Główna » Aktualności

WSPARCIE DLA ROLNICTWA

Autor: Red. dnia 5 kwietnia 2013

Lubuska Izba Rolnicza współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych oraz postępu gospodarczego, społecznego i socjalnego na wsi. Naczelną instytucją Państwa w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Agencja utworzona została w 1994 roku i wspiera rozwój oraz modernizację rolnictwa obszarów wiejskich. Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ARiMR, pełni funkcję instytucji wdrażającej, płatniczej i obsługującej instrumenty pomocy krajowej, udziela pomocy finansowej z budżetu Wspólnoty i z budżetu krajowego.

Realizując programy pomocy dla rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, w 2012 roku Agencja wypłaciła beneficjentom 25 843,68 mln zł (co stanowi 100,7 % kwoty wypłaconej w 2011 roku). W tym na:
PROW 2007-2013                                 11 523,21 mln zł
Systemy wsparcia bezpośredniego    10 761,03 mln zł
Wspólną Organizację Rynku Owoców i Warzyw   1 733,81 mln zł
Pomoc krajową                  1 019,10 mln zł
PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013       806,50 mln zł
Wspólną Politykę Rybacką              0,03 mln zł

Od początku swojej działalności do dnia 31.12.2012 r. wypłaciła łącznie 167,80 mld zł.

W kampanii 2012 przyjęto 1 359 287 wniosków. Wydała 1  008 365 decyzji przyznających wsparcie, a tylko 1 278 było decyzji odmownych (w tym decyzje o umorzeniu postępowania w przypadku wycofania wniosku).

REGIONALNA CHARAKTERYSTYKA FINANSOWANIA

Wysokość pomocy współfinansowanej z UE, udzielonej przez ARiMR w latach 2002-2012, w przeliczeniu na gospodarstwo rolne i na podmiot wpisany do Ewidencji Producentów, wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia mapa.

Analiza wykorzystania pomocy udzielonej od początku realizacji programów współfinansowanych ze środków UE do dnia 31.12.2012r. w układzie regionalnym wykazała, że największe kwoty płatności zrealizowane zostały w województwach: mazowieckim – 20,92 mld zł, wielkopolskim – 18,27 mld zł, lubelskim – 13,76 mld zł, kujawsko-pomorskim – 11,24 mld zł i podlaskim  – 10,91 mld zł.

Stosunek kwoty udzielonej pomocy do liczby gospodarstw (podanej przez GUS) oraz liczby podmiotów wpisanych do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR wskazuje, iż największe wskaźniki osiągnęły województwa: zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie i wielkopolskie.

W branży obejmującej rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  i rybactwo w 2011 r. w województwie lubuskim pracowało 36 004 osób. Stanowiły one 11% ogółu pracujących. Liczba bezwzględna pracowników tej branży zmniejszyła się w porównaniu do roku 2010, w którym wynosiła ona 36 531.

Dobre warunki klimatyczne (łagodne zimy i jeden z najdłuższych okresów wegetacyjnych w Polsce – dzięki czemu np. można tu uprawiać odmiany roślin o dłuższym okresie wegetacji) oraz czystość środowiska naturalnego sprzyjają rozwojowi rolnictwa na terenie województwa. Na Ziemi Lubuskiej uprawiane są głównie zboża, rośliny przemysłowe (buraki cukrowe, rzepak) oraz ziemniaki. W hodowli przeważa drób (ponad polowa produkcji zwierzęcej), trzoda chlewna – 38%, zaś bydło stanowi 11%. Wielkość użytków rolnych w województwie (zgodnie ze Spisem Rolnym z 2010 r.) wynosi 408,1 tys. [ha], co stanowi 2,8% w skali kraju, zaś średnia powierzchnia gospodarstw to 14,1 [ha] (w Polsce 7,92 [ha]).

Wykres pracujących wyłącznie lub głównie w gospodarstwach rolnych w czerwcu 2010r.

Mimo niskiego udziału w tworzeniu PKB nie można obniżać znaczenia rolnictwa jako gałęzi gospodarki, zarówno w skali kraju jak i regionu. Ziemia Lubuska ze swymi dogodnymi warunkami klimatycznymi i stanem środowiska jest regionem rolniczym, gdzie ok. 38% Lubuszan zamieszkuje obszary wiejskie.

Opracowała A. Słowik
Źródło: dane ARiMR, GUS i „Analiza obecnych
i przyszłych potrzeb rozwojowych Województwa Lubuskiego.
Katalog zmian gospodarczych i mechanizmów zaradczych” 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.