Główna » Aktualności, RP Krośnieńska, RP Żagańska

WIZYTA GOSPODARCZA W BAWARII

Autor: Red. dnia 1 października 2012

Lubuska Izba Rolnicza w ramach projektu „Wizyta gospodarcza polskich producentów rolnych do Frankonii (Bawaria) – nowoczesne technologie, sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa, bioenergia” w dniach 3-5 października 2012 r. organizuje wyjazd studyjny do Niemiec. Do uczestnictwa w wyjeździe zaprosiliśmy delegatów izb rolniczych, producentów rolnych, aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich, liderów w swoich środowiskach lokalnych z rad sołeckich, lokalnych grup działania oraz innych mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich z woj. lubuskiego.

Funkcjonowanie obszarów wiejskich po akcesji z UE stawia przed polską wsią olbrzymie wyzwania w konieczności szybszego dostosowania się do wymogów unijnych. W części małych i średnich gospodarstw istnieje konieczność pozyskania dodatkowych dochodów np. z działalności agroturystycznej, usług, bioenergii.

Rozwoju wsi nie uzyskamy bez doskonalenia i szkoleń, zarówno w zakresie ekonomicznym, jak i praktycznym. Jedną z najskuteczniejszych form jest korzystanie z dorobku innych państw i przystosowywanie na naszym lokalnym i krajowym gruncie.

Frankonia w Bawarii to piękna rolnicza kraina, a ludzie wsi mają bardzo podobne wartości związane z etosem ziemi i życia na wsi, ale w nowoczesny sposób. Wykorzystując te wartości chcemy wzmocnić dumę z uprawiania zawodu rolnika, jak i pokazać duże możliwości rozwoju w zgodzie z tymi wartościami. Wyjazd studyjny osób z obszarów wiejskich w Polsce może przez tę wizytę gospodarczą w podobnym regionie Europy natchnąć naszych przedstawicieli do zintensyfikowania swoich wysiłków by przy pomocy dostępnych u nas możliwości unijnych: LEADER, PROW, inne fundusze – chcieli pracować dla rozwoju obszarów wiejskich. Dziękujemy Sekretariatowi Centralnemu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich za dofinansowanie przedsięwzięcia.

Szanowni Państwo!

Celem projektu „Wizyta gospodarcza polskich producentów rolnych do Bawarii”  jest rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami wiejskimi na arenie międzynarodowej, poprzez wymianę doświadczeń, aktywizowanie i mobilizację społeczeństwa wiejskiego do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Małgorzata Pałys

Wzmocnienie i wspomaganie rozwoju gospodarczego wsi poprzez poszukiwanie alternatywnych form dochodu dla działalności rolniczej z poszanowaniem ochrony środowiska , w tym przedsięwzięć dla bioenergii.

Funkcjonowanie obszarów wiejskich po akcesji z  UE stawia przed polską wsią olbrzymie wyzwania w konieczności szybszego dostosowania się do wymogów unijnych. W części małych i średnich gospodarstw istnieje konieczność pozyskania dodatkowych dochodów  np. z działalności agroturystycznej, usług, bioenergii.  Rozwój wsi w sposób zrównoważony będzie następował permanentnie, gdy będą zachowane możliwości wzbogacania działalności rolniczej o dodatkowe źródła dochodu. W UE działalność dodatkową  prowadzi  ok.50 % gospodarstw, natomiast  w Polsce wskaźnik ten daleko odbiega od  szacowanego.

Agroturystyka, sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa i usługi dodatkowe , w tym bioenergia przyczynia się do rozwoju  miejscowości i jej infrastruktury. Ponadto aktywizuje miejscowy rynek pracy. Zmusza  do rozbudowy i modernizacji zasobów  mieszkaniowych oraz podnoszenia estetyki zagród. Daje dodatkowe dochody ludziom i budżetom lokalnym jako efekt mnożnikowy działalności. Pozwala łatwiej sprzedać produkty rolne z gospodarstwa. Zatrzymuje ludzi młodych na wsi. Pozwala spotkać ciekawych ludzi i nawiązać  wartościowe kontakty. Stwarza możliwość atrakcyjnego wypoczynku zwłaszcza dla osób mniej zamożnych, niepełnosprawnych, pomaga chronić wiejski styl życia i kultywować tradycje wsi. Kobiety z regionów wiejskich są bardzo dobrze zorientowane w potrzebach danej społeczności lokalnej i zasobach, jakimi ona dysponuje.

Unia Europejska zwraca uwagę na konieczność poprawy sytuacji kobiet i rolę, jaką mogą odegrać dla rozwoju regionalnego, mających na celu zwiększenie możliwości pracy zarobkowej dla kobiet z regionów wiejskich. Wspieranie samozatrudnienia i przedsiębiorczości osób z obszarów wiejskich jest bardzo istotne. Rozwoju  wsi nie uzyskamy bez doskonalenia i szkoleń, zarówno w zakresie ekonomicznym, jak i praktycznym. Jedną z najskuteczniejszych form jest korzystanie z dorobku innych państw i przystosowywanie  na naszym lokalnym i krajowym gruncie.

Wieś  nie może być oderwana od reszty kraju, więc promowanie spójności terytorialnej ma ogromne znaczenie dla przyszłości obszarów wiejskich przed ich wykluczeniem w całej Europie.

Zapraszam Państwa do czerpania wrażeń i doświadczeń z pobytu w regionie rolniczym, który chroni i pielęgnuje swoje dziedzictwo a jednocześnie idzie z postępem.

Kierownik Projektu

Małgorzata Pałys

PROGRAM WYJAZDU

I dzień – 3 X 2012 r.

06.00 – wyjazd z Gorzowa Wlkp.

17.00 – przyjazd do Norymbergii i zakwaterowanie

Zwiedzanie  starówki  Norymbergii z przewodnikiem – „Rodzime elementy na starówce Norymbergii – Dom Kopernika, dzieła Wita Stwosza, Wieża Krakowska-Dom Polonii”

II Dzień 4 X 2012

10.00 – wizyta w gospodarstwie rolnym w Veitsbronn o specjalizacji – bydło mięsne, biogazownia, szparagi. Innowacyjna sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa –automaty do warzyw,

12.00 – wizyta w Muzeum Żywej Wsi  Frankońskiej w Bad Winsheim – Zagospodarowanie  dziedzictwa i tradycji wsi dla rozwoju regionu w czasach współczesnych.

15.00 – warsztat wymiany doświadczeń  polsko-niemieckich – spotkanie z przedstawicielami Bawarskiego Związku Rolników  (Bauernverband) nt. „Pokazanie dobrych praktyk związanych przedsiębiorczością   na wsi frankońskiej w Bawarii a zrównoważony rozwój regionu – alternatywne źródła dochodu dla rolników w małych i średnich gospodarstwach (usługi, sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa, bioenergia),

III Dzień  5 X 2012

10.00 – wizyta w Grupie Producenckiej Knoblauchland – nowoczesne technologie produkcji i zbytu warzyw i owoców w grupie producenckiej w rejonie aglomeracji – Obrona rolników przed aglomeracją i zawłaszczaniem ziemi rolnej pod inwestycje.

14.00 – zwiedzenie gospodarstwa rolnego o specjalizacji hodowlanej, bioenergia, usługi,

19.00 – powrót do Polski

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.