAT, to podatek ten, wykazany w odpowiednich pozycjach miesięcznej deklaracji podatkowej (o symbolu VAT-7) nie przepada, lecz jest przenoszony do rozliczenia na następne miesiące, tzn, powiększa on np. w następnym miesiącu zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego lub pomniejsza VAT do zapłaty na rachunek tego urzędu.

II. Rolnik – podatnik podatku VAT to osoba prowadząca gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i zajmująca się produkcją roślinną i zwierzęcą. Działalnością rolniczą nie są zatem np. usługi orki wykonane dla drugiego rolnika własnym sprzętem, nie jest usługa koszenia kombajnem zboża sasiada, nie jest usługa przewozu słomy sąsiada na jego zamówienie, itp. Tego rodzaju czynności to „działalność gospodarcza” a nie rolnicza i wymaga ona rejestracji w Centralnym Systemie Ewidencji działalności Gospodarczej. Rolnik wykonujący tego rodzaju działalność przestaje w tym zakresie być rolnikiem, staje się „PRZEDSIEBIORCĄ”, ze wszystkimi skutkami prawnymi  wynikającymi z tego faktu (obowiązek zapłaty podatku dochodowego,  podwójna składka KRUS itd.).

 

III. Żeby zostać „rolnikiem – podatnikiem VAT” należy we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania  urzędzie skarbowym złożyć deklarację o symbolu VAT-R oraz dołączyć do niej dowód zapłaty opłaty skarbowej za rejestrację VAT w wysokości 170,00zł. Opłatę tą należy wpłacić na odpowiednie konto Urzędu Miasta, w którym ma siedzibę właściwy dla nas urząd skarbowy.  Do tej deklaracji trzeba też złożyć deklarację NIP-7. Podajemy w niej najważniejsze dane nas dotyczące (tj. dane osobowe, miejsce zamieszkania, nasz PESEL, regon, kod PKD prowadzonej przez nas działalności rolniczej) oraz, co jest najważniejsze , nr naszego rachunku bankowego, na który urząd skarbowy będzie dokonywał zwrot podatku.

VAT-owcem  staje się rolnik od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym złożył on deklarację VAT-R, tj. np. składając tą deklarację w listopadzie 2012 roku zostaje zarejestrowanym płatnikiem VAT od 1 grudnia 2012 roku. Od tego dnia rolnik – zarejestrowany płatnik VAT ma obowiązek wystawiania na wszelkie sprzedawane przez siebie produkty faktury VAT i równocześnie ma prawo do otrzymywania faktur potwierdzających poniesione przez siebie wydatki związane z produkcja rolną.

Rolnik VAT-owiec w momencie rejestracji musi założyć i systematyczne prowadzić następujące ewidencje potwierdzające dokonywane przez niego czynności gospodarcze:

– ewidencję dostaw (sprzedaży) swoich produktów;

– ewidencję korekt dostaw (sprzedaży);

– ewidencję nabyć (zakupów);

– ewidencję korekt nabyć (zakupów);

– ewidencję nabyć (zakupów) środków trwałych;

– ewidencję korekt nabyć (zakupów) środków trwałych.

Na koniec każdego kolejnego miesiąca należy we właściwym urzędzie skarbowym, tj. w tym, w którym została dokonana czynność rejestracji, w nie przekraczalnym terminie –do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (np. Do 25 grudnia jeśli rozliczamy listopad) złożyć deklarację VAT-7. Spóźnienie w złożeniu deklaracji spowoduje nałożenie przez urząd skarbowy mandatu w wysokości od 150 zł do 3 000 zł!!!!!

 

IV. Rolnik VAT-owiec sprzedając swoje produkty innym osobom podlega takim samym przepisom jak inni vatowcy – tj. przedsiębiorcy. Oznacza to, że jeśli w pierwszym roku swojej zarejestrowanej działalności dokona sprzedaży osobom fizycznym i np. rolnikom ryczałtowcom na kwotę 20000zł, to musi zainstalować u siebie kasę fiskalną. Do kwoty tej nie wlicza się sprzedaży dla innych zarejestrowanych płatników VAT!!!!. W kolejnych latach granica instalacji kasy fiskalnej wynosi 40 000zł.

Podstawowe stawki VAT na produkty rolne to 5% i 8%. Wykaz produktów produktów rolnych z przypisanymi stawkami VAT jest załącznikiem do ustawy o podatku od towarów i usług.

Generalnie: produkcja i sprzedaż zbóż, warzyw, owoców, ziemniaków, buraków cukrowych oraz mleka i jajek jest opodatkowana stawką 5% VAT, natomiast produkcja i sprzedaż roślin pastewnych, kwiatów ciętych, słomy, siana, świń, bydła, owiec i kóz, drobiu jest opodatkowana stawką VAT 8% .

Wzór na wyliczenie ceny netto sprzedawanego produktu rolnego:

Cena brutto: 105 (lub 108) x 100

V.  Rolnik – zarejestrowany płatnik VAT ma prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za dany, tj. miesięczny okres rozliczeniowy. Zwrot ten może być gotówkowy, tj urząd skarbowy dokonuje  przelewu nadwyżki na wskazany przez rolnika rachunek bankowy lub rolnik decyduje się przenieść nadwyżkę na następny okres rozliczeniowy.

Zwrot gotówkowy dokonywany jest w zależności od dyspozycji rolnika VAT-owca w terminie:

25-o dniowym (warunek bezwzględny – wszystkie faktury dokumentujące zakupy na dzień złożenia deklaracji muszą być zapłacone i należy mieć dowody tej zapłaty) – to tak zwany przyśpieszony termin zwrotu;

60-o dniowym – faktury dokumentujące zakupy nie musza być opłacone, ale w miesiącu, w którym wystąpiliśmy o zwrot musi zostać dokonana  i wykazana w deklaracji VAT-7 jakakolwiek sprzedaż produktów rolnych!!! – to standardowy termin zwrotu;

180-o dniowym – o taki zwrot można wystąpić dołączając do deklaracji VAT-7 pisemny wniosek dlaczego chcemy zwrotu w tym terminie. Sytuacja taka występuje np. w momencie kiedy przewidujemy, że w dłuższym okresie czasu nie dokonamy żadnej sprzedaży a kwota zwrotu w sposób istotny wpłynie pozytywnie na prowadzana przez nas działalność rolniczą.

 

VI. Urząd Skarbowy, w którym dokonano rejestracji jako rolnika – podatnika VAT, w każdym momencie może przeprowadzić kontrolę poprawności rozliczenia podatku od towarów usług oraz prawidłowego dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu.

Najczęściej urzędy skarbowe przeprowadzają kontrolę w związku z wystąpieniem rolnika – płatnika VAT o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Kontrolowane mogą być transakcje i sposób ich ewidencjonowania w danym miesiącu, w którym wystąpiono o zwrot podatku a także w miesiącach poprzednich.

Kontrola urzędu skarbowego w szczególności koncentruje się na udokumentowaniu zakupów paliwa do posiadanych maszyn rolniczych (na wszystkich bezwzględnie fakturach dokumentujących zakup paliwa muszą być umieszczone nr rejestracyjne ciągników rolniczych lub adnotacje, że paliwo wykorzystywane jest do napędu np. kombajnów). Kontrolujący maja prawo do żądania udokumentowania faktu posiadania tych maszyn, dlatego przy takiej kontroli należy mieć przygotowane dokumenty potwierdzające ich własność (np. dowody rejestracyjne, faktury lub umowy zakupu, umowy dzierżawy itp.).

Przy zwrocie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z zakupu środków trwałych takich jak np. ciągniki rolnicze, kombajny należy domagać się bezwzględnie od sprzedawcy protokołów przekazania w/w sprzętu z wyraźnie określoną datą jego odbioru. Ułatwi to udowodnienie, iż zwrot nadwyżki przysługiwał podatnikowi w danym okresie rozliczeniowym.

Duża frekwencja słuchaczy i czynne uczestnictwo w dyskusji   z pewnością przyczynią się do powtórzenia szkolenia na ten, bądź podobny temat.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.