Główna » Aktualności

ZMIANY W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM – DOPRECYZOWANIE USTAWY

Autor: Red. dnia 30 maja 2014

Rada Ministrów 27 maja przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy
o rolnictwie ekologicznym Celem nowelizowanej ustawy jest wprowadzenie ułatwień dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, jednostek certyfikujących oraz organów administracji publicznej odpowiedzialnych za ten sektor rolnictwa. Chodzi też o wdrożenie przepisów europejskich do polskiego porządku prawnego.

Na podstawie nowych przepisów, minister rolnictwa zostanie upoważniony do wydania rozporządzenia, wprowadzającego generalne pozwolenie na zastosowanie niektórych odstępstw od zasad produkcji ekologicznej (w zakresie przewidzianym wymogami unijnymi). Oznacza to usunięcie obowiązku każdorazowego występowania o zgodę na zastosowanie danego odstępstwa. Nowe rozwiązanie oznacza zmniejszenie obciążeń dla producentów ekologicznych i odciążenie administracji.

Przewidziano wprowadzenie uproszczeń związanych z przekazywaniem przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych danych dotyczących kontrolowanych producentów. Chodzi o to, aby jednostki certyfikujące nie musiały informować Głównego Inspektora o zmianach nieistotnych z punktu widzenia nadzoru nad produkcją ekologiczną. W związku z tym Główny Inspektor opracuje
i przekaże jednostkom certyfikującym wzory formularzy określających taki zakres zmian, o których informowanie jest konieczne do przeprowadzenia skutecznej kontroli. Oznacza to zmniejszenie obciążeń administracyjnych
w jednostkach certyfikujących przez zredukowanie obowiązków informacyjnych.

Informacja o kontrolowanych producentach (przygotowywana na potrzeby wsparcia udzielanego im z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) będzie przekazywana Głównemu Inspektorowi (obecnie trafia do ministra rolnictwa). Jednocześnie zmieniony zostanie termin przekazywania tej informacji – będzie to 30 listopada każdego roku, a nie jak dotychczas 31 października.

Na podstawie nowych przepisów, minister rolnictwa będzie mógł określić
w rozporządzeniu warunki zwolnienia inspektora rolnictwa ekologicznego
z obowiązku zdawania egzaminu co 3 lata, bez uszczerbku dla jakości nadzoru.

Zaproponowano regulacje umożliwiające jednostkom certyfikującym
i Głównemu Inspektorowi dostęp do elektronicznej bazy danych
o producentach ekologicznych, posiadanych przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Jednostki certyfikujące miałyby dostęp wyłącznie do informacji o producentach objętych kontrolą. Takie rozwiązanie przyczyni się do wyeliminowania błędnych informacji, np. dotyczących różnic
w pomiarze działek i usprawni system nadzoru.

Doprecyzowane zostaną obowiązki Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dotyczące sprawowania kontroli nad producentami kontrolowanymi przez jednostkę certyfikującą, której cofnięto w całości lub części prawo do przeprowadzania kontroli w rolnictwie ekologicznym. Przewidziano wprowadzenie nowego mechanizmu przekazywania przez jednostki certyfikujące informacji o producentach ekologicznych przechodzących pod kontrolę innej jednostki. Zmiana ta umożliwi ochronę interesów producentów ekologicznych. Minister rolnictwa określi też m.in. listę laboratoriów urzędowych, co przyczyni się do podniesienia wiarygodności i porównywalności wyników badań próbek pochodzących od kontrolowanych producentów.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia
w Dzienniku Ustaw.

Źródło: KPRM

 

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.