Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, Stanowiska i komunikaty

WYBORY DO RAD POWIATOWYCH IZB ROLNICZYCH

Autor: Red. dnia 14 kwietnia 2015

Drodzy rolnicy, przypominamy, że 31 maja odbywają się wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych w całej Polsce. Poniżej prezentujemy przepisy dot. czynnego i biernego prawa wyborczego. Uchwały wyborcze, terminarz wyborczy oraz dokumenty dla kandydujących znajdują się po prawej stronie witryny, w zakładce WYBORY DO RAD POWIATOWYCH LIR 2015. W najbliższym czasie znajdzie się tam również spis lokali wyborczych z ich adresami. Zachęcamy także do obejrzenia programu „Tydzień” w TVP 1, 3 maja, o godz. 8.00, który będzie poświęcony tematyce wyborów do izb. Zapraszamy do kandydowania oraz głosowania – w niedzielę, 31 maja!

plakatt2Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do izb rolniczych

Kwestie kto jest uprawniony do kandydowania oraz do udziału w głosowaniu precyzuje art. 23 i 24 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.). Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby, a są nimi z mocy prawa:

– osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

– osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,

– członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Zgodnie z przepisami ustawy podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podatniku podatku rolnego, należy przez to rozumieć właściciela, posiadacza samoistnego, użytkownika wieczystego lub posiadacza gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy. Z kolei art. 2 w/w ustawy definiuje gospodarstwo rolne, jako obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
Z w/w przepisów wynika zatem, że członkami izby rolniczej uprawnionymi do wzięcia udziału w wyborach z tytułu uiszczania podatku rolnego, są ci podatnicy podatku rolnego, którzy są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi gospodarstw rolnych, a więc gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.
Podatnicy podatku rolnego, którzy nie spełniają tego wymogu nie mogą być uznani za członków samorządu rolniczego. W obecnym stanie prawnym małżonkowie są solidarnie zobowiązani do zapłacenia podatku od gruntów stanowiących ich współwłasność, zatem oboje winni znaleźć się na liście uprawnionych. Natomiast w przypadku gruntów stanowiących odrębną własność każdego z małżonków obowiązek podatkowy ciąży wyłącznie na małżonku będącym ich właścicielem. Nie ma zatem możliwości rozciągnięcia odpowiedzialności podatnika za zobowiązanie podatkowe w podatku rolnym na majątek odrębny jego małżonka. W związku z powyższym, warto wcześniej uporządkować te kwestie i sprawdzić, kto widnieje na nakazie podatkowym, gdyż już przy ostatnich wyborach gminy stosowały zasadę, że tylko osoby wyszczególnione na nakazach podatkowych były ujmowane w spisie uprawnionych do głosowania.

Jedynym organem uprawnionym i odpowiedzialnym za sporządzenie spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w wyborach jest gmina, która sama decyduje – w oparciu o przepisy ustawy i własną ewidencję – kto winien się naleźć na spisie uprawnionych do głosowania. W związku z tym wszelkie uwagi w tym zakresie należy kierować do właściwego urzędu gminy. W przypadku osób prawnych należy pamiętać, że realizują one swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.
W wyborach do samorządu rolniczego, okręgiem wyborczym jest gmina, w związku z tym w Lubuskiem funkcjonuje 81 okręgów, więc  jeśli dany rolnik posiada grunty w trzech gminach, to będzie uprawniony do głosowania w każdej z nich, gdzie również płaci podatek rolny.
W  okręgach o powierzchni uż. rolnych ponad 4 tys. ha, wybranych zostanie po 2 delegatów,zaś w okręgach o powierzchni do 4 tys. ha, wybrany zostanie 1 delegat. Do obsadzenia w radach powiatowych Lubuskiej Izby Rolniczej jest zatem 143 mandaty.
Kandydować w wyborach do izb rolniczych mogą wszyscy członkowie Izby, z tym, że mając nieruchomości w różnych gminach, kandydować można tylko w jednym, wybranym przez siebie okręgu.

Kandydowanie do izb rolniczych odbywa się według miejsca położenia nieruchomości, a nie według meldunku. Oznacza to, że nie bierzemy pod uwagę meldunku osoby tylko ten okręg, gdzie jest dana osoba ujęta jako podatnik podatku rolnego. W jednej gminie można mieć więc zameldowanie i nie być rolnikiem, w innej gminie zaś być rolnikiem w rozumieniu ustawy o podatku rolnym i w tym okręgu wejść na listę. Jeżeli kandydat ma grunty w kilku gminach, to sam decyduje, gdzie będzie się ubiegał o mandat członka Rady Powiatowej.

 Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.