Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka, RP Świebodzińska

WSPÓLNE POSIEDZENIE RAD POWIATOWYCH W ŚWIEBODZINIE

Autor: Red. dnia 18 listopada 2010

W dniu 15 listopada br. w Urzędzie Miasta w Świebodzinie odbyło się wspólne posiedzenie Świebodzińskiej i Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR. W spotkaniu oprócz delegatów, uczestniczyli również zaproszeni goście, których  przywitał Przewodniczący Świebodzińskiej RP LIR Alfred Kałużny, pełniący również obowiązki przewodniczącego posiedzenia obu Rad Powiatowych.

Jako pierwszy wystąpił Zbigniew Żywień Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku przedstawiając strukturę organizacyjną, a także zakres zadań Ośrodka. Szczególną uwagę zwrócił na konieczność przystosowywania się gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności. Część wymogów już obowiązuje, kolejne wchodzą w życie, a przestrzeganie ich na pewno będzie kontrolowane. Dlatego też dobrze jest sprawdzić czy dane gospodarstwo spełnia te wymagania. Można w tym celu złożyć wniosek do ARiMR o dofinansowanie usługi kompleksowego sprawdzenia spełniania wymogów.

Następnie o Lokalnej Grupie Działania „Działaj z Nami” opowiedziała Prezes Joanna Bagińska jednocześnie informując, a tym samym odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Międzyrzeckiej RP LIR Błażeja Szczepanika, o większe zaangażowanie pracowników LGD odnośnie sprawdzania kompletności składanych wniosków. Wnioski do projektów, które spływają do LGD są przekazywane dalej do ARiMR bądź Urzędu Marszałkowskiego. W siedzibie LGD wnioski sprawdzane  są jedynie pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Natomiast Przewodniczący Kałużny zapytał dlaczego w LSR LGD „Działaj z Nami” jest tak mało działań dotyczących rolnictwa, w związku z tym podział środków jest zły, w szczególności dla rolników. Pani Bagińska odpowiedziała, że zainteresowani, w tym przypadku rolnicy, powinni sami zgłaszać do LGD, jakie działania należałoby umieścić w LSR, na które mogliby składać wnioski. LGD chce aby przyznane środki były w 100 % wykorzystane więc bazuje na pierwotnych wnioskach, jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby LSR uzupełnić o dodatkowe działania. LGD „Działaj z Nami” obejmuje obszarem 14 gmin, jednak dopiero od przyszłego roku będzie dysponować środkami przysługującymi dla 14 gmin, a nie jak to jest obecnie środkami dla 4 gmin. Przewodniczący Kałużny stwierdził również, że Stowarzyszenie LGD „Działaj z Nami” za mało się promuje, zarówno jeśli chodzi o istnienie LGD, jak i realizowanych działań.

Kolejnie głos zabrał Kierownik BP LODR w Świebodzinie Jan Gembala. Uzupełniając wypowiedź Dyrektora Żywienia powiedział, że gotowy jest plan działania na 2011 rok odnośnie szkoleń i spotkań, a doradcy współpracując wraz z przedstawicielami LIR mogliby trafiać do większej liczby rolników.

Paweł Egrowski – Delegat LIR z Międzyrzecza korzystając z okazji obecności przedstawicieli LODR zapytał  o stawki usług wykonywanych przez LODR, dlaczego nie są konkurencyjne w stosunku do prywatnych podmiotów doradczych.  Dyrektor LODR Zbigniew Żywień odpowiedział, że połowę budżetu muszą sami wypracować. Prywatne firmy doradcze znając cenniki, które są ogólnie dostępne mogą obniżać swoje stawki.

Następnie głos zabrał Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych  w Świebodzinie Alojzy Jokiel, który przedstawił zasadę działania Związku, m. in. ilość członków, wysokość składek, które uzależnione są od ilości urządzeń na obszarze zmeliorowanym. Opowiedział o problemach z jakimi się borykają, a mianowicie o konserwacji urządzeń melioracyjnych podstawowych należących do Państwa, na którą przeznaczane jest bardzo mało środków z budżetu, oraz tamy stawiane przez bobry.

Grzegorz Grabarek Delegat Międzyrzeckiej RP LIR, a zarazem Członek Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa powiedział, że woj. Lubuskie z roku na rok otrzymuje coraz mniej środków na utrzymanie urządzeń melioracji podstawowej, które w większości wykorzystywane są do utrzymania i funkcjonowania przepompowni.

Błażej Szczepanik podpytywał Kierownika RZSW o możliwość reaktywowania, bądź założenia na ich terenie spółki wodnej. Alojzy Jokiel odpowiedział, że spółkę wodną najlepiej założyć od nowa, posługując się ustawą Prawo wodne, i że w razie możliwości będzie służył pomocą.

Natomiast Zdzisław Janas Wiceprzewodniczący Międzyrzeckiej RP LIR zapytał jak wygląda sprawa sprzętu do konserwacji urządzeń melioracyjnych i ich obsługi. RZSW zatrudnia własnych pracowników, natomiast odnośnie sprzętu specjalistycznego, maszyn, współpracuje z firmą zewnętrzną.

Następnie głos zabrał Tomasz Frąckowiak  Kierownik BP ARiMR w Świebodzinie. Przedstawił on informację m.in. nt. przyznanych rent strukturalnych, wydanych decyzjach o wypłatach środków do płatności z tytułu ONW, o stawkach płatności na 2010 r. zarówno w powiecie świebodzińskim jak i  międzyrzeckim.

Mikołaj Chełkowski Delegat Świebodzińskiej RP LIR zapytał jak wyglądają kontrole gospodarstw w powiecie świebodzińskim. Okazuje się, że w powiecie kontroli z roku na rok  jest coraz mniej gdyż jest bardzo mało nieprawidłowości w gospodarstwach po ich przeprowadzeniu. Na zakończenie Kierownik T. Frąckowiak pochwalił się, że BP w Świebodzinie pod względem sprawności obsługi klasyfikuje się w pierwszej trójce w kraju.

Dziękując wszystkim za przybycie Przewodniczący Alfred Kałużny zakończył wspólne posiedzenie Świebodzińskiej i Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR i zaprosił do wspólnego zdjęcia pod pomnikiem Chrystusa Króla.

P.S.

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.