Główna » Aktualności, Wyróżnione

WIZYTA PRZEDSTAWICIELA RESORTU ROLNICTWA W WOJ. LUBUSKIM

Autor: Red. dnia 17 września 2018

W dniu 12 września 2018r. Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkał się z lubuskimi rolnikami. Ministrowi towarzyszył Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski oraz Robert Paluch Wicewojewoda.

W spotkaniu, któro odbyło się w sali Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Lubuską Izbę Rolniczą reprezentował Zarząd: Prezes Stanisław Myśliwiec, Wiceprezes Stanisław Madej i Członek Zarządu Alfred Kałużny.

Grzegorz Dłubek Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami LUW przedstawił wielkość strat na dzień 12 września spowodowanych wystąpieniem suszy rolniczej, wg. dotychczas złożonych do wojewody protokołów sporządzonych przez powołane Komisje. W celu oszacowania zakresu i wysokości szkód suszowych w gospodarstwach rolnych w województwie lubuskim na 82 gminy powołano 81 Komisji. W 4052 gospodarstwach poszkodowanych przez suszę straty objęły 815 tys. hektarów, w tym w uprawach na powierzchni 31387 ha straty wynoszą powyżej 70%. Łączne straty wg. dotychczas złożonych protokołów wynoszą 282,5 mln zł. We wszystkich gminach trwają jeszcze prace związane z wyliczaniem i wypełnianiem protokołów.

Na spotkaniu rolnicy domagali się usprawnienia Systemu Monitoringu Suszy, ogłoszenia stanu klęski żywiołowej spowodowanej suszą na terenie woj. lubuskiego, informacji o terminie realizacji pomocy finansowej dla rolników u których straty osiągnęły powyżej 70%, informacji o terminie realizacji pomocy finansowej oraz jej wysokości dla rolników u których straty wynosiły od 30% do 70 % oraz możliwości szacowania strat w uprawach kukurydzy i buraków cukrowych. Rolnicy wskazywali że sytuacja dla istnienia i dalszego funkcjonowania gospodarstw jest kryzysowa, oraz na potrzebę ingerencji państwa w sporze z kontrahentami w związku z niemożliwością wywiązania się z umowy kontraktacyjnej z powodu szkód suszowych.

Wiceminister poinformował że stawka pomocy, przy warunku ubezpieczenia co najmniej 50% upraw, wynosi 1000 zł na 1ha powierzchni uprawy  na której stwierdzono szkody powyżej 70%. Wnioski o udzielenie pomocy należy składać od 14 września do 28 września br. Natomiast rolnicy u których straty zostały oszacowane na ponad 30% do 70% otrzymają pomoc w wysokości 500 zł do 1 hektara powierzchni uprawy. Na udzielenie pomocy Rząd przeznaczył 1,5 mld złotych. Pomoc otrzymają również gospodarstwa rybackie w wysokości 300 zł do hektara zarybionych stawów.

Od 16 października będą wypłacane zaliczki w wysokości 70 % w ramach płatności bezpośrednich i 85% w ramach płatności z II filara.

Prezes LIR Stanisław Myśliwiec wskazywał na konieczność wprowadzenia przepisów regulujących tryb powoływania i pracy Komisji szacujących szkody klęskowe oraz aby umorzenia składek KRUS z powodu szkód klęskowych nie wpływały na niższe świadczenia emerytalne. Poinformował, że Lubuska Izba Rolnicza wystąpiła do wójtów i burmistrzów aby oszacować straty w kukurydzy i burakach cukrowych, aby wykazać poziom poniesionych szkód w tych uprawach.

Wiceminister obiecał zająć się tematem szkód w tych uprawach, pomimo że IUNG nie wykazuje występowania suszy. Poprosił o sporządzenie wykazu uprawy kukurydzy i buraków cukrowych  z podaniem klas gruntów.

Ministerstwo poszuka rozwiązań, aby rolnicy objęci suszą której nie wykazuje IUNG, mogli mieć oszacowane straty w gospodarstwie, a na postawie tych protokołów skorzystać z prolongat w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa czy skorzystać z kredytów preferencyjnych. W poniedziałek zapadną stosowne decyzje.

E.R.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.