Główna » Aktualności, RP Wschowska

WALNE ZGROMADZENIE LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Autor: Red. dnia 10 grudnia 2010

Dnia 8 grudnia 2010 r. w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej. Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Władysław Piasecki rozpoczął zgromadzenie od przywitania przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości z instytucji działających na rzecz  rolnictwa.

Zgodnie z przyjętym porządkiem Walnego Zgromadzenia Członek Zarządu LIR Zbigniew Żywień przedstawił sprawozdanie z działalności LIR z ostatnich 11-tu miesięcy mijającego roku. Lubuska Izba Rolnicza w 2010 r. organizowała lub współorganizowała między innymi: wyjazdy studyjne, targi, szkolenia, zimowisko, kolonie dla dzieci rolników, rady powiatowe, porady prawne. LIR uzyskała wiele środków zewnętrznych z takich instytucji jak: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego, Fundusz Współpracy Polsko-Niemieckiej, oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich działająca przy Urzędzie Marszałkowskim.

Następnie Prezes LIR mówił o tym, że w Sejmie RP pojawił się projekt ustawy o izbach rolniczych. Projekt w 100 % napisany przez izby, konsultowany z Ministerstwem Rolnictwa. Jest to projekt wprowadzający pewne normalności o izbach rolniczych. Na przykład w starej ustawie rolnikami są wszyscy płatnicy podatku rolnego. De facto mamy tysiące rolników, którzy mają po 20-30 arów, którzy z rolnictwem nie mają nic do czynienia. Druga sprawa dotyczy wydłużenia kadencji, obecnie wybory są co cztery lata, co jest dużym obciążeniem dla budżetu izb, we wszystkich krajach Europy gdzie są izby kadencja trwa sześć lat. Również w projekcie umieszczony został zapis, aby izby mogły prowadzić działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, w obszarze działania zapisanego w ustawie.

Również wspomniał, że Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku będzie polityką sprawiedliwszą, a nie równą. Wszyscy spodziewali się, że nasze płatności zbliżą się do płatności naszych partnerów z Unii Europejskiej, niestety tak się na razie nie stanie. Stanowisko Polski, jest niezmienne, walczymy o wyrównanie dopłat w UE. Na razie wiadomo, że I i II filar płatności nie zniknie, będzie modyfikacja działań. Będziemy wtedy mogli dalej korzystać z pieniędzy na modernizację gospodarstw.

Walne Zgromadzenie było okazją do wręczenia odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa” dla Pana Romana Radkiewicza, oraz wręczenia listów gratulacyjnych od Zarządu LIR z okazji ostatnich wyborów samorządowych dla: Tomasza Możejko z okazji objęcia funkcji  Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego, Andrzeja Bawłowicza z okazji wyboru na Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego oraz Stanisława Chudzika z okazji ponownego wyboru na Wójta Gminy Santok.

Na Walnym Zgromadzeniu głos zabrali również zaproszeni goście.

Jan Świrepo Wicewojewoda Lubuski mówił: „U schyłku waszej kadencji, chciałbym serdecznie podziękować za współpracę. Współpracę w zakresie szacowania szkód, w zakresie stabilizacji rynku rolnego, chciałem podziękować za rożnego rodzaju konferencje, spotkania i szkolenia. Dziękuję wam za to, że staliście się pełnoprawnym podmiotem w naszym rolnictwie. Życzę wam by wasze osiągnięcia i wpływy na to co dzieje się w rolnictwie, były jak największe”. Wicewojewoda przekazał na ręce prezesa LIR list gratulacyjny i podziękowanie od Pani wojewody Heleny Hatki.

Tomasz Możejko dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp. podziękował za wieloletnią współpracę ANR i LIR. Wspomniał również, że jako przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego na ostatniej sesji ukonstytucjonowały się komisje, przewodniczącym komisji rolnictwa został pan Zbigniew Kołodziej wiceprzewodniczącym pan Leszek Turczyniak.

Józef Giemza dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego zachęcał aby organizować spotkania i wyjazdy studyjne. Wspomniał również o Lokalnych Grupach Działania i o funduszach jakie są jeszcze do wykorzystania w tych działaniach.

Marek Żeromski dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w imieniu Członka Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisława Tomczyszyna  podziękował za zaproszenie. Odniósł się do problemu gospodarowania wodą. Podziękował kolegom ze Słubickiej Rady Powiatowej LIR za spotykania z rolnikami, odnośnie problemu jakim jest niedostatek środków finansowych na utrzymanie i konserwacje urządzeń melioracyjnych. „Być może po raz pierwszy ten rok, co zaczyna się niebawem będzie pod tym względem inny i lepszy”, powiedział.

Prezes LIR W. Piasecki odniósł się do funkcjonowania ARiMR odnośnie karania rolników za drobne uchybienia utratą całej dopłaty, gdyż w pozostałych krajach Unii Europejskiej stosuje się raczej karę procentową. Zaapelował o nietraktowanie rolników jak wyłudzaczy, gdyż to interpretacja prawa często bywa ułomna.

Elżbieta Kwaśniewicz dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mówiła: „Agencja kończy siódmą kampanię wypłat obszarowych, i po raz pierwszy w historii Polski jest tak, że rolnicy mogą nie mieć jeszcze decyzji a pieniądze mogą być już na koncie. Na 20 tys. naszych wnioskodawców  na dopłaty bezpośrednie prawie 15 tys. decyzji zostało wydanych  na wartość 200 mln. zł  i wiem, że sukcesywnie pieniądze są przekazywane. Założenia na początku kampanii były takie, żeby 80 % środków finansowych do końca grudnia było na kontach rolników, a dodać trzeba, że czas płatności jest do końca czerwca”.

Marian Dąbrowski wicedyrektor Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp. zachęcał  do składania wniosków na materiał siewny. Termin na składanie wniosków rozpocznie się15 stycznia a zakończy  25 czerwca. Mówił również o funduszach promocyjnych, aby składać na te działanie  wnioski. Na ten cel ARR ma przeznaczone 40 mln. złotych. Wszystkie fundusze promocyjne powinny być uruchomione i należy z tych pieniędzy korzystać.

Jan Rydzanicz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w swoim wystąpieniu podkreślił, żeby rolnicy zwracali uwagę z jakich firm korzystają podczas wydawania raportów oddziaływania na środowisko, gdyż nie wszystkie robią to w sposób prawidłowy. Czego częstym następstwem jest odrzucenie przez RDOŚ wniosku o przeprowadzenie inwestycji.

W dyskusji głos zabrał Członek Zarządu LIR – Andrzej Kuziemski poruszając problemy gospodarstw dotkniętych powodzią w lecie 2010 roku. Poruszył temat konieczności ponownego szacowania strat i pomocy poszkodowanym gospodarstwom sadowniczym z uwagi na fakt, iż straty w nasadzeniach wieloletnich będą widoczne dopiero wiosną. Zwrócił się z prośbą do LODR o uaktualnienie spisu gospodarstw ekologicznych w związku z propozycją współpracy z Francją w zakresie sprzedaży produktów ekologicznych.

W drugiej części spotkania Walne Zgromadzenie podjęło trzy uchwały. Pierwszą w sprawie budżetu LIR na 2011 rok, drugą w sprawie wyboru komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych Lubuskiej Izby Rolniczej a trzecią w sprawie upoważnienia Zarządu LIR do zwrotu ryczałtowo naliczonych kosztów, poniesionych przez członków Komisji Wojewódzkiej, Komisji Okręgowych i Komisji Obwodowych za przeprowadzenie wyborów na IV kadencję izb rolniczych.

Red.

W załączeniu prezentacja ze sprawozdaniem z działalności LIR w 2010 roku pobierz   

GALERIA:

 

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.