Główna » Aktualności, Wyróżnione

ZGŁOSZENIA DO KOMISJI OKRĘGOWYCH

Autor: Red. dnia 18 kwietnia 2019

W dniu 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych.

W związku z powyższym, wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania własnych kandydatur do Komisji Okręgowych.

Kryteria jakie muszą spełniać  kandydaci na członka Komisji Okręgowej:
• być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych
• nie mogą kandydować w wyborach do samorządu rolniczego w dniu 28 lipca 2019 roku

Do pobrania zgłoszenie kandydata wraz z załącznikami, które należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do biura Lubuskiej Izby Rolniczej, ul. Kożuchowska 15 a, 65-364 Zielona Góra do dnia  3 czerwca 2019 r. do godz. 12:00.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI OKRĘGOWEJ >> pobierz 

Interpretacja MRiRW -spis wyborców

pismo KRIR do MRiRW ws interpretacji posiadacza gospodarstwa rolnego

pismo KRIR do Izb Rolniczych ws interpretacji MRiRW 

REGULAMIN KOMISJI OKRĘGOWEJ

§ 1

Komisja okręgowa, zwana w dalszej części niniejszego załącznika „komisją”, wykonuje zadania i czynności określone w ustawie i niniejszej uchwale oraz stosuje się do wyjaśnień udzielanych przez komisję wojewódzką.

§ 2

 1. Komisja rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości na posiedzeniach, w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego komisji lub jego zastępcy.
 2. Uchwały komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
 3. Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności wynikające z jej zadań zastępcy przewodniczącego, sekretarzowi i członkom komisji lub zespołom powołanym w tym celu ze swego składu.

§ 3 

 1. Komisja zbiera się na pierwszym posiedzeniu niezwłocznie po powołaniu. O terminie i miejscu pierwszego posiedzenia komisji zawiadamia członków komisji komisja wojewódzka.
 2. Na pierwszym posiedzeniu komisja:

1) wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza komisji,

2) omawia swoje zadania i tryb pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład,

3) uchwala ramowy plan pracy i dokonuje podziału czynności pomiędzy osoby wchodzące w jej skład,

4) ustala działania związane z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,

5) ustala sposób podania do publicznej wiadomości informacji o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach, w szczególności dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej, z tym że konieczne jest umieszczenie tych informacji na stronie internetowej danej wojewódzkiej izby rolniczej.

 1. Do czasu wyboru przewodniczącego komisji pierwsze posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem członek komisji obecny na tym posiedzeniu.

§ 4

 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, który w szczególności:

1) czuwa nad wykonaniem zadań komisji,

2) reprezentuje komisję na zewnątrz

3) zwołuje posiedzenia komisji i im przewodniczy,

4) podpisuje uchwały oraz dokumenty i pisma związane z działalnością komisji.

2. W razie nieobecności przewodniczącego komisji, jego funkcje wypełnia zastępca przewodniczącego.

3. Sekretarz komisji czuwa w szczególności nad sprawną organizacją pracy komisji, podejmując w tych sprawach bieżące współdziałanie z zarządem izby rolniczej.

§ 5

 1. Członkowie komisji mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji.
 2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu wyborów, jej członek powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji.

 § 6

 1. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.
 2. Na wniosek członka komisji posiedzenie lub jego część odbywa się wyłącznie z udziałem członków komisji.

§ 7

 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się: czas trwania obrad, porządek posiedzenia, imiona i nazwiska uczestników, zwięzłą treść wystąpień oraz podjęte rozstrzygnięcia.
 2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
 3. Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz.

§ 8

 1. Uchwały komisji, protokoły rejestracji kandydata oraz protokół wyników głosowania i wyników wyborów do rady powiatowej izby rolniczej podpisują wszystkie osoby obecne przy ich sporządzeniu.
 2. Uchwały i protokoły, o których mowa w ust. 1, a także, stosownie do decyzji przewodniczącego, inne wydawane przez komisję dokumenty opatruje się pieczęcią komisji.

§ 9

W wypadku podjęcia uchwały o utworzeniu obwodów głosowania, komisja sporządza wykaz obwodów głosowania w okręgu, określa ich granice i nadaje im numery, a następnie w ustalonym przez siebie trybie powołuje komisje obwodowe.

§ 10

 1. Komisja sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wyborów przez komisje obwodowe i udziela tym komisjom, w zakresie swojej właściwości, niezbędnej pomocy w celu zgodnego z prawem i sprawnego przeprowadzenia głosowania.
 2. Komisja w szczególności:

1) organizuje szkolenia członków komisji obwodowych,

2) zwołuje narady przewodniczących i sekretarzy komisji obwodowych,

3) może dokonywać kontroli wykonywania zadań przez komisje obwodowe,

4) udziela komisjom obwodowym potrzebnej pomocy oraz wyjaśnień w sprawach związanych z realizacją ich zadań,

5) przekazuje komisjom obwodowym wyjaśnienia komisji wojewódzkiej.

3. Osoby upoważnione do kontroli działają w zakresie i w sposób określony przez komisję w upoważnieniu.

§ 11

Komisja obowiązana jest starannie i bez zwłoki badać skargi na działalność komisji obwodowych oraz informować skarżących o rozstrzygnięciach w tych sprawach bądź czynnościach podjętych w związku ze skargą.

§ 12

 1. Na żądanie komisji wojewódzkiej komisja przedstawia informacje o wykonaniu swoich zadań i czynności oraz udostępnia dokumenty i materiały w tym zakresie.
 2. Komisja może zwracać się do komisji wojewódzkiej o udzielenie wyjaśnień.

§ 13

 1. Komisja współdziała w wykonywaniu zadań wyborczych z wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) w sprawach właściwego i terminowego sporządzania spisów członków izby rolniczej  uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym.
 2. Komisja współdziała w wykonywaniu zadań wyborczych z zarządem izby rolniczej w sprawach:

1) druku kart do głosowania oraz druku i rozplakatowania obwieszczeń wyborczych oraz umieszczania obwieszczeń oraz innych informacji związanych z wyborami na stronie internetowej wojewódzkiej izby rolniczej,

2) dostarczania komisjom obwodowym kart do głosowania, spisów członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, obwieszczeń i formularzy wyborczych,

3) zwołania pierwszych posiedzeń komisji obwodowych i organizacji szkoleń ich członków,

4) zapewnienia warunków pracy komisjom obwodowym, zwłaszcza w zakresie: urządzenia i wyposażenia lokali wyborczych, zapewnienia środków łączności, dostarczenia kart do głosowania, druków i formularzy wyborczych, przekazania protokołów głosowania i dokumentacji wyborczej.

§ 14

Osoby wchodzące w skład komisji legitymują się dokumentem potwierdzającym członkostwo i funkcje pełnione w komisji, podpisanym przez przewodniczącego komisji wojewódzkiej.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.