Główna » Aktualności, Wyróżnione

ZGŁOSZENIA DO KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ

Autor: Red. dnia 8 kwietnia 2019

Szanowni Państwo,

wybory28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1027.) w maju br. Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej powoła Komisję Wojewódzką, której zadaniem będzie przeprowadzenie wyborów do rad powiatowych Lubuskiej Izby Rolniczej.

W związku z powyższym, wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania własnych kandydatur do Komisji Wojewódzkiej. Komisja będzie liczyła 11 osób.

Kryteria jakie muszą spełniać  kandydaci na członka Komisji Wojewódzkiej:
• być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych
• nie mogą kandydować w wyborach do samorządu rolniczego w dniu 28 lipca 2019 roku

Do pobrania zgłoszenie kandydata wraz z załącznikami, które należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do biura Lubuskiej Izby Rolniczej, ul. Kożuchowska 15 a, 65-364 Zielona Góra do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 12:00.

REGULAMIN KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ

§ 1.Komisja wojewódzka, zwana w dalszej części niniejszego załącznika „komisją”, wykonuje zadania i czynności określone w ustawie i w niniejszej uchwale.

§ 2.W sprawach należących do jej właściwości komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego komisji lub jego zastępcy.

§ 3. 1. Komisja zbiera się na pierwszym posiedzeniu niezwłocznie po powołaniu.

 1. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje zarząd izby rolniczej.
 2. Do czasu wyboru przewodniczącego komisji pierwsze posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem członek komisji obecny na tym posiedzeniu.
 3. Obrady komisji odbywają się w siedzibie wojewódzkiej izby rolniczej.§ 4.Na pierwszym posiedzeniu komisja:
  1. wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza komisji,
  2. omawia zadania i tryb swojej pracy,
  3. uchwala ramowy plan pracy, określając w nim przewidywane terminy i tematykę posiedzeń,
  4. ustala przewidywany termin i tryb powołania komisji okręgowych,
  5. określa formy sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań przez komisje niższego stopnia oraz sposób udzielania pomocy tym komisjom w ich działalności.§5.1. Komisja wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym planem pracy.
 1. Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności wynikające z jej zadań zastępcy przewodniczącego, członkom komisji i sekretarzowi komisji lub zespołom powołanym w tym celu ze swego składu.§6.1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, który w szczególności:
 • czuwa nad wykonaniem zadań komisji,
 • reprezentuje komisje na zewnątrz,
 • ustala projekty porządku obrad komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy,
 • podpisuje uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył, oraz pisma związane z działalnością komisji.
 1. W razie nieobecności przewodniczącego komisji, jego funkcje pełni zastępca przewodniczącego.§ 7.Do zadań sekretarza komisji należy:
 • przygotowanie materiałów do prac komisji i czuwanie nad obsługą organizacyjną,
 • przygotowanie i przedstawianie komisji projektów uchwał, rozstrzygnięć oraz innych materiałów będących przedmiotem posiedzeń,
 • podejmowanie współdziałania z zarządem izby rolniczej i zarządami gmin dla prawidłowego przebiegu prac przygotowawczych do wyborów,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez komisję, w tym organizowanie szkolenia członków komisji okręgowych i obwodowych.§ 8.1. Członkowie komisji mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji.
 1. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, jej członek powinien powiadomić o tym przewodniczącego lub sekretarza komisji.§ 9.1. Uchwały komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
 1. Wybory przewodniczącego komisji, jego zastępcy i sekretarza odbywają się w głosowaniu jawnym. Wyniki wyborów odnotowuje się protokole posiedzenia komisji.
 2. Powołanie komisji okręgowych następuje w formie uchwały.§ 10.1. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.
 1. Na wniosek członka komisji posiedzenie lub jego część odbywa się wyłącznie z udziałem członków komisji.§ 11.1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
 • porządek obrad,
 • imiona i nazwiska uczestników,
 • zwięzłą treść wystąpień,
 • podjęte rozstrzygnięcia.
 1. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
 2. Uchwały komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia.
 3. Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz.§ 12.Uchwały komisji podjęte w wyniku odwołań na odmowę rejestracji kandydata przez komisję okręgową oraz protokół wyników wyborów do rad powiatowych izby rolniczej podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie komisji.§ 13.Uchwały komisji, a także inne wydawane przez komisję dokumenty, są opatrywane pieczęcią komisji§ 14.Komisja w zakresie swojej właściwości udziela komisjom okręgowym i obwodowym niezbędnej pomocy w celu zgodnego z prawem i sprawnego przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników, w szczególności:
 • organizuje spotkania i szkolenia dla omówienia zadań i trybu pracy komisji,
 • rozpatruje skargi na działalność komisji okręgowych, występuje o usunięcie stwierdzonych uchybień i informuje skarżących o rozstrzygnięciach i działaniach podjętych w tych sprawach.§ 15.Komisja współdziała w wykonywaniu zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów z zarządem izby rolniczej oraz wójtami lub burmistrzami (prezydentami miast), w szczególności w sprawach:
 • upublicznienia wszelkich informacji związanych z wyborami w szczególności informacji o okręgach wyborczych i obwodach głosowania, miejsca obradowania komisji, listy kandydatów do rad powiatowych, wyniku głosowania.
 • właściwego i terminowego sporządzenia spisów członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym oraz wykonania innych czynności wyborczych,
 • zwołania pierwszych posiedzeń komisji okręgowych i obwodowych oraz prowadzenia szkoleń ich członków,
 • zapewnienia warunków pracy tym komisjom, a zwłaszcza:
 1. urządzenia i wyposażenia lokali do głosowania,
 2. zapewnienia środków łączności,
 3. dostarczenia kart do głosowania, formularzy protokołów i innych urzędowych dokumentów,
 4. udzielenia pomocy w przekazaniu protokołów głosowania i dokumentacji dotyczącej wyborów.

§ 16. W wykonywaniu swoich zadań członkowie komisji legitymują się zaświadczeniem potwierdzającym członkostwo w komisji, wydanym przez prezesa izby rolniczej.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.