Główna » Aktualności

ZASADY LOTERII FANTOWYCH W SOŁECTWACH

Autor: Red. dnia 24 kwietnia 2012

W dniu 14 lipca 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych wprowadzona ustawą z dnia 26 maja 2011 roku o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 134 poz. 779).

Nowelizacja wprowadziła bardzo duże ułatwienia przy organizacji „małych” loterii fantowych i „małych” gier w bingo fantowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, mogą być urządzane przez podmioty wymienione w ust. 1, po dokonaniu ich zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej gry.

Wobec powyższego począwszy od dnia 14 lipca 2011 roku organizowanie loterii fantowych i gry w bingo fantowe w przypadku gdy wartość wszystkich nagród nie przekracza kwoty 3.560,83zł nie wymaga zezwolenia a wystarczające jest jedynie zgłoszenie tej loterii lub bingo fantowego.

Dokonanie takiego zgłoszenia jest bezpłatne.

W okresie do 29 marca 2012 roku zgłoszenia takiego należy dokonywać do Dyrektora Izby Celnej a po tym dniu do właściwych Naczelników Urzędów Celnych.

Zgłoszenie „ małej” loterii fantowej i „małego” bingo fantowego winno zawierać :

 • określenie rodzaju gry;
 • nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający;
 • określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry;
 • określenie czasu, w którym planuje się urządzenie gry;
 • dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej gry;
 • określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów;
 • zobowiązanie wypłacalności nagród;
 • regulamin gry;
 • oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe;
 • oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
 • wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu;
 • oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Organizatorzy „małych” loterii fantowych i „małych” gier bingo fantowe zwolnieni zostali również z obowiązku uzyskiwania świadectwa zawodowego, co wiązało się ze zdawaniem stosownego egzaminu przed Ministrem Finansów. Brak jest również obowiązku składania gwarancji wypłaty nagród, gdyż wystarczy podpisanie wymienionego powyżej zobowiązania do ich wydania.

Jednym z dokumentów, który musi być podłączony do ww. zgłoszenia, jest regulamin gry, który w tym przypadku nie będzie już podlegał zatwierdzaniu, ale na organizatorów nałożono obowiązek informowania o każdorazowej zmianie treści takiego regulaminu, w ciągu 3 dni od dokonania zmiany. Regulamin gry nie podlega zatwierdzaniu, lecz musi on być zgodny z ustawą. Ponieważ urządzanie gier hazardowych w oparciu od regulamin niezgodny z ustawą podlega sankcjom z kodeksu karnego skarbowego, to należy pamiętać, że regulamin taki powinien zawierać:

 • nazwę gry;
 • nazwę podmiotu urządzającego grę;
 • wskazanie organu, któremu złożono zgłoszenie;
 • obszar, na którym będzie urządzana gra, oraz miejsce i termin losowania nagród;
 • liczbę losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży;
 • cenę jednego losu lub kartonu;
 • sposób prowadzenia gry;
 • sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry;
 • terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów lub kartonów;
 • cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry;
 • sposób i termin ogłaszania wyników;
 • miejsce i termin wydawania wygranych;
 • tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
 • liczbę i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub kartonów.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) podmiot urządzający loterię pieniężną, loterię fantową, grę bingo pieniężne lub grę bingo fantowe jest obowiązany zabezpieczyć losy lub inne dowody udziału w takiej grze oraz kartony do gry bingo pieniężne lub gry bingo fantowe przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru. Ponadto urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe jest obowiązany zgłaszać pisemnie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zamiar zniszczenia losów, kartonów lub innych dowodów udziału w takiej grze co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia tych czynności.

Ponadto urządzający zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej ( Dz. U. Nr 168, poz. 1323 z późn. zm. ), podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe musi przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego odrębne zgłoszenie rozpoczęcia działalności. Zgłoszenie to przesyła się przed rozpoczęciem loterii lub gry bingo fantowe i musi ono zawierać m.in. wykaz miejsc, w których będzie prowadzona sprzedaż losów lub innych dowodów udziału w grze, z podaniem ich adresów oraz nazw podmiotów, w których będzie prowadzona sprzedaż. Do zgłoszenia tego należy załączyć kopię zgłoszenia złożonego w Izbie Celnej oraz kopię regulaminu gry.

Zasady urządzania małych loterii fantowych i gry bingo fantowe >>

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.