Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Międzyrzecka

UWAGA ROLNICY!!! – CENA ŻYTA DO PODATKU -74,18 ZŁ !!!

Autor: Red. dnia 27 października 2011

Lubuska Izba Rolnicza, w związku z ustaleniem przez GUS za III kwartały 2011 ceny 1 q żyta na kwotę 74,18 PLN, która będzie stanowiła podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok, zwraca się do Państwa  o działania lobbingowe na terenie swojej gminy.

W związku z pracami władz gmin nad aktualnymi ustaleniami projektów budżetów na 2012 rok, prosimy o pilne działania mające na celu obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy do naliczania podatku rolnego na przyszły rok..

LIR opiniuje gminom uchwały, które SA aktami prawa miejscowego na podstawie art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz..927 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” .Przepis ten – w brzmieniu obowiązującym począwszy od dnia 22.08.2001r. – stanowi :

„art. 5a. 1. Organy administracji rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem przepisów porządkowych.

   2. Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, wynosi:

  • co o najmniej 14 dni od dnia doręczenia projektu – dla projektów przesłanych przez organy administracji rządowej w województwie,
  • 14 dni od dnia doręczenia projektu – dla projektów przesłanych przez organy samorządu terytorialnego.

3. Nie przedstawienie przez izbę stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację przedłożonego projektu.”

Informuję Państwa, że Izba pozytywnie opiniuje wszystkie projekty gmin, gdzie zaproponowano obniżkę z kwoty 74,18zl za 1q żyta.

                                                                                                          W imieniu Zarządu LIR
Władysław Piasecki

PISMO LIR SKIEROWANE DO GMIN >>

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.