Główna » Aktualności, Konferencje, RP Żarska, Targi rolnicze i dożynki

WSPÓLNE POSIEDZENIE RAD

Autor: Red. dnia 6 marca 2014

W dniu 04 marca 2014r. w świebodzińskim Ratuszu odbyło się wspólne posiedzenie Świebodzińskej i Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR. Spotkanie otworzył i prowadził Przewodniczący Świebodzińskiej Rady Alfred Kałużny.

Po powitaniu członków Rad i zaproszonych gości, zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania, o udzielenie informacji nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poproszony został Andrzej Trzop, Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich LOR ARiMR.

Pan Kierownik przedstawił założenia PROW-u w zakresie schematycznym ponieważ nie ma jeszcze szczegółów ze względu że projekt Programu jest na etapie konsultacji. Poinformował na jakie działania przewidziane są pieniądze w nowym okresie finansowania oraz jakie będą priorytety wspierania i w jakim zakresie. Do 15 marca ukaże się Rozporządzenie dot. programu rolnośrodowiskowego na 2014r. W 2014 roku, który jest rokiem przejściowym, jest zgoda Unii Europejskiej na wypłacanie płatności jak za rok 2013 ale z pewnymi wyłączeniami. W bieżącym roku nie będzie płatności uzupełniających, nie będzie też stosowany kod DR10. Dlatego wszystkie działki użytkowane rolniczo można zgłaszać do płatności podstawowej oraz działań PROW. W woj. lubuskim będą wykonane w tym roku nowe podkłady do ortofotomap. Załączone do wniosków załączniki graficzne są jeszcze stare, dlatego należy na nich dokładnie i szczegółowo zaznaczyć położenie działek rolnych, co umożliwi naniesienie korekt i zmian i doprowadzi do poprawnego położenia granic działek w Systemie LPIS.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Świebodzinie Tomasz Frąckowiak poinformował o wydanych decyzjach i realizacji płatności za 2013r.

Następnie panowie z Agencji odpowiadali na pytania delegatów, dotyczące założeń PROW oraz przewidywanego zakresu wsparcia w ramach poszczególnych działań i poddziałań. Delegaci podkreślali jak ważnym dla rolnika jest zrealizowanie dopłat w grudniu lub początkach stycznia.

Na temat choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF), zagrożenia jej wystąpienia, postępowania w przypadku występowania zagrożenia,  możliwości zakażenia wirusem, w związku ze stwierdzeniem 2 ognisk choroby u dzików przy granicy z Białorusią, informacji udzielił zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Zbigniew Marks.

Delegat do WZ KRIR Stanisław Myśliwiec poinformował o działalności KRIR w IV kadencji, o odbytych posiedzeniach Zarządu, spotkaniach; o wystosowanych opiniach i stanowiskach, interwencjach oraz wystąpieniach. Przekazał również informację o osobiście zgłaszanych wnioskach i propozycjach zmiany prawa dotyczącego rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym dot. zmiany statutu izb rolniczych, prawa łowieckiego oraz propozycje zmiany sposobu szacowania szkód łowieckich.

Członek Zarządu LIR Alfred Kałużny oraz radny Sejmiku Woj. Lubuskiego Grzegorz Grabarek podkreślali aktywność i zaangażowanie pana Stanisława Myśliwca w rozwiązywaniu problemów rolników i rolnictwa lubuskiego oraz regulacji przepisów resortowych.

Kolejnym punktem programu była informacja z bieżącej działalności Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, którą przedstawił Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świebodzinie Jan Gembara. LODR obecnie przeprowadza szkolenia na temat integrowanej ochrony roślin oraz prawidłowego nawożenia roślin, w oparciu o badania zasobności gleb.

Na zakończenie członek Świebodzińskiej Rady Powiatowej Tadeusz Swaryczewski przypomniał historię łowiectwa w Polsce i na Ziemiach Zachodnich oraz historię powstania Polskiego Związku Łowieckiego. Uchwalona przez Sejm w 1959r. ustawa „Prawo łowieckie” oraz obecnie obowiązująca oparte są na Dekrecie Prezydenta Polski Rzeczpospolitej Ludowej Bolesława Bieruta – o prawie łowieckim, wydanym w 1952roku.

E.R.

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.